De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 5 maart 2013
pagina 21
nend, omdat er in die naoorlogse
periode grote woningnood heerste.
Tot hun geluk kregen mijn ouders
in 1954 een huis aangeboden aan
de Zinkerweg 33, waar ze tot 1965
bleven wonen om daarna naar IJs-
selmonde te verhuizen.”
Dillenburgschool
Tot zover vast een klein stukje over
Seekles’ roots op het ‘Zuidereiland’.
“In mijn boek wil ik de buurtge-
schiedenis vastleggen, het gebied
omschrijven en stilstaan bij de win-
kels en bedrijven die er in de loop
der jaren gevestigd waren. Maar
ook schrijven over de woningen en
stilstaan bij de geschiedenis van de
bewoners aan de hand van hun ver-
halen, anekdotes en gebeurtenissen.”
Met het opsommen van de doelstel-
lingen roert Ben Seekles tevens een
kernpunt aan van zijn moeilijke
zoektocht ‘naar (ex)buurtgeno-
ten met een verhaal’. Een aantal
interviews heeft hij al gedaan, maar
Ben zoekt nog meer contacten en
gegevens. “Dat is nodig om mijn
boek zo compleet mogelijk te ma-
ken”, schetst hij. Ben denkt dan aan
verhalen over de Dillenburgschool
die hij bezocht en waar vrijwel alle
kinderen uit de buurt les hebben
gehad. Maar ook over de winkeliers
en straathandelaren als melkboeren,
broodbezorgers en de kaasboer
die verkocht vanuit de achterbak
van zijn enorme Amerikaanse slee.
Verhalen van cafés, de stamgasten
en hun eigenaardigheden zijn van
harte welkom, net als straat- en
familiefoto’s uit de oude schoe-
nendoos of vergeelde albums. Ook
het verenigingsleven, zoals dat van
speeltuinvereniging Feijenoord, wil
Ben Seekles een prominente plek
in het boek geven evenals bedrijven
als de Roteb, brandweer, houthandel
J. van Schijndel & Co, chemicali-
enhandel E. Schuddebeurs en het
bekende beton- en bouwbedrijf Van
Waning & Co. aan de westkant van
de Nijverheidstraat.
Fyen Noort
Uiteraard verdiepte Ben Seekles
zich ook in het ontstaan van Feijen-
oord en die geschiedenis voert terug
naar 1450 toen er al een vernoeming
was in het Dordtse archief. Het
eiland, met de naam Fyen Noort
(een samenvoeging van de naam
van de middeleeuwse baljuw Feye
en het eiland de Noort), had een
grootte van ca. 110.000 m² en lag,
gescheiden door het Zwanegat,
tegen het dorp IJsselmonde aan. Het
was onbewoond en vanaf 1580 in
gebruik als plaats waar misdadigers
werden opgehangen. Ook werd het
gebruikt als stortplaats van huishou-
delijk afval van de stad.
Volksklasse
De eerste bewoners die zich in de
wijk vestigden waren arbeiders
die afkwamen op de groeiende
werkgelegenheid in Rotterdam. Het
waren veelal Zeeuwse, Brabantse
en Zuid-Hollandse landarbeiders.
Feijenoord kende in feite alleen be-
woners uit de klasse ambachtslieden
en arbeiders, twee bevolkingsgroe-
pen met een verschillende status. De
ambachtslieden waren doorgaans
afkomstig uit het havenbedrijf en
behoorden eind 19e eeuw nog tot de
fatsoenlijke volksklasse, terwijl de
arbeiders werden aangeduid als on-
geschoolden en lompenproletariërs
en werden gerekend tot de geringe
volksklasse.
Families
Door verdere industrialisering
werden in die periode ambachts-
lieden steeds meer vervangen door
ongeschoolde arbeiders waardoor
de beide bevolkingsgroepen tot de
arbeidersstand behoorden. Door
overbevolking van het centrum van
de stad en na het bombardement op
14 mei 1940 kwamen er veel men-
sen uit de binnenstad in Feijenoord
wonen. In eerste instantie tijdelijk,
maar veel van deze Rotterdammers
bleven in de wijk wonen. In alle
straten in de wijk woonden families
samen, waarvan de kinderen veelal
ook weer een partner uit de straat of
zeer naaste omgeving zochten, zodat
alles heel vertrouwd bleef. Zoals op
de Zinkerweg waar families als De
Bel, De Gooijer, Punselie, Verduin,
Buis, Smit, Snouck, Janse, Peulen,
Peperkamp, Visser, Sterrenburg,
Prins en Seekles woonden.
Reacties naar Ben Seekles:
of 0181-632290
of 0611-375784.
Vaak klinkt in een gesprek over het verleden: “Ik zou er een dik boek over kunnen schrijven!’’
Daar blijft het doorgaans bij en vervolgens gaat men over tot de orde van de dag, maar niet Ben
Seekles uit Spijkenisse. De geboren en getogen Feijenoorder nam serieus de pen ter hand en
begon met het schrijven en samenstellen van een herinneringsboek van en over het ‘Zuider-
eiland’, de oostkant van de wijk Feijenoord, omsloten door Nassauhaven, Persoonshaven en
Nieuwe Maas. Gereed is het nog niet. Zijn initiatief is voor het nageslacht goud waard en ver-
dient steun bij de moeizame speurtocht naar antwoorden, historische gegevens en bijzondere
foto’s.
Ben over zichzelf: “Ik ben 30 novem-
ber 1951 geboren aan de Zinkerweg
26, in het huis van mijn grootouders.
Mijn ouders, Aart Seekles en Magda
Seekles-van Houte, waren er inwo-
Ben Seekles poseert met
een reüniefoto van speeltuin
Feijenoord uit 1981 bij het pand van
trattoria Borgo d’ Aneto op de hoek van
Feijenoordkade en Nijverheidstraat Foto
Rein Wolters
Ben wil boek
Zuidereiland schrijven
De klas van Ben Seekles (achterste rij,derde van rechts) van de Dilleburgschool in 1962.Ook van oud-klasgenoten rekent hij op reacties.
Foto Ben Seekles
Vanaf de Persoonsdam/Piekstraat de Nijverheidstraat (links) en de Zinkerweg,onderdeel
van het ‘Zuidereiland’ van Feijenoord.Foto BOF/Jaap Berkhout
Leerlingen zamelen
in voor Joods monu-
ment
Tegenover het monument ‘Loods 24’ aan
de Stieltjesstraat komt een Joods Kinder-
monument, ontworpen door de bekende
architect Wim Quist. Op het monument
komen de 686 namen te staan van Rot-
terdamse Joodse kinderen tussen 0 en 12
jaar die tijdens Tweede Wereldoorlog zijn
omgekomen. Wij voelen ons betrokken
bij dit nieuwe monument, omdat het
naast monument Loods 24 komt te staan
dat geadopteerd is door basisschool De
Pijler, waarvan de leerlingen gaan col-
lecteren om het monument te kunnen vol-
tooien. De slachtoffers zijn kinderen van
dezelfde leeftijd als onze leerlingen, dat
versterkt de band. De kinderen van obs
De Pijler gaan in de week van 11 maart
flessen inzamelen om geld bij elkaar
te krijgen, dat ten goede komt aan het
Joods Kindermonument. De ideeënbus
in de hal wordt tijdelijk omgetoverd tot
spaarpot voor donaties. De leerlingen van
de groepen 5 t/m 8 zijn verantwoordelijk
voor het sorteren en wegbrengen van de
flessen en de score zal in de hal worden
bijgehouden.
Obs De Pijler 010-2900290
of 010-4852952 of
Gun kansarm kind
een fijne vakantie!
Europa Kinderhulp heeft nog een flink
aantal nieuwe vakantiegastouders nodig
voor de opvang van kansarme kinderen
uit binnen- en buitenland. Het gaat mo-
menteel vooral om kinderen uit Frankrijk
en Duitsland waar we nog opvang voor
zoeken. Kinderen die het in het dagelijks
leven niet makkelijk hebben en er
daarom naar snakken er even ‘uit’ te zijn.
Uit de dagelijkse misère met weinig geld
en aandacht, waar vaak geen plek is om
buiten te spelen en de tv de enige vorm
van vermaak is. Wie gunt deze kinderen
nu niet een fijne vakantie, waarin het
vooral gaat om gewoon meedraaien met
het gastgezin? Hebt u een bed, stoel,
bord, aandacht en liefde over? Meld u
dan aan! Data vakantiereizen: Franse
kinderen: 6/7-26/7, 20/7-9/8. Duitse
kinderen: 8/7-25/7, 15/7-2/8
Voor meer informatie:
-
derhulp.nl. Aanmelden kan via email:
. U
krijgt dan vrijblijvend een informatie-
boekje toegestuurd. U kunt voor aanmel-
ding of informatie ook bellen met Connie
Nieuwendaal 010-5927176 of Petra v.d.
Kaaden 0180-844652.
Buiten spelen is voor deze kinderen een nieuwe
ervaring
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28