De Oud Rotterdammer Week 34 - page 24

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 18 augustus 2015
pagina 24
Humanitas Klantenservice
010 - 27 13 800
Email:
Humanitasnieuws
Vrijwilligers maken het verschil voor Humanitas
Is vrijwilligerswerk bij Humanitas iets voor u? Ga de uitdaging aan!
Kneep ik niet te hard?
Mevrouw Bochove (92) mocht achterop de Harley
Like ons op facebook en blijf op de hoogte!
Met al uw vragen over
Wonen
Verpleging en verzorging
Huishoudelijke ondersteuning
Gemaksdiensten
(dienstverlening)
Ontmoetingscentra
(huis van de wijk)
Restaurants/brasseries
Vrijwilligerswerk
En nog veel meer
belt of mailt u met onze klantenservice
(010) 27 13 800
(lokaal tarief)
Ieder mens, van jong tot oud, van gezond tot hulpbe-
hoevend, van arm tot rijk, is op zoek naar levensgeluk
en kwaliteit van leven. Al sinds 1945 biedt Humanitas
(tijdelijk) ondersteuning aan mensen bij de realisa-
tie hiervan. Stichting Humanitas is een algemene in-
stelling zonder binding aan een levensbeschouwing
waarin cliënten, mantelzorgers, medewerkers, vrij-
willigers en andere betrokkenen volwaardig en ge-
lijkwaardig deelnemen. Geworteld in de Rotterdamse
samenleving biedt Humanitas zorg, welzijn, huisves-
ting en dienstverlening. U vindt Stichting Humanitas
in Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Nissewaard.
Grote diversiteit
Voor ouderen worden diverse manieren van zorg- en
dienstverlening geboden, zoals huishoudelijke verzorging,
persoonsalarmering, gespecialiseerde zorg en kleinschalig
wonen voor mensen met dementie. Ook werkt Humani-
tas aan het voorkomen van sociaal isolement bij ouderen.
U kunt bij Humanitas verder terecht voor: jeugdhulpver-
lening, financiële hulpverlening en opvang voor dak- en
thuislozen, steun krijgen bij verlies en rouw of deelnemen
aan buddy- en maatjesprojecten voor chronisch zieken.
Samenwerking
Afhankelijk van bestaande problematiek ontwikkelt Huma-
nitas veel initiatieven, veelal in samenwerking met anderen.
Voorbeelden hiervan zijn kinderopvang, Prostitutie Maat-
schappelijk Werk en re-integratietrajecten voor ex-gedeti-
neerden. Eigen regie, zelfredzaamheid, omgaan met elkaar
op basis van gelijkwaardigheid en de ja-cultuur (positieve
basishouding) zijn de dragende principes van de organisatie.
of volg ons op andere social media!
(lokaal tarief)
Wilt u als vrijwilliger aan de slag?
De keuze is groot en de mogelijkheden zeer uiteenlopend.
We weten natuurlijk dat niet iedere vrijwilliger hetzelfde
zoekt en dat de motivatie van waaruit men vrijwilligers-
werk wil verrichten sterk kan verschillen. Niet alleen voor
een ander willen zorgen kan de drijfveer zijn, maar bijvoor-
beeld ook het werken aan de persoonlijke ontwikkeling,
door werkervaring op te doen, kan een uitgangspunt zijn.
Humanitas zorgt voor training, scholing en een professio-
nele begeleiding.
Ons werk valt of staat met de inzet van mensen die voor
anderen op vrijwillige basis de handen uit de mouwen wil-
len steken. Wij zijn heel blij met alle vrijwilligers die op
enigerlei wijze bijdragen aan een zorgzame samenleving.
Meer informatie
Een overzicht van de vraag naar vrijwilligers vindt u op
onze Humanitas Vrijwilligers Vacaturebank op de website:
Wilt umeer informatie over de mogelijkheden van vrijwilli-
gerswerk bij Humanitas, in de ouderenzorg of maatschap-
pelijke dienstverlening? Bel of mail dan met onze klanten-
service en geef uw voorkeur aan. Er wordt dan spoedig
contact met u opgenomen.
Voor 5 euro per stuk koopt u bij Humanitas bonnen voor een uur (extra) huishoudelijke hulp (prijs geldig voor 2015).
U kunt de vouchers gebruiken als aanvulling op de ondersteuning die u nu al krijgt, om bijv. werkzaamheden wat vaker
te laten uitvoeren of om extra werkzaamheden te laten doen waarvoor u geen indicatie heeft. Bel met de klantenservice
van Humanitas voor meer informatie en het bestellen van bonnen. U kunt de bonnen ook bestellen via e-mail. Stuur in
dat geval een mail naar
. Ook kunt ook vouchers reserveren via uw Humanitas
klantadviseur. Bent u (nog) geen klant bij Humanitas? Geen probleem want ook als u geen cliënt bij Humanitas bent
kunt u bij ons terecht voor vouchers en hulp! Voor de betaling van de vouchers ontvangt u van ons een rekening.
En mevrouw Bochove heeft u nog wensen?’‘ Nou, ik zou
nog weleens een rondje op een Harley Davidson mee wil-
len rijden.’
Janny Bezuijen werkt als medewerker dagverzorging van Hu-
manitas en vraagt in haar gesprekken met de bewoners van
Humanitas regelmatig of ze nog wat te wensen hebben. Zo
ook aan mevrouw Bochove. Janny Bezuijen: ‘Nou, dat kwam
goed uit, want laten wij nou nog zo’n brommert in de schuur
hebben staan?’
Mevrouw Bochove is 92, dus werden er de nodige voorzorgs-
maatregelen getroffen voor haar rondje met de motor. Naast
de Harley Davidson stond een opstapje klaar om op de motor
te stappen. Omdat mevrouw Bochove ook geen 80 meer is, was
het opstapje niet voldoende. Mevrouw Bochove kwam (uiter-
aard) niet zelfstandig op de motor, maar er stonden veel lieve
dames van Humanitas gereed om haar te helpen. De dames
van Humanitas werden op hun beurt bijgestaan door een ui-
terst charmante jongeman (61) van Taxi Rooney die mevrouw
Bochove niet alleen in het zadel hielp, maar ook nog assisteer-
de toen ze werd vastgemaakt aan motorrijder Ko Bezuijen.
Mevrouw Bochove vond het top achterop, dus toen zij en te-
rugkeerde van haar tour rond het blok, werd de bestuurder te
kennen gegeven dat mevrouw graag nog wel een rondje wil-
de. Zo gezegd, zo gedaan. Mevrouw Bochove straalde toen
ze weer bij ontmoetingscentrum De Atlas terug was. Bij het
afstappen toonde ze zich een dame met oog voor haar om-
geving in het algemeen en de bestuurder in het bijzonder:
‘Kneep ik niet te hard?’
Met toestemming overgenomen van
het mooie online magazine van Hoek van Holland!
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 24
Powered by FlippingBook