Page 7 - week30-oudrotterdammer

This is a SEO version of week30-oudrotterdammer. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

De gepensioneerden mét aanvullend pen-sioen zijn nog niet eens zoveel slechter af dan de gemiddelde Nederlander die in 2010 0,5 procent minder te besteden had. Voor allen is het de grootste koopkracht-daling in een jaar sinds 1985. Hoe relatief dit beeld is, blijkt wel als de koopkrachtontwikkeling over een aantal jaren bij elkaar wordt opgeteld: sinds 2005 is de Nederlander gemiddeld er altijd nog 9 procent op vooruitgegaan. Ontvangers van een bijstands- of arbeids-ongeschiktheidsuitkering en werknemers die een baan hebben (dus óók ouderen tot 65 jaar) waren vorig jaar het best af: zij konden hun koopkracht op peil houden en hebben over hun inkomen dus minimaal de prijsstijgingen vergoed gekregen. Mensen met een minimale uitkering of alléén AOW zijn er dan ook hooguit 0,1 procent in koopkracht op achteruitgegaan. Vanzelfsprekend hebben de werknemers die vorig jaar werkloos werden het meest terrein moeten prijsgeven (- 17 procent) doordat de werkloosheidsuitkering

minstens 20 procent lager ligt dan een inkomen uit een baan.

Gemiddelden

Bij al deze cijfers moet worden bedacht dat het ‘koopkrachtplaatje’ per individu erg kan verschillen. De cijfers van het CBS zijn gemiddelden. Een ieder ervaart dat anders. Jongeren, die nog volop in hun carrière zitten, klagen vaak steen en been als zij alleen maar denken dat zij wat minder te besteden hebben. Terwijl het toch normaal gesproken niet zo moei-lijk is iets te bezuinigen op luxe uitgaven. Ouderen hebben vaak al zoveel periodes van teruggang meegemaakt, dat zij een koopkrachtdaling over zelfs enkele jaren kunnen relativeren of daarop anticiperen. Op misschien enkele klagers na. De ‘dynamische koopkrachtontwik-keling’ van het CBS is nauwelijks te vertalen naar een ieder individueel. Wel wordt in de gemiddelde cijfers bijna alles meegenomen: algemene of periodieke loonsverhogingen, promotie,

aanvaarden van ander werk, de effecten bij pensionering en zelfs veranderingen in de huishoudsamenstelling (kind gaat het huis uit, scheidingen, enz.). Het gaat om alle maandelijkse inkomstenuit loon, uitkering of bedrijf. Niet om rendementen op vermogen.

Voor de rijken die over veel vermogen beschikken, valt het dus zeker mee. Met hun eventuele rendementen daarop kun-nen ze meer dan het koopkrachtverlies op hun maandelijkse inkomsten goedmaken.

In het totaalbeeld blijven zij de spekko-pers van onze maatschappij. Tenminste,

als zij hun geld niet hebben vergokt of verkeerd hebben belegd.

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 26 juli 2011 pagina 7

Hans Roodenburg

Opinie

Informatie

Opinie

& Opinie Informatie

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar info@deoudrotterdammer.nl of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

Een laatste mooie bloemenwens Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl

Op deze plaats hebben we vaker aandacht besteed aan de (gemiddelde) koopkrachtontwikkeling van ouderen.

Heel recent heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek de daadwerkelijke veranderingen in de koopkracht officieel in kaart gebracht.

Gepensioneerden en zelfstandigen zijn vorig jaar het meest (gemiddeld met 0,8 procent respectievelijk 1,4 procent) erop achteruit gegaan. Feitelijk lijkt dat nog mee te vallen, zeker voor de gepensioneerden, die soms al sinds 2008 niet of deels voor hun aanvullende pensioenen een inflatievergoeding hebben gekregen. Iemand die alléén AOW heeft, is wel geïndexeerd.

AOW en pensioen

Berekeningsfactoren bij afkoop pensioen

Kort geleden heb ik de pensioengerech-tigde leeftijd bereikt. Van twee pensioen-fondsen is de uitkering per jaar minder dan het minimumbedrag van € 420,69 en kan ik het pensioen afkopen, zoals in de wet is vastgelegd. De twee fondsen hanteren echter twee verschillende bere-keningsfactoren om de afkoopsom te be-palen. Hoe kan dat? Kan ik ook gewoon jaarlijks (of maandelijks) het opgebouwde kleine bedrag laten uitbetalen?

Helaas voor u: de wijze van afkoop van kleine pensioentjes is vastgesteld in de pensioenreglementen. En kan dus ook per pensioenfonds verschillen. Dat heeft alles te maken met de actuariële berekeningen, zoals de kans op sterfte. Dat kan per pensioenfonds verschillen. In uw gevallen is het verschil trouwens nog niet eens zo groot. Ook in het pensioenreglement staat of u afkoop kunt weigeren en de uitkering periodiek wil laten doen.

Geen toeslag voor partner na overlijden

Eind dit jaar bereik ik, naar ik hoop, de pensioengerechtigde leeftijd waarop ik

mijn AOW ga ontvangen. Mijn partner is negen jaar jonger. Ik ontvang dan voor haar de zogenoemde toeslag op de AOW. Wanneer mij wat zou overkomen gedu-rende de aankomende negen jaren (tot zij 65 wordt), blijft zij dan recht houden op deze toeslag? Of krijgt zij (eventueel) een andere uitkering? Verder willen wij vanaf mijn 65-jarige leeftijd, ter aanvulling op mijn inkomen, ons spaargeld uitgesmeerd opmaken. Moet ik hiervoor fiscaal nog ergens rekening mee houden?

U snijdt een onderwerp aan waarbij velen in soortgelijke situaties niet stilstaan. Als u overlijdt en uw vrouw is jonger dan 65 jaar dan vervalt voor haar de toeslag die u als AOW’er voor haar krijgt. Als er geen ander inkomen voor haar is, kan zij alleen nog een beroep doen op de bijstand met alle gevolgen van dien. Indien u een ouderdomspensioen (uit arbeid) krijgt, is de kans groot dat zij daarvan nog een nabestaandenpensioen krijgt (vaak niet meer dan 70 procent van uw rechten). En uiteraard erft zij volgens het wettelijk erfrecht het gezamenlijk vermogen. Uw vermogen is - afgezien van eventuele belastingheffing in box 3 - al vrijgesteld van belastingen. Dus hiervoor zijn geen fiscale constructies nodig. Tenzij u wel-licht het vermogen aan anderen (zoals

kinderen of goede doelen) wil over-dragen. In dat geval moet u een notaris raadplegen.

Toeslag op AOW ook voor jongere man

Ik (vrouw) word over twee jaar 65. Mijn man is 22 maanden jonger dan ik. Komt mijn man ook in aanmerking voor part-nerpensioen of geldt dit alleen als de man eerder 65 wordt?

U komt in aanmerking voor toeslag voor uw jongere partner indien zijn inkomen (uit arbeid) per maand minder is dan circa 1280 euro bruto per maand. Dat is op basis van de huidige toeslagregeling op de AOW. Zes maanden voordat u 65 jaar wordt, krijgt u hierover automatisch bericht van de Sociale Verzekeringsbank. Heeft hij een inkomen uit uitkering dan wordt dat één op één verrekend.

Toeslag bij ABP voor alleenstaanden

Na vijf jaar alleen te hebben gewoond, woon ik thans met een vriendin samen. Wij zijn beiden 68 jaar. Wij hebben, toen wij gingen samenwonen, ieder €300 aan AOW moeten inleveren. Dit was bij ons bekend. Wat schetst mijn verbazing, ik had van het overheidspensioenfonds

ABP een pensioen van netto €544,59 per maand, maar krijg nu door het samen-wonen slechts €378,20 netto per maand. Wat heeft het ABP met mijn samenwonen te maken?

Voor opheldering van deze zaak zult u te rade moeten gaan bij het ABP. Wij vermoeden dat in het pensioenreglement waaronder u viel (er zijn verschillende regelingen) bij uw pensioen sprake is van een toeslag voor alleenstaanden! Uiteraard vervalt deze als je dan gaat sa-menwonen. Maar daar staat tegenover dat als u eerder overlijdt dan uw partner zij waarschijnlijk een nabestaandenpensioen krijgt. Kijk uw pensioenreglement en uw opgave erop na! Bij de AOW wordt u ook gekort omdat u nu gaat vallen onder het bedrag voor samenwonenden.

Erf- en schenkingsrecht

Dochter mag alles, zoon onterven

Ik heb twee kinderen uit een vorig huwe-lijk, een dochter en een zoon. Met mijn dochter ga ik heel goed om. Met mijn zoon helaas helemaal niet meer. Heeft hij toch recht op zijn kindsdeel bij mijn over-lijden? Ik wil hem graag onterven! Als ik

mijn geld in het buitenland deponeer, kan hij dan daar ook zijn deel vorderen?

Inderdaad kunt u uw kinderen niet hele-maal onterven. Als zij claims leggen, heb-ben zij recht op de zogenoemde legitieme portie (een minimumdeel). Het zit te ingewikkeld in elkaar om dat hier verder uit te leggen. Het komt erop neer dat u wel in een testament kunt bepalen dat maar één kind (uw dochter) uw nalaten-schap mag krijgen. Als uw zoon zich bij uw wil in uw testament neerlegt, dan is zij de enige erfgenaam. Wil hij nog van u erven dan zal hij zelf een beroep moeten doen op zijn legitieme portie. Ook heeft het geen zin met uw vermogen te gaan sjoemelen door het op verre buitenlandse rekeningen te zetten. Eventuele erfgena-men hebben recht op alles wat u nalaat, waar het ook is gestald. U kunt natuurlijk wel zelf voorkomen dat uw nalatenschap groot is door voor overlijden al veel te verdelen aan mensen of instellingen aan wie u uw geld toevertrouwt. Sowieso raden wij u aan een gesprek aan te gaan met een notaris om in uw situatie de juiste handelingen - zoals het opstellen van een gepast testament - te verrichten.

Toeslag op AOW iets lager bij wat hoger inkomen

Wat zich al eerder aandiende, gaat in augustus gebeuren. De toeslag die AOW’ers voor hun partners jonger dan 65 jaar krijgen, omdat zij geen of weinig inkomen hebben, wordt verlaagd met 10 procent als het gezamenlijk inkomen per maand méér dan €2650 bruto bedraagt (of €30.000 per jaar).

Het aangepaste voorstel van het kabinet is nu ook goedgekeurd door de Eerste Kamer. Is het gezamenlijk inkomen van de AOW’er en de partner jonger dan 65 jaar minder dan €2650 bruto per maand, dan wordt de toeslag met minder dan 10 procent gekort of wordt de korting helemaal niet gedaan. Bijvoorbeeld als één persoon alleen AOW en/of een klein pensioentje heeft.

De regeling van de partnertoeslag verdwijnt overigens per 1 januari 2015 voor alle nieuwe gevallen. Dat is al door de regering (van het kabinet Kok-I) in 1995 besloten vanwege de verdergaande individualisering, de emancipatie van vrouwen en het grotere belang van aanvullende pensioenen naast de AOW.

Ieder ervaart zijn koopkrachtdaling anders

Page 7 - week30-oudrotterdammer

This is a SEO version of week30-oudrotterdammer. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »