Page 7 - oud rotterdammer week 16

Basic HTML Version

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 1 mei 2012
pagina 7
Hans
Roodenburg
?
Opinie
Informatie
Opinie
&
Opinie Informatie
Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem
in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
info@deoudrotterdammer.nl of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Ongemerkt bereik je als ondernemer
een moment waarop je moet nadenken
over hoe je je bedrijf overdraagt of wilt
beëindigen. Jaarlijks dragen zo’n 37.000
ondernemers hun zaak over; 32.000 van
die bedrijven hebben vijf werknemers of
minder. Vooral detaillisten komen maar
moeilijk aan een opvolger.
Toch is er toenemende interesse in deze
economisch barre tijden om een eigen
onderneming te beginnen, mede door
groeiende werkloosheid onder werkne-
mers. Zeker zij die bij hun afvloeiing een
pot geld hebben meegekregen, denken
dikwijls aan een herstart als zelfstandige.
Als accountmanager van de Kamer van
Koophandel bezoek ik dagelijks onder-
nemers die denken aan de verkoop van
hun bedrijf.
Plannen
Tegenover mij zit een doorleefde man.
Aan de zijkant van zijn bureau staat een
gloednieuw computerscherm en voor
hem liggen stapels papieren. Ook staan
er foto’s van zijn vrouw en vier kinderen.
Deze ondernemer schuwt verandering
niet, maar koestert ook het oude. Hij is
ooit begonnen met het winkeltje met
loodgieterbenodigdheden van zijn vader
en nu levert hij materialen aan aan-
nemers. Er werken acht mensen in het
bedrijf onder wie zijn zoon. Hijzelf is de
zestig gepasseerd, dus vraag ik wat hij
voor plannen heeft met de zaak.
“Mijn zoon loopt zich het vuur uit zijn
sloffen. Hij krijgt de hele zaak, dat is
duidelijk. De andere kinderen hebben
hier nooit gewerkt, dat lijkt me eerlijk.”
Nee, het is officieel nog niet geregeld,
maar dat komt nog. Ik vraag me hardop
af hoe dat dan gaat met het erfrecht van
de overige kinderen. Er is namelijk een
fiscaal verschil tussen het erven van geld
en het erven van een bedrijfsaandeel
(wat ook zonder zeggenschap in het
bedrijf kan!). De ondernemer zakt wat
terug in zijn stoel. Hij vindt dit onder-
werp niet leuk. “Maak je niet ongerust,
dat komt vanzelf goed, ze krijgen heus
wel wat”, lacht hij.
Specialist
Ik heb het gevoel dat de zenuw nog niet
bloot ligt. “Spelen aangetrouwde kinde-
ren nog een rol bij uw beslissingen?”
Hij kijkt even naar het plafond en laat
zijn schouders hangen. “Ach, er speelt
zo veel. Ik had het allang beter moeten
regelen. Het gaat inderdaad niet alleen
om geld. Ik wil nog jaren doorwerken.
Daarom stel je het uit. Maar ik zal nu
toch snel orde op zaken moeten stellen!”
Ik adviseer hem informatie te verzame-
len en experts te raadplegen op de gratis
Koop- en Verkoopdag van de Kamer
van Koophandels. Daarna kan hij een
onafhankelijk specialist de waarde van
zijn bedrijf laten vaststellen en advies
vragen aan zijn accountant. Vervolgens
is de notaris aan de beurt. Ook benadruk
ik nog dat het hele traject van bedrijfs-
overdracht soms wel vijf jaar in beslag
neemt. Terwijl we afscheid nemen, zegt
hij nog dat hij dit eigenlijk wel wist,
maar dat hij nu toch wel is wakker
geschud.
Veel ondernemers zien hun zaak als
oudedagsvoorziening, maar weten niet
goed wat hun zaak waard is. Vaak wordt
de waarde overschat of blijken kopers
moeilijk te vinden. Soms is het goed de
ondernemingsvorm tijdig te veranderen
om een bedrijf beter verkoopbaar te
maken. Ik wijs hem nog op de gratis
mogelijkheden die de Kamer van Koop-
handel hem biedt, zoals voorlichting en
persoonlijk advies. Een adviesgesprek
met een KvK bedrijfsadviseur of jurist
kost 50 euro, maar dan krijgt men ook
maatwerk.
Theo van de Velde is accountmanager
bij de Kamer van Koophandel in Rot-
terdam
Informatie:
www.belastingdienst.nl Kies ‘zakelijk’
en ga naar ‘Onderneming beëindigen’
www.kvk.nl Daar kunt u zich voor de
Overnamedag in uw regio aanmelden.
Voordat mensen een testament laten opmaken, is het verstandig iets van het erfrecht af te weten.Wil men schenken, bepaalde personen of instellingen aanwijzen of laat men alles op z’n beloop?
Een aantal aanwijzingen in deze informatierubriek.
De zaak is het appeltje voor de dorst
Door Theo van de Velde
Het zijn vaak oudere zelfstandigen die hun zaak willen overdoen. Het liefst aan hun kinderen. Bij de Ka-
mer van Koophandels in de verspreidingsgebieden van deze ouderenkranten is daarover een schat aan
informatie in te winnen. In Rotterdam wordt maandag 14 mei de KvK-Overnamedag gehouden. In Den
Haag en in de provincie Utrecht (in Amersfoort) is die informatie- en symposiumdag op 8 mei.
Erf- en schenkingsrecht
Zwakzinnige broer
geeft huis aan buren
Onze broer is elf jaar geleden overleden.
Onze vader heeft toen het huis gekocht en
dat op naam van een andere zwakzinnige
broer gezet. Een buurvrouw van hem had
heel veel invloed op hem, hetgeen ertoe
leidde dat zijn huis weer op naam van de
buurvrouw is gezet. Via via hebben we ver-
nomen dat onze broer nu is overleden. Hij
was al gecremeerd voordat wij het wisten.
Kunnen wij hier nog wat mee? Mijn vader
en moeder zijn al eerder overleden.
Voor zover wij uw zaak begrijpen, lijkt er
niet zoveel aan te doen. Bij leven mag een
ieder zijn financiën regelen zoals hij dat
zelf wil, zolang hij of zij geen wettelijke
fraude pleegt. Zwakbegaafd wil ook niet
zeggen dat uw broer wilsonbekwaam
is geweest en dat hij onder bewind of
curatele gesteld had moeten worden. U
schrijft dat hij nu is overleden. Het enige
waar wij u nog op kunnen wijzen is of u
nog wettelijk erfrecht op hem heeft. Dat
kan zijn als hij geen testament heeft laten
opmaken dat anders bepaalt of als hij geen
kinderen of echtgenote nalaat. Als hij een
testament had laten opstellen, dan had een
notaris contact met u gezocht als u in het
testament werd genoemd. Als u wettelijk
erfgenaam bent, moet er nog wel wat te
verdelen zijn. Altijd lastig om dat te ach-
terhalen als u geen enkel contact met hem
hebt gehad of met zijn naasten. Dat u geen
‘afscheid’ heeft kunnen nemen, ligt ook
aan hem of zijn naasten die zijn crematie
hebben geregeld.
Vordering op moeder
als kind overlijdt
Mijn beste vriend is twee jaar geleden
overleden. Zijn kinderen hebben ieder een
niet opeisbare vordering op de moeder.
De erfbelasting is indertijd door moeder
betaald. Eén van de kinderen is nu on-
gehuwd en zonder nageslacht overleden.
De erfgenamen, ieder voor de helft van
de nalatenschap, zijn nu moeder en broer
door testament. Hoe zit het nu met de
vordering op moeder? Moet de moeder nu
erfbelasting betalen waar ze verder niets
aan heeft?
De niet opeisbare vordering op de
langstlevende partner slaat altijd op de
nalatenschap van deze partner. Dus als hij/
zij overlijdt, komen de kinderen er pas
aan. In dit geval is een van de kinderen
van de moeder overleden. Een kind dat
dus een vordering op de moeder had en bij
overlijden van de moeder zou worden uit-
gekeerd. Moeder en ander kind zijn nu de
(wettelijke) erfgenamen van het overleden
kind. Dat betekent dat de moeder een deel
van de vordering (van haar kind op haar)
terugkrijgt. Het andere kind erft weer een
deel van de vordering van het overleden
kind. Uiteraard betalen alle erfgenamen,
dus ook de moeder, weer erfbelasting over
de delen die de vrijstellingen te boven
gaan. Mooie uitzoekzaak voor een notaris.
De vorderingen op de moeder zijn in over-
leg met de moeder ook anders te regelen.
Familierecht
Hoge alimentatie:
terecht of onterecht?
Ik ben nu 60 jaar en mijn ex is 48 jaar. Wij
zijn van 2002 tot en met 2009 getrouwd
geweest en hebben geen kinderen samen.
Ik werk 40 uur in de week en zij 16 uur.
De beschikking van de rechter was dat ik
€855 per maand aan haar moet betalen. Is
dit niet erg hoog, hoe lang moet ik betalen
en hoeveel moet ik van mijn pensioen
afdragen en hoelang?
De door de rechter bepaalde alimentatie
wordt vastgesteld aan de hand van uw
draagkracht en het inkomen van uw ex.
Hoe dat in uw geval zit, kunnen we niet
beoordelen. In het echtscheidingsconve-
nant staat dat misschien ook nog pensioen-
verevening (het gelijkelijk verdelen van de
gezamenlijke opgebouwde pensioenrech-
ten tijdens het huwelijk) moet plaatsvin-
den. Hoe dat bij u in elkaar zit, kunnen we
niet beoordelen. Want dat hangt van heel
veel persoonlijke omstandigheden van u
en uw ex af. In principe duurt een alimen-
tatiebetaling 12 jaar, tenzij uw inkomen
drastisch wijzigt en dat kan het geval zijn
als u 65 jaar wordt. Stel deze vragen aan
uw echtscheidingsadvocaat.
Vrouw van 79 wil nog
deel pensioen van ex
Ik ben 79 jaar en al in 1972, na veertien
jaar getrouwd te zijn geweest, gescheiden.
De alimentatie van mijn ex liep eerst via
een uitkering van de sociale dienst. Heb
ik nog recht op een deel van het pensioen
van mijn ex? Ik heb thans alleen slechts
AOW.
Vermoedelijk heeft u geen recht op pensi-
oendeling. Als dat het geval zou zijn, dan
had het indertijd in het echtscheidingscon-
venant moeten staan. Tegenwoordig wor-
den bij scheiding namelijk de pensioenen
van beiden met elkaar vergeleken en dan
vindt er al dan niet ‘pensioenverevening’
tussen de te scheiden partners plaats. Bij
u is het waarschijnlijk zo lang geleden dat
dit toen nog niet aan de orde was. Nog
afgezien van de vraag of uw ex voldoende
pensioen had opgebouwd. Als u het echt-
scheidingsconvenant nog hebt, kunt u dat
erop nalezen. Bovendien lopen alimenta-
tiebetalingen niet langer dan twaalf jaar
en kan die periode alleen worden verlengd
indien de partner, die nog alimentatie
nodig heeft, daartoe een verzoek indient
bij de rechtbank.
Financiële zaken
Factuur veel te
laat ingediend
Ik heb al in 2008 een klus gedaan voor een
overheidsinstelling en ik heb nu pas een
rekening gestuurd van €300. Ik krijg nu
te horen dat ze het bedrag niet uitbetalen,
omdat de kwestie verjaard zou zijn. Hoe
zit dat?
Er zijn een paar zaken die u niet goed hebt
gedaan. U had binnen een jaar nadat u de
klus had geklaard (in 2008) een vordering
moeten leggen c.q een factuur moeten
sturen. Wordt die vervolgens niet betaald,
dan geldt een wettelijke termijn van vijf
jaar voor inning van de vordering die weer
vijf jaar geldt als je de vordering opnieuw
instelt (of herhaalt). Dat hebt u kenne-
lijk niet gedaan. Voorts is er een (lange)
verjaringstermijn om een factuur in te
dienen. Volgens juristen is het belangrijk
‘hoeveel tijd het heeft gekost voordat de
wederpartij de rekening alsnog verstuurd
heeft.’ Door het verloop van een bepaalde
tijd kan men immers bevrijd worden
van een betalingsverplichting. Dit heet
verjaring. U zult dus heel goede redenen
moeten hebben, waarom u nu pas de eerste
factuur hebt ingediend. Wij kunnen ze niet
verzinnen!