Page 7 - oud rotterdammer week 38

This is a SEO version of oud rotterdammer week 38. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 20 september 2011
pagina 7
Hans
Roodenburg
Opinie
Informatie
Opinie
&
Opinie Informatie
Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem
in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
info@deoudrotterdammer.nl of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Een laatste mooie bloemenwens
Brands, Crooswijkseweg
www.uitvaartbloemisterij.nl
Het jaarlijkse politieke toneelspel dat Prinsjesdag heet, is vandaag weer tot uitbarsting gekomen. In de wederom eerder uitgelekte Miljoenennota zorgen de ‘koopkrachtplaatjes’
voor de gebruikelijke botsingen tussen enerzijds de regering (van welke snit ook) en anderzijds de oppositie (in dit geval overwegend ‘links’).
Niettemin geeft de Miljoenennota
een indicatie voor de koopkracht van
ouderen. Merkwaardig genoeg is bij dit
rechtsgeoriënteerde kabinet sprake van
een geringe nivellering. De hogere inko-
mensgroepen leveren iets méér in dan de
allerlaagste (minimumloners en sociale
uitkeringen).
In de zogenoemde Macro-Economische
Verkenningen is aangegeven dat in 2012
(want daar praten we over!) de alleen-
staande met een baan het meest achteruit
kachelt: met 1,5 tot 2,25 procent. Dat is
na een te verwachten loonstijging van 2
procent en een inflatie van ook omstreeks
2 procent. De achteruitgang is vooral te
wijten aan het effect van diverse over-
heidsbezuinigingen.
Een groot deel van de lezers van deze
krant komt op gemiddeld 1 procent in de
min, waarbij moet worden aangetekend
dat mensen met alléén (volledige) AOW
iets beter af zijn dan zij die flinke aanvul-
lende pensioenen hebben.
De ouderenkorting (voor 65-plus) gaat
omlaag, evenals de doorwerkbonus (voor
63-plus). Omdat het kabinet juist ernaar
streeft zoveel mogelijk ouderen aan de
slag te houden, zou het verminderen van
de doorwerkbonus onbegrijpelijk zijn.
Daarom komt er een nieuwe ‘vitaliteits-
regeling’ in 2013 die de huidige (fiscaal
gunstige) levensloopregeling vervangt.
Later komen wij hierop terug.
Gezondheidszorg
De ouderen, die steeds meer zorg behoe-
ven, worden evenredig meer getroffen
door de bezuinigingen in de gezondheids-
zorg die inmiddels al bijna 29 procent
(74,5 miljard) van de totale overheidsuit-
gaven voor zijn rekening neemt.
De hogere inkomensgroepen moeten
een inkomensafhankelijke zorgpremie
gaan betalen. Het basispakket (dus
zonder aanvullende voorzieningen) in de
ziektekosten wordt op niet noodzakelijke
terreinen iets minder. Daaruit verdwijnen
de vergoedingen voor dieetadviezen,
maagzuurremmers en cursussen om te
stoppen met roken. Er is een deel van de
ouderen dat grif gebruik maakt van deze
vergoedingen.
Bepaalde gemakkelijk te regelen voorzie-
ningen in de fysiotherapie worden even-
eens overgeheveld naar de aanvullende
verzekeringen, die in een aantal gevallen
ongetwijfeld duurder zullen worden. Er
komen ook eigen bijdragen in de Genees-
kundige Geestelijke Gezondsheidszorg
(psychiatrie, psychologie). De mensen die
hulp krijgen op grond van de Algemene
wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
gaan een hogere eigen bijdrage (naar rato
van hun inkomen) betalen. Bij de AWBZ
gaat het om mensen die in verpleeg- en
verzorgingscomplexen verblijven en zij
die hiermee thuis (bijvoorbeeld gehandi-
capten) worden verzorgd.
De lage inkomensgroepen krijgen ook
hiervoor een (kleinere?) compensatie in
de zorgtoeslag. Wat de effecten van de
bezuinigingen op het persoonsgebon-
den budget (pgb) worden, is nog niet
duidelijk.
Ontzien
Waar ouderen met lagere inkomens in een
huurwoning ook mee te maken krijgen,
is een verlaging van de huurtoeslag (voor
de meeste mensen heet die nog steeds
‘huursubsidie’).
Voor de laagste inkomensgroepen wordt
compensatie gegeven door het belasting-
tarief in hun schijf iets te verlagen. Zij
die werken krijgen voorts een iets hogere
arbeidskorting.
Voor de bijstandsgerechtigden (het
absolute bodeminkomen) wordt honderd
miljoen extra uitgetrokken om bepaalde
vormen van bijzondere bijstand (zoals het
aanschaffen van noodzakelijke appara-
tuur als wasmachines en koelkasten) iets
gemakkelijker te maken.
Voordat wij onze visie geven toch maar
eerst de opstelling van het kabinet: het
zegt zoveel mogelijk te willen doen om
kwetsbare groepen - ouderen, lage inko-
mens en middeninkomens mét kinderen
– te ontzien. Ongetwijfeld zal de (linkse)
oppositie hierop hard gaan inschieten.
Individueel uitpakkende ‘zware geval-
len’ uitgezonderd kunnen we stellen
dat het voorlopig met de negatieve
koopkrachtontwikkeling van ouderen
meevalt. Ik denk dat de ouderen met een
behoorlijk aanvullend pensioen wel iets
meer aan koopkracht moeten inleveren
als zij geen inflatievergoeding op dat deel
van hun inkomen krijgen (pensioenfond-
sen beslissen daar aan de hand van de
beursresultaten aan het eind van het jaar
over).
Bovendien is helemaal buiten beschou-
wing gelaten dat zij vaak over aardige
spaargelden en andere vermogens be-
schikken waarop ook rendement wordt
gemaakt. Met alle respect, mijn mening
is dat zij het kunnen lijden (óók ik).
Al met al zijn wij in ons land niet slechter
af dan in de meeste andere Europese
landen. In Griekenland zal de gemiddelde
koopkrachtdaling de komende jaren mis-
schien wel 10 tot 20 procent bedragen.
Dat is andere koek! Zelfs een nieuwe
bezuinigingsronde bij de overheid van-
wege de terugvallende economie zal wel
iets meer koopkrachtverlies tot gevolg
hebben, maar in het algemeen nog steeds
niet rampzalig zijn.
Misschien in individuele gevallen wel,
maar je kunt niet alles van bovenaf
regelen!
Bij de beoordeling van de algemene koopkracht volgend jaar hangt het er vanaf welke pet men op
heeft. Die van de regering of die van de oppositie. Benadrukt moet worden dat de verwachtingen voor
de koopkracht altijd de te verwachten gemiddelden zijn, die – hoe kan het ook anders – later behoorlijk
kunnen afwijken. Bovendien zijn er zoveel zaken buiten de door de overheid beïnvloedbare maatrege-
len (sociale premies, pensioenen en belastingen) aan de orde dat voor een ieder de bestedingsmoge-
lijkheden individueel heel anders kunnen uitpakken.
Niet alle koopkracht is van bovenaf te regelen
Erf- en schenkings-
recht
Extra schenking van
moeder aan dochter
Ik ben al zeker acht jaar gemachtigd
allerlei zaken voor mijn moeder van 90
jaar te regelen. Zij is redelijk vergeet-
achtig, maar haar denkvermogen is nog
erg goed! Het is haar een doorn in het
oog, dat ik als dochter ontzettend veel
voor haar doe en mijn broer helemaal
niets. Hij komt nauwelijks op bezoek.
Hij weet dat ik me verantwoordelijk voel
en alles toch wel doe. Elk jaar schenkt
mijn moeder ons de wettelijk toegestane
belastingvrije som. Echter, nu wil ze dat
ik een keer extra een schenking van €
5.000 krijg. Ik ben dan wel gemachtigd
dit te regelen, maar kan ik niet na haar
overlijden (al zou dat misschien pas over
een paar jaar zijn) last krijgen met mijn
broer? Ik wil namelijk geen toestanden
met advocaten! Mijn moeder kan eigen-
lijk alleen nog haar handtekening redelijk
goed zetten. Kunt u mij zeggen of ik dit
bedrag mag aannemen ?
Uw moeder mag bij leven schenken aan
wie zij wil. Dus ook aan u. Het lijkt mij
- voor het geval dat - wel van belang dat
schriftelijk met haar handtekening vast
te leggen. Het is ook aan uw moeder (en
aan u) of zij de extra schenking aan uw
broer bekend maakt. Wij zeggen altijd
maar ‘het is altijd goed van ouders om
een kind op de hoogte te stellen, ook al
doet het zeer!’ Houd er ook wel rekening
mee dat als uw moeder aan u méér wilt
schenken dan de jaarlijkse belastingvrije
schenking van 5000 euro u of uw moeder
daarover schenkbelasting moet betalen.
Schenkingen buiten de vrijstellingen
binnen 180 dagen vóór het overlijden
van de schenker worden geacht krachtens
erfrecht te zijn verkregen.
Echtgenoot erft niet mee met
dochter
We hebben een testament met uitsluiting –
een zogenoemde anti-schoonzoonclausule
– laten opstellen. Stel dat wij beiden zijn
overleden en de dochter overlijdt, deelt
dan haar echtgenoot alsnog mee in haar
nalatenschap?
Eigenlijk heel eenvoudig. Als u beiden
bent overleden, is de enige erfgenaam uw
dochter of haar nabestaanden (haar kin-
deren). In haar eigen boedel valt conform
uw clausule de nalatenschap van u. Zij
bepaalt dus wat zij met de erfenis doet.
Haar man deelt niet mee; tenminste als zij
dat niet wil. Meestal volgen kinderen toch
wel de wil van de ouders. Als zij overlijdt
dan zijn haar kinderen in het geheel erf-
genaam van haar (meestal afgezonderde)
vermogen dat zij van u heeft geërfd. Haar
man mag daar niet aankomen en is alleen
(mede) erfgenaam van hun gezamenlijke
huwelijksboedel. Dus u hebt het heel
goed geregeld. U hebt het natuurlijk na
uw dood niet in de hand wat uw dochter
met uw nalatenschap gaat doen. Maar dat
is logisch.
AOW en pensioen
Teveel betaald
en te weinig terug
Ik heb, toen ik nog geen 65 jaar was en
volop werkte, erg veel AOW- en pensioen-
premie betaald. Ik heb nu gevraagd aan
het pensioenfonds mijn pensioen te verho-
gen, want ik denk dat ik meer heb betaald
dan ik nu jaarlijks ontvang. Dat geeft mij
een gevoel van grote onrechtvaardigheid.
Hoe zit dit in elkaar?
U heeft inderdaad in het verleden betaald
voor collectieve voorzieningen waarvan u
nu hopelijk geniet (AOW plus pensioen).
Echter u doet nu net of u meer betaald
hebt dan u nu zult krijgen. Wat uw
pensioenen betreft is dat pas het geval als
u minder dan de daarvoor gestelde circa
tien jaar na uw 65ste leeft (zogenoemde
sterftewinsten). Uw bedrijfspensioen is
in hoofdlijnen enigszins evenredig naar
wat er door u en uw werkgever voor u
is betaald en welke rendementen erop
zijn behaald. Het voert te diep dit nader
uit te leggen. Voor de AOW heeft u in
het verleden een zogenoemde omslag-
premie betaald voor de mensen die toen
AOW kregen. Nu betalen dus jongeren
voor u! Er is hierbij dus geen sprake van
onrechtvaardigheden. Hoogstens kunt u
kanttekeningen plaatsen bij het verde-
lingsvraagstuk.
Verplichting om terug
te betalen aan SVB
In 2004 ben ik 65 jaar geworden en kreeg
ik AOW met volledige toeslag, omdat mijn
echtgenote toen nog geen 65 jaar was en
géén inkomsten had. In 2005 werd zij 60
jaar en kwam zij in aanmerking voor een
klein tijdelijk ouderdomspensioen (min-
der dan €100 per maand). Ik heb toen
verzuimd deze wijziging door te geven
aan de SVB. Nu heeft de SVB mij verzocht
over die periode de gegevens met betrek-
king tot dat pensioen te overleggen. Kan
de SVB mij nu verplichten deze uitkering
over 2005 terug te betalen?
Jawel. Alle tegenwoordige inkomsten uit
werk uit het verleden - dus ook pensioe-
nen - worden één op één met de toeslag
verrekend. Dus u kunt een claim voor
terugbetaling verwachten van de SVB. En
dat ook nog voor de jaren na 2005 totdat
zij zelf 65 jaar werd en u de volledige
toeslag hebt gehouden. Niet best van u,
want in de aanvraag voor de AOW wordt
op deze inkomsten van uw jongere vrouw
altijd gewezen. Nu maar hopen dat de
SVB geen boete oplegt! Misschien wel
een renteopslag..