Page 28 - oud rotterdammer week 16

Basic HTML Version

Pagina 28
Dinsdag 1 mei 2012
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00
Email: info@stichtinghumanitas.nl
Web: www.stichtinghumanitas.nl
Elkeveertiendagenvindt uopdezeachterpaginaberichtenover dedienstverleningvanHumanitas,
over het wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen.
Nadere inlichtingen over Humanitas, een
vraag of misschien een tip? Bel
010 - 461 53 47.
Bel voor informatie over huren Humanitas woonmakelaara
Coby Bosker of Ellen van den Heuvel:
010 - 461 57 12
en over kopen Harry Scheffers:
010 - 461 52 67
Humanitasnieuws
Aan deze publicatie kunnen
geen rechten worden ontleend.
IJsselburgh
is een prachtig, groot service-
complex in Beverwaard met 198 appartemen-
ten en een royale, veilige binnentuin. U kunt
zich opgeven voor een driekamerappartement
met of zonder zorg. Huurprijsindicatie: € 625,-
Servicecomplex
Nancy Zeelenbergflat
in
Charlois met zijn markante gevel, en mooie
binnentuin staat aan het groene Amelandse-
plein. Er zijn nog enkele appartementen met
of zonder zorg vrij. Huurprijsindicatie: € 450,-
Niet naar een traditioneel
verzorgingshuis?
Humanitas heeft
het alternatief!
TE HUUR
Alle hier genoemde
huurprijsindicaties
gelden exclusief
service en
verwarmingskosten.
Vraag vrijblijvend
informatie bij
Humanitas
Woonmakelaar
Coby Bosker:
010 - 461 57 12
Gezond actief ouder worden
Nu zonder verwijsbrief naar de
ergotherapeut van Humanitas!
Ergotherapie is, net als fysiotherapie, logopedie en diëte-
tiek, paramedische zorg en richt zich op het weer moge-
lijk maken van het uitvoeren van dagelijkse handelingen
bij mensen met een beperking. Thuis, op het werk en bij
studie, sport en hobby’s.
U kunt denken aan werkplekadviezen, woningaanpas-
singen, adviezen aan mantelzorgers, training in huishou-
den en persoonlijke verzorging, participeren in de maat-
schappij, advisering bij aanvragenWmo en valpreventie.
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle
ziektekostenverzekeringen.
U kunt altijd terecht bij de ervaren ergotherapeuten van
Humanitas. Zij helpen u graag! U hoeft daarvoor niet
meer eerst naar de huisarts. U vindt de ergotherapie van
Humanitas bij Humanitas-Akro-
polis, Achillesstraat 290, 3054 RL
Rotterdam in de wijk Honderd en
Tien Morgen (Hillegersberg-Schie-
broek).
Voor meer informatie kunt u bellen
met Hermien Kila, 010 – 461 52 09.
Mailen kan ook: infobalie@stich-
tinghumanitas.nl. Meer informatie
kunt u lezen in een volgende ‘De
Oud-Rotterdammer’.
Ergotherapie opent
mogelijkheden
Ergotherapeut Hermien Kila
De
Oosterwiek
in Oosterflank, met o.a. een
restaurant, bij NS- en metrostation en RET-
buslijnen voor de deur, heeft nog enkele ap-
partementen beschikbaar. Huurprijsindicatie:
vanaf € 610,-. (vrije sector).
De woningen van De
Prinsenwiek
(21 eta-
ges) in Het Lage Land bieden een werkelijk
schitterend uitzicht. We hebben enkele prach-
tige appartementen vrij. Huurprijsindicatie:
vanaf € 565,- (vrije sector)
In
De Carnissedreef
in Charlois zijn eenka-
merappartementen met of zonder zorg vrij.
Het naastgelegen verpleeghuis biedt veel
faciliteiten, o.a. ‘n restaurant met terras. Huur-
prijsindicatie: € 450,-.
In het complex
Jan van der Ploeg
met zijn
gezellige atrium met binnentuin, hartje stad,
midden in het Oude Noorden zijn enkele
mooie seniorenzorgappartementen beschik-
baar. Huurprijsindicatie: € 490,-.
Spirituele markt vervalt
In De Oud-Rotterdammer van 6
maart jl. publiceerden wij een
overzicht van de komende Spiri-
tuele Markten.
Om gezondheidsredenen zijn
de organisatoren echter ge-
noodzaakt om met deze mark-
ten te stoppen, waardoor de
aangekondigde markten dus
komen te vervallen. Organisa-
toren Arjen de Slegte en Nanda
Claessen willen iedereen harte-
lijk bedanken voor de getoonde
belangstelling.
Minder cure en meer reuring
in de zorg maakt mensen
gelukkiger
Dinsdag 20 maart hield ambassadeur van Stichting Humanitas
prof. dr. Hans Becker, in een goed gevulde collegezaal van de Ho-
geschool Rotterdam, zijn laatste lezing in die functie.
Dit gebeurde In aanwezigheid
van een divers samengesteld
gezelschap: leden van de Raad
van Toezicht en de Raad van Be-
stuur, directeuren en hoofden
van dienst van de Stichting Hu-
manitas, studenten van de Ho-
geschool en externe genodig-
den. Moeiteloos wist Hans Bec-
ker twee uur lang het publiek te
boeien met zijn op menselijk ge-
luk gebaseerde zorgfilosofie.
Aansluitend ontvingen alle geno-
digden van Hans Becker zijn laat-
ste boek: Lekker leven! Het senio-
renrestaurant, ankerpunt van een
humanistische zorgfilosofie.
De middag werd afgesloten met
een informeel samenzijn met een
hapje en een drankje.
Sportieve muurschildering in
Evenaar dankzij NL DOET
Ook ZorgcentrumDe Evenaar van Humanitas deed op 16 en 17
maart mee aan NL DOET. Dit is de grootste vrijwilligersactie
van ons land, georganiseerd door het Oranje Fonds. Tijdens NL
DOET steken mensen in het hele land de handen uit de mou-
wen voor maatschappelijke organisaties.
De Evenaar zag NL Doet als een
goede gelegenheid aandacht te
vragen voor klussen waar ver-
zorgende medewerkers en on-
dersteunend personeel normaal
niet aan toe komen. Zo is men
bezig de voorzieningen op de
begane grond aantrekkelijker te
maken voor de bewoners én be-
woners uit de wijk Oosterflank.
De fitnessruimte is daar een
goed voorbeeld van. Door de
aanschaf van nieuw sport- en
spelmateriaal, het goed afstel-
len van bestaande apparatuur
en het geven van uitleg en in-
structie wordt dit straks een pri-
ma ruimte voor 55-plussers om
aan hun conditie te werken. Na-
tuurlijk helpt daar een inspire-
rende omgeving bij! Een groep
vrijwilligers van een kerk nam de
uitdaging aan om op vrijdag 16 en
zaterdag 17 maart de muren van
deze fitnessruimte van een schit-
terende sportieve schildering te
voorzien. Bewoners van De Eve-
naar konden hun nieuwsgierig-
heid niet bedwingen en kwamen
tijdens het schilderen een kijkje
nemen. Zij waren razend enthou-
siast over deze metamorfose.
NL DOET beperkt zich in De Eve-
naar niet tot 16 en 17 maart. De
vrijwilligers doen in het voorjaar
nog meer. Met een gezellige
sport- en speldag wordt over en-
kele weken de fitnessruimte offici-
eel geopend. Ook dan zullen deze
enthousiaste vrijwilligers hun
handen uit de mouwen steken.