Page 7 - De Oud Rotterdammer Week 32

Basic HTML Version

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 7 augustus 2012
pagina 7
Hans
Roodenburg
?
Opinie
Informatie
Opinie
&
Opinie Informatie
Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem
in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
info@deoudrotterdammer.nl of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Een meerderheid van de 65-plussers
in Rotterdam, is heel blij met de gratis
voorziening in de Rotterdamse metro,
tram en bus. Een deel daarvan draagt
voor het probleem dat inwoners van
andere gemeenten wél moeten betalen
in Rotterdam de ‘oplossing’ aan dat het
gratis openbaar vervoer voor 65-plussers
dan maar voor het hele land moet gelden.
De kans daarop is bij de landelijk be-
zuinigende overheid echter heel gering,
zoniet kansloos.
Voorts is er een groep, allen hebben
aanvullende pensioenen, die wel ‘enkele
tientjes’ per jaar over heeft voor een
pasje om het reizen met de RET gratis te
houden voor ouderen. Vervolgens is een
(klein) deel van de reacties gericht op
het behouden van de gratis voorziening,
maar dan alleen voor mensen met een
minimuminkomen of alleen AOW.
L.J. Roos stelt dat in het verleden oude-
ren vaak thuis bleven zitten, omdat het
openbaar vervoer behoorlijk duur kan
zijn. “Een bezoekje aan familie in Hoog-
vliet bijvoorbeeld kostte toch gauw circa
€12 en werd om die reden nagelaten.
Tenzij er een bijzondere gebeurtenis was.
Naar het centrum toe wordt niet vaak
gebruikt om te winkelen, meer om eens
onder de mensen te zijn.”
De heer en mevrouw Assems schrijven
dat zij een redelijk pensioen hebben,
maar daarop al hebben ingeleverd en
waarschijnlijk nog een forse korting
krijgen. “Het meest grieft ons eigenlijk
hoe de AOW’ers weggezet worden.
Wij zijn niet zuur en ja we hebben het
nog goed, maar dat willen we graag zo
houden. Bovendien hebben wij daar ook
45 jaar voor gewerkt! Dus wij vinden dat
het gratis openbaar vervoer voor ouderen
moet blijven bestaan. Wij zijn ons leven
lang solidair geweest met ouderen en
zwakken in onze samenleving en nu wij
zelf deze leeftijd hebben bereikt, worden
wij weggezet als opmakers ten koste van
anderen.”
Arnold van Toor wijst op de Belgische
situatie: in Hasselt is het openbaar ver-
voer al sinds 1997 voor iedereen gratis
en in heel België kunnen 65-plussers en
kinderen onder de 12 jaar gratis reizen.
In Engeland zijn alle regionale bussen
gratis voor 60-plussers en in Ierland
voor 66-plussers. “We moeten geen
maatschappij creëren die uitsluitend om
euro’s draait. Een maatschappij dient
zich ook te bekommeren om het welzijn
van zijn burgers.” En: “We worden al-
lemaal een keer 65-plusser en zullen dan
allemaal een keer van deze regeling in
Rotterdam profiteren.”
Daar sluit Th. Van den Heuvel zich
bij aan: “Ik hoop in november 65 jaar
te worden en heb al heel wat geld aan
kaartjes en abonnementen moeten beta-
len voor het openbaar vervoer. Mijn twee
sterren abonnement kost €66 per maand.
Mag ik dan, na bijna 25 jaar, eindelijk
eens gratis meerijden, daar ik al heel veel
heb betaald in al die jaren?”
Annie Ras uit Hoogvliet zou het
verschrikkelijk vinden als het gratis
stadsvervoer wordt afgeschaft. “Ik ben
een enthousiast vrijwilliger en doordat
er veel vergaderd wordt in de stad
maak ik dankbaar gebruik van de metro
vanuit Hoogvliet. Als ik deze ritten
moet betalen kan ik minder vaak aan
deze bijeenkomsten deelnemen. Ik zou
het heel jammer vinden als ik daardoor
medeburgers niet meer kan helpen waar
nodig is. Dat vind ik nog altijd een
dankbare taak.”
In een uitgebreide reactie schrijft Louis
Knipscheer, vrijwilliger bij Humanitas
Zorg, dat hij het betalen van ongeveer
€5 per maand (€60 per jaar, ongeveer de
kosten van de NS-kortingskaart) redelijk
vindt. “Zo wordt de spoeling veel dunner
en er is geen extra ingewikkeld ambtelijk
apparaat voor nodig. Wij zijn vrijwilli-
gers tussen de 65-plussers en uit ervaring
weten we, dat een deel van hen er geen
gebruik van zal maken. Juist diegenen,
die niet achter de geraniums willen blij-
ven zitten, zoals zo sarcastisch is gesteld,
en daar horen we zelf ook bij, hebben
graag een paar tientjes per jaar over voor
een stukje vrijheid, waarvan we nog
maar zo kort kunnen genieten.”
Hij voegt er wel aan toe dat hij ‘heel
blij’ is met de regeling zoals die thans in
Rotterdam geldt. Hetzelfde geldt voor
mevrouw C. Ligthart. “Ik heb namelijk
alleen AOW. Ik begrijp best wel dat
mensen met een aardig pensioen het zelf
zouden kunnen betalen, zeker als zij ook
nog een dure auto hebben.”
Jan Zagwijn komt met het voorbeeld
dat het ‘van de zotte’ is dat aan de ene
kant van de Hogebanweg (Rotterdam)
65-plussers gratis stadsvervoer hebben
en aan de andere kant (Schiedam) niet.
Een hartenkreet: “Schaf die onzinsubsi-
dies af. Het gemekker dat dan die oudere
niet meer naar buiten gaat, is gewoon
kul.” De heer A. Riper heeft wel enig
gevoel voor de extra kosten die druk-
ken op de begroting van de gemeente
Rotterdam. “Een oplossing zou zijn een
landelijke regeling met korting. Wellicht
ten overvloede, ik gun het de ouderen in
Rotterdam natuurlijk wel.”
Jan Booister is pas 65 geworden. Hij
heeft een zekere bekendheid in Rot-
terdam als ex-politiek commentator.
“Ik weet niet wat me overkomt. Ik krijg
een goed pensioen en daarbovenop
AOW! En dan kan ik ook nog gratis
met het openbaar vervoer. Natuurlijk,
ik heb meteen mijn ov-chipkaart laten
aanpassen. Voor de lol, want ik heb er
nog steeds geen gebruik van gemaakt. Ik
fiets liever, of wandel. Maar het is van de
zotte dat ik ook dat er nog eens bij krijg.
Hoezo armoede? vraag ik mij vertwijfeld
af. O zeker, er zijn mensen die in de
knel komen. Nou ja, room bij mij - maar
dan ook bij iedereen die dit kan dragen
- inkomen af en trek een en ander wat
gelijk. Want nu kan de rijke weduwe
uit Kralingen gratis met de tram naar
Blijdorp waar ze met haar gratis Rot-
terdamPas ook nog korting krijgt op het
entreegeld.” Het moge duidelijk zijn dat
de meningen over het gratis stadsvervoer
in Rotterdam behoorlijk verschillen.
Logischerwijs willen de meeste 65-plussers met gratis openbaar vervoer in Rotterdam en Den Haag
(met de Ooievaarspas) die verworvenheid niet kwijtraken. In Utrecht weet men vaak niet beter dan
dat men boven de 65 jaar hooguit de landelijke korting van 34 procent krijgt met de persoonlijke
ov-chipkaart die bij aanschaf ook nog wat kost. Een greep uit de vele reacties waarbij wij trachten
evenwicht te brengen in pro en contra over het artikel in de vorige De Oud-Rotterdammer.
Erf- en schenkingsrecht
Beroep gedaan
op legitieme portie
Mijn moeder is mei vorig jaar overleden
en heeft mij onterfd, maar mij wel een
legaat geschonken dat reeds is afgewerkt
met de executeur. Ik ben niet akkoord
gegaan met de onterving en heb mijn legi-
tieme deel opgeëist. Ik ben het enige kind.
Zou graag weten wat mijn rechten zijn,
mijn eventuele deel is en hoelang deze
afhandeling kan duren. Wordt daar slecht
van op de hoogte gehouden, omdat ik
geen erfgenaam ben. Wat zijn de redelijke
kosten van notaris of executeur?
U kunt inderdaad een beroep doen op uw
legitieme portie. Daarvoor moet u wel bij
de notaris aankloppen of bij de erfgenaam
die de boedelafwikkeling doet. Een van
deze executeurs moet u uiteindelijk ook
op de hoogte stellen of u nog recht kan
doen gelden op het legitieme portie en in
hoeverre het al door u verkregen legaat
meespeelt. Als de afhandeling ingewikkeld
is – en daar lijkt het op - kan het inderdaad
lang duren voordat u bericht krijgt.
Informeer bij de betrokkenen hoe het
ervoor staat. Over de kosten van notaris en
executeur kunnen wij niks zinnigs zeggen,
doordat wij niet weten hoeveel werk met
de afwikkeling is gemoeid. Wordt u ook
erfgenaam, dan moeten al deze kosten
– die wettelijk zijn vastgelegd - aan u
worden gemeld.
Sociale voorzieningen
Eigen huis in WW
en daarna bijstand
Wat gaat er gebeuren indien ik na de WW
in de bijstand kom met een eigen woning?
En wat mag je als eigen vermogen hebben?
In de bijstand (WWB) moet eerst groten-
deels het eigen huis worden opgegeten.
Tot de (vrije) overwaarde is bereikt van
niet meer dan €48.000 (in 2012). Je krijgt
dan een bijstandsuitkering in de vorm van
een zogenoemde krediethypotheek die van
de vrije verkoopwaarde van uw huis wordt
afgetrokken. Aan ander liquide te maken
vermogen (spaargelden, aandelen, enz.)
mag een gezin in 2012 niet meer hebben
dan €11.370 en een alleenstaande €5685.
Belastingteruggaaf
gekort op uitkering
Een kennis van mij, moeder van twee
minderjarige kinderen, heeft een uitkering
van circa €1200 per maand. Zij kreeg
een teruggaaf van de belasting van €954
over 2010. Nu kreeg zij een brief dat deze
teruggaaf wordt gekort op haar uitkering.
Is dit correct? Nu heeft die vrouw een
extraatje en dan moet zij maandelijks
een bedrag gaan terugbetalen, omdat zij
niet meer inkomsten mag hebben dan de
uitkering.
Wij weten niet om welke uitkering het
gaat. Wij vermoeden dat het om een
bijstandsuitkering gaat.
Die is inderdaad afhankelijk van de in-
komsten uit arbeid en uitkering in het jaar
van uitbetaling.
Dus als mevrouw dit jaar een teruggaaf
kreeg over 2010 van 954 euro - gezien
de hoogte ervan gaan wij ervan uit dat
het toen nog om inkomsten uit arbeid
ging - dan moet ze die inderdaad opgeven
aan de sociale dienst. Of het terecht is of
onterecht, gaan wij niet op in. Het is nu
eenmaal een bestaansminimum waarvoor
de spelregels in de wet zijn vastgelegd.
Consumentenzaken
Pogen tot het
doen van oplichting
Sinds wanneer is de wet ‘oneerlijke
handelspraktijken’ van toepassing?
Deze wet is sinds 15 oktober 2008 geldig.
Tenminste als u bedoelt de wetgeving om
oneerlijke zaken bij promotie, verkoop
en levering van producten en diensten
tegen te gaan. Het is overigens vaak heel
moeilijk aan te tonen dat u ‘opgelicht’ bent
of dat men dat poogt te doen.
Door deze gratis krant voor ouderen zal géén mens in nanciële moeilijkheden raken. Sommigen wél als zij moeten betalen voor het openbaar vervoer. Die kosten zullen ze zeker bij hun uitga-
venpatroon betrekken, zoals blijkt uit de vele reacties op de door ons opgeroepen discussie over de verschillen voor 65-plussers in het stadsvervoer van Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
Pro en contra over gratis
stadsvervoer of met korting