Page 19 - oud rotterdammer week 26

This is a SEO version of oud rotterdammer week 26. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 28 juni 2011 pagina 19

Mijn ING ….vervolg

Mijn belevenissen met Mijn ING beëindigde ik de vorige keer met de smeekbede of de activeringscode alstublieft naar het Mathenesserplein gestuurd kon worden en het antwoord was “Ik heb het persoonlijk in de computer ingeklopt en nu komt het echt in orde.” Toen drie dagen later een nieuwe uitgeprinte TAN-codelijst (601 t/m 700) in mijn bus viel (de eerder ont-vangen lijsten 301 t/m 400, 401 t/m 500 en 501 t/m 600 waren vervallen verklaard), had ik alle vertrouwen in een goede afoop. Het wachten was op de af te halen activeringscode en de aankondigingbrief daarvoor lag na twee dagen in de brievenbus. Ik moest even PERSOONLIJK naar de Wolphaertsbocht 31; “dit ING-kan-toor is door onze service-afdeling als het dichtst bij uw woning gele-gen kantoor aangewezen.” Je mag weten: ik heb toen het Onze Vader driemaal ondersteboven, binnenste-buiten en achterstevoren uitgespro-ken. Ik vervloekte de ‘bankiers’, voelde me beledigd, verontwaardigd en niet serieus genomen door Mijn ING.

Ik was nu al weken bezig, om met ‘alle billen bloot’ de ING-medewer-kers ervan te overtuigen, dat ik niet maar eventjes PERSOONLIJK naar hun kantoor ergens in Rotterdam kan gaan. Mijn verzoek of ik de code op een kantoor bij mij in de buurt kon afhalen, omdat dit voor mij per scootmobiel bereikbaar is, werd aan de laars gelapt.

De aankondigingsbrief kreeg ik op een tijdstip, dat kantoor Wolphaerts-bocht 31 gesloten was voor het weekeinde. Op maandag zou ik er weer welkom zijn, maar op die dag kon ik absoluut niet over een auto plus begeleiding beschikken. Maar diezelfde maandag was ook de absolute deadline voor mijn noodzakelijke betaling van € 1.500 aan ‘een schuldeiser’. Dit bedrag was in veelvoud op mijn rekening aanwezig en daarom was er een deadline afgesproken. Niet betalen leverde een boete op en die wenste ik niet te betalen.

De heer Postma Ik belde maandagochtend weer het ING-Klantenservicecentrum (tien cent per minuut) en kreeg ene Postma aan de telefoon. Het Friese accent van deze Postma kleefde aan mijn telefoonhoorn, dus ik gooide al mijn Friese taalkennis (rond 1950 als KiNaBu-bleekneus geleerd in het Friese Broek onder Akker-woude) in de strijd: ien, twa, trije, fjouwer, fif, seis, sân, acht, njog-gen, tsien riep ik hem toe. Het bleek dat alleen mijn ien, twa, fjouwer en

tsien doel hadden getroffen, maar het ijs was gebroken. De klanten-service bleek in Ljouwert (zeg maar Leeuwarden) gehuisvest. ING-medewerker Postma hoorde mij niet alleen met veel belangstel-ling aan. Hij waarschuwde mij, dat door het praten over mijn active-ringscode en het noemen van mijn rekeningnummer, code én rekening geblokkeerd zouden worden, wan-neer hij deze zaak in de computer zou zetten. In de loop van het gesprek zei hij, dat hij een uitzonde-ring kon maken voor het blokkeren van mijn rekening(en), maar de toegestuurde activeringscode en de TAN-codelijst 601 t/m 700 hadden geen waarde meer.

Voor het toch overmaken/betalen van mijn verschuldigde € 1.500 stelde hij voor, dat ik PERSOON-LIJK naar het Mathenesserplein zou gaan. Aan de ING-balie daar kunnen ING-klanten hun bankza-ken afhandelen. Ik vertelde hem, dat de wekenlange ING-affaire mij psychisch zo had geraakt, dat ik fysiek absoluut geen kant meer op kon. Postma zei me toen, met de mededeling dat hij dit niet mocht vertellen, dat wanneer ik een ver-trouwenspersoon naar het ING-kan-toor zou zenden, het een en ander te regelen was. Deze vertrouwensper-soon moest dan in het bezit zijn van mijn bankpas en ID-kaart, alsmede kennis van mijn PIN hebben. Ook moest ik een volmachtverklaring opstellen én ondertekenen. Dit laatste is vrij moeilijk: door mijn handicap kan ik geen schrijfgerei vast houden, dus kan ik niet schrij-ven. De vertrouwenspersoon met bankpas en PIN was niet al té moei-lijk, want John Bakker doet al sinds 5 oktober 2002 met deze bescheiden mijn (wekelijkse) boodschappen.

Postma vroeg me in de volmacht ook zijn naam en functie te ver-melden. Hij zou in het computer-systeem van de klantenservice een notitie voor zijn collega’s achterla-ten, zodat ‘het Mathenesserplein’ altijd kon controleren, dat het goed zat. “Maar”, zo zei Postma, “stel dat ze in Rotterdam niet meedoen. Dan kan, als jouw vertrouwenspersoon ook een ‘Mijn ING’ heeft, met jouw pas in een daar aanwezige automaat 1000 euro opnemen en dat bedrag via zijn pas storten op zijn rekening. Thuis kan hij dan via zijn ‘Mijn ING’ het geld naar jouw schuldeiser

overmaken. Helaas moet hij dat de volgende dag dan nog een keer voor de resterende 500 euro doen, want we zitten met een maximum opnamebedrag.”

Zoiets als mevrouw Blijkerk Direct ná zijn werk kwam John naar me toe en nam alle benodigde bescheiden mee naar het Mathenes-serplein. Een vriendelijke ING-medewerkster Blijkerk (of zoiets) onderbrak hem na twee zinnen en vroeg of hij rekeninghouder Van der Struijs was. “Neen”, was uiteraard het antwoord, “leest u nu even de volmacht van Van der Struijs.” Het schijnt dat er toen een verbaal ‘duw- en trekwerk’ is ontstaan. Ik werd plotseling door mevrouw Blijkerk gebeld. Zij vroeg of ik wist van de verklaring (“Ja!”), van het feit, dat de man tegenover haar mijn bankpas en ID-kaart had (“Ja!”) en ook mijn PIN wist (weer “Ja!”). Toen hoorde ik haar iets zeggen, waardoor mijn mond vol kunstgebittanden zat. “Wie zegt me eigenlijk, dat u wel de A. van der Struijs bent? Wie garandeert me, dat die man hier niet uw pas en andere dingen heeft gestolen?” Ik hoorde John op de achtergrond protesteren en hem verwijzen naar zijn eigen ID-kaart. “Die kan wel vals zijn”, wist Blijkerk te zeggen.

Dus een ING-medewerkster twijfelt aan het waarheidsgehalte van een balieklant (volgens haar in het bezit van een gestolen bankpas, PIN en ID-kaart, alsmede zelf een valse ID-kaart gebruikend). Natuurlijk drukt zo’n medewerkster gelijk de ‘stil alarmknop’ in en wacht op de politie. Neen, deze medewerk-ster zei tegen mij, dat ze me helaas niet kon helpen. Op mijn vraag of ze alstublieft de heer Postma wilde bellen, kreeg ik het volgende antwoord: “In Leeuwarden heten ze allemaal Postma.” We verbraken de verbinding.

Twintig seconden later belde John. Hij had Plan B in werking gesteld en stond bij de betaalautomaat. Op de achtergrond hoorde ik een vrouw roepen, dat hij geen gebruik mocht maken van de bankpas, die hij van haar terug ontvangen had. John hoorde echter niets, nam op en boekte naar zijn eigen rekening. Op

weg naar de deur, hoorde hij dingen roepen als ‘verboden’ en ‘misbruik’. Hij verwachtte een afgesloten deur, maar het wijde Mathenesserplein lachte hem toe.

Een kwartiertje ná thuiskomt, was zijn rekening 1000 euro armer. Toen hij de volgende morgen voor de res-terende 500 euro op het Mathenes-serplein kwam, herkende mevrouw Blijkerk hem niet meer.

Slot

In de daarop volgende dagen ontving ik weer een TAN-codelijst (701 t/m 800) en een brief over een activeringsbrief. Deze diende afgehaald te worden ….. juist! ...PERSOONLIJK ….Wolphaerts-bocht 31. Ik ben er geweest en deze medewerkster vroeg of ik een bekend persoon was; er lagen namelijk verschillende brieven voor me.

Thuisgekomen heb ik de allerlaatste activeringscode gebruikt en deze verwees naar de lijst 701 t/m 800. Duidelijk was dat ik weer met Mijn ING aan de gang kon. Direct tikte ik de aanvraag in, om van TAN-codelijst naar GSM-TANcode te gaan. Ik zag toen: “Indien u op akkoord drukt, worden uw huidige TAN-codelijst én rekening(en) geblokkeerd. Wij zenden een nieuwe activeringscode naar het dichtstbijzijnde ING-kantoor. Deze code dient u PERSOONLIJK op te halen.”

Weet iemand of Oom Dagobert bankzaken met particulieren doet? Spionneur

spionnetje@ditisrotjeknor.nl

- Dagobert in bankzaken? -

Al die jaren had ik bewondering voor Arie, al was ik het soms niet eens met zijn gemopper over ‘dat hij altijd maar tekort werd gedaan en niet begrepen werd’. Dat kwam omdat de oprich-ter van het nu wereldwijd bekende OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam (OVMR) alleen het beste wilde voor zijn levenswerk, dat voortgekomen is uit héél nare persoonlijke herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Toen ik de ook bijzondere familieman Arie leerde kennen, had hij thuis al een redelijk museumpje ingericht over de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens kreeg hij de beschikking over een win-kelpand aan de Rechthuislaan en daarna betrok zijn almaar groeiende organisatie de voormalige panden van bakkerij A. & P. Versluijs aan de Veerlaan. In 2007 moest het museum er vanwege sloop en nieuwbouw weg en verhuizen naar de Coolhaven, aan de andere kant van de Nieuwe Maas. ,,Arie vond dat maar niks en zette zijn hakken in het zand,’’ memoreerde museumdirecteur Johan van der Hoeven donderdag 23 juni in crematorium Rotterdam-Zuid. Uiteinde-lijk kwam Arie Mast toch ‘over de brug’ en verklaarde na een rondgang in het nieuwe museum: ,,Ik voel mij hier wel thuis.’’ Om vervolgens trots te zeggen: ‘’Ik laat straks wel een mooie erfenis na.’’ Daarmee sloeg hij de spijker op zijn kop. Wat Arie ooit met dubbeltjes en kwartjes en veel persoonlijke inzet was begonnen, is uitgegroeid tot een zéér gewaardeerd historisch instituut, dat jaarlijks meer dan tienduizend bezoekers trekt.

Tweehonderd belangstellenden waren gekomen naar de uitvaart van de 81 jaar geworden Arie Mast. Onder hen auteur Jan Oudenaarden, ex-burgemeester Bram Peper, de bekende verzetsstrijders Leo de Groot, Dirk Moerkerken en ve-len die een band hebben met de familie en het museum. Het is voor mij een grote eer Arie gekend te hebben.

Rein Wolters

Oorlogs Verzets-museum prachtige erfenis Arie Mast

Ergens in 1981 drukte ik voor het eerst de hand van Arie Mast. Zijn forse en stevige klauw deed in kracht niet onder voor de mijne. Iemand die mijn hand-druk en observerende blik kan weerstaan verdient respect. Er was een wederzijde waardering. We kwamen beiden oorspronke-lijk uit Katendrecht.

Page 19 - oud rotterdammer week 26

This is a SEO version of oud rotterdammer week 26. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »