Page 32 - oud rotterdammer week 38

This is a SEO version of oud rotterdammer week 38. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
pagina 32
Dinsdag 20 september 2011
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00
Email: info@stichtinghumanitas.nl
Web: www.humanitas.nu
Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten over de dienstverlening van Humanitas,
over het wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen.
Nadere inlichtingen over Humanitas, een
vraagofmisschieneen tip? Bel
010 - 4615347.
Bel voor informatie over hurenHumanitaswoonmakelaar
Coby Bosker:
010 - 461 57 12
en over kopen Harry Schefers:
010 - 461 52 67
Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’
Herinnert u zich déze nog...?! (27)
Medewerkers van Humanitas zijn van
deelneming uitgesloten. Over de uitslag
wordt niet gecorrespondeerd.
Niet naar een traditioneel verzorgingshuis?
Humanitas heeft het alternatief!
TE KOOP
De
Oosterwiek
in Oosterfank, met o.a.
een restaurant, bij NS- en metrostation en
RET-buslijnen voor de deur, heeft nog en-
kele appartementen beschikbaar.
Vraagprijs:
€ 139.000,- k.k.
De woningen van
Prinsenwiek
(21
etages) in Het Lage Land bieden een
werkelijk schitterend uitzicht. We heb-
ben enkele prachtige appartementen
vrij.
Vraagprijs:
€ 139.000,- k.k.
In De Oud-Rotterdammer van 12
juli jl. toonde rondleider/suppoost
Kas Niessen u een bijzonder voor-
werp: het ging om een oude, zo-
genaamde tapijtspanner, uit de
tijd dat er nog voornamelijk vloer-
bedekking op houten vloeren
werd gelegd.
Een uiterst makkelijk en eenvou-
dig apparaat om de vloerbedek-
king op te spannen zodat deze
strak op de vloer kwam te liggen!
De prijswinnaars
Ook deze keer hadden weer heel
veel inzenders het goed. De prijs-
winnaars zijn deze keer:
M.H. van
der Ven
uit Voorthuizen,
A. Troost
uit Hellevoetsluis,
D. van der
Kuijp
uit Zuidplas en
A.J. van
Woensen
en
John Kegel
uit Rot-
terdam.
Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten over de dienstverlening van Humanitas,
Bij ‘Het Luisterend Oog’ van
Humanitas kun je altijd terecht!
Ieder mens heeft behoefte aan contact met anderen. Er zijn om-
standigheden waardoor je contacten verliest, in een isolement
raakt. Soms is het moeilijk om je verhaal te vertellen aan demen-
sen om je heen. Misschien is het te pijnlijk of te privé. Humanitas
heeft een website bedoeld voor iedereen die zich op één of an-
dere manier geïsoleerd voelt en behoefte heeft aan contact.
Ongeacht levensverhaal, achter-
grond, leeftijd of leefomstandig-
heid. Je kunt hier je verhaal kwijt.
Door online, vertrouwelijk en ano-
niem te chatten met een vrijwilli-
ger van Humanitas. Deze biedt
een luisterend ‘oog’ en denkt met
je mee. De vrijwilligers zijn goed
voorbereid en worden begeleid
bij hun taak.
Zeven dagen per week zijn er vrij-
willigers van 16.00 tot 22.00 uur
online beschikbaar, ook
op feestdagen. Op
zondagochtend
zijn de vrijwilli-
gers er van 10.00
uur tot 13.00 uur.
Tot een half uur
voor de sluitingstijd kunt u zich
aanmelden voor een chatge-
sprek. Gaat u naar www.hetluis-
terendoog.nl. De site wijst u de
weg.
heid. Je kunt hier je verhaal kwijt.
Door online, vertrouwelijk en ano-
niem te chatten met een vrijwilli-
ger van Humanitas. Deze biedt
een luisterend ‘oog’ en denkt met
online beschikbaar, ook
op feestdagen. Op
& Voorlichting, Postbus 37137,
3005 LC Rotterdam of mail naar
info@stichtinghumanitas.nl (on-
derwerp: prijsvraag,
vergeet niet
uw adres te vermelden)
en u
maakt kans op één van de vijf
prachtige boeken ‘Open de lui-
ken van uw geheugen’met diner-
bonnen ter waarde van € 30, te
besteden in één van de vijftien
Humanitas seniorenrestaurants.
De uitslag kunt u lezen in De
Oud-Rotterdammer van 29 no-
vember 2011.
Een uiterst makkelijk en eenvou-
werd gelegd.
Hartelijk gefeliciteerd! Uw prijs
krijgt u over enkele weken in de
bus!
Gereedschap
Het volgende voorwerp, een stuk
agrarisch gereedschap deze keer,
wordt u hierboven getoond door
rondleider/suppoost Saskia Rijs-
dijk. Weet u waar het hier om gaat
en waar het voor gebruikt werd?
Stuur uw oplossing
vóór 1 no-
vember 2011
naar Stichting Hu-
manitas, Afdeling Communicatie
Humanitas-Hoogvliet opent Roze Café
In navolging op het succes van de Roze Salon van Humanitas-
Bergweg, start Humanitas ook in de deelgemeente Hoogvliet
met een Roze Café, en wel op 19 oktober 2011 van 14.00 tot
17.00 uur. Plaats van handeling is het Grand Café ‘De Drie Torens’
aan de Marthalaan 2, 3194 EH Hoogvliet.
Het Roze Café is bedoeld voor
homoseksuele ouderen die het
prettig vinden om een gezellige
middag met elkaar te hebben
en ervaringen met elkaar te
delen. Veel ouderen hebben
weinig uitgaansmogelijkheden
om anderen te ontmoeten. Om
in deze behoefte te voorzien
starten wij met het Roze Café.
Tijdens de bijeenkomsten is
er aandacht voor ervaringen,
verhalen, vragen, gezelligheid
en een hapje en een drankje.
Afhankelijk vanwat dedeelnemers
leukvinden, iser vanallesmogelijk,
zoals samen eten, koken, een flm
bekijken, gespreksthema’s, gasten
uitnodigen enz.
Centraal staat het ontmoeten van
gelijkgestemden. We nodigen alle
vijftig plussers uit die graag willen
komen. Wij zorgen voor iets lek-
kers en het Roze Bergwegkoor zal
de openingsbijeenkomst opvrolij-
ken met liedjes. Na de opening is
het Roze Grand Café iedere
woensdagmiddag open van
14.00-17.00 uur.
Van 6 september 2011 t/m 6 de-
cember 2011 verzorgt Foto Werk-
groep Ommoord een expositie in
De Oosterwiek, Varnasingel 600,
3067 EZ Rotterdam. Bij de Werk-
groep is iedere amateurfotograaf
van harte welkom, ongeacht ap-
paratuur of genre. Meer weten?
Ga naar www.fotowerkroepom-
moord.nl of bel 010 - 220 31 44.
Werkbezoek PvdA-fractie aan Humanitas-Bergweg
Zonder ID’ers gaat kwaliteit achteruit
Op vrijdag 26 augustus jl. kreeg Humanitas-Bergweg een dele-
gatie op bezoek van de Rotterdamse PvdA-fractie in de ge-
meenteraad. Het was onderdeel van een 24-uurs-actie om aan-
dacht te vragen voor de positie van ID’ers in Rotterdam, die
dreigen het slachtofer te worden van de bezuinigingen van
het rijk. De delegatie bracht bezoeken aan plekken waar ID’ers
werken, zoals bij het onderwijs, de Roteb, Stadstoezicht en de
zorg. Die vrijdag was Humanitas-Bergweg aan de beurt.
‘Welzijn kan volgens Humanitas
een goed alternatief bieden
voor zorg. De ID’ers vervullen
een belangrijke taak voor het
welzijn’, vertelde hoofd P&O Si-
mon Koning. Zij vullen de pro-
fessionele krachten goed aan en
dragen bij aan de uitvoering van
het Humanitas-zorgconcept. Als
de ID’ers worden wegbezuinigd,
gaat dat ten koste van de kwali-
teit van de zorg. Het welzijnsge-
deelte vervalt dan. ‘Gelukkige
ouderen kosten minder geld
voor de zorg’, stelt André Jager,
directeur van Humanitas-Berg-
weg.
Rondleiding
De delegatie kreeg een rondlei-
Richard Moti in gesprek met Humanitas-Bergwegdirecteur André Jager
Raadslid Fouad el Haji en hoofd P&O Humanitas Simon Koning
Raadslid Fouad el Haji en Hoofd P&O Simon Koning
Foto-expositie
in De Oosterwiek
ding door het gebouw en maakte
kennis met verschillende ID’ers.
Fractievoorzitter Richard Moti is
onder de indruk van alle werk-
zaamheden: ‘Mede door de inzet
van ID’ers kunnen (buurt-)bewo-
ners op een aangename manier
oud worden’.