De Oud Rotterdammer Week 46 - page 1

Onlangs was ik in de buurt
van de Montessoriweg en
wilde een blik werpen op
mijn oude hbs (hogere burger
school), het Sint- Montfort
College. Ik was al een tijdje
niet in de buurt geweest en
kon mij herinneren dat in
mijn Montfort-jaren in deze
straat ook de katholieke lts
Don Bosco (hoek Jan Lig-
thartstraat) en de christelijke
lts De Vaan stonden. Ik zag
het betonnen beeld van de
werkbank met bankwerker
nog staan, maar de oude
‘ambachtscholen’ waren ver-
dwenen.
Wel zag ik een splinternieuw en mooi
Montfort College staan, tegenover
het Ikazia. Mijn oude schoolgebouw
was geen school meer; er zaten anti-
krakers in en een goederenafdeling
van het Ikazia. Ik dacht direct “Het zal
toch niet gesloopt worden!”
In
de jaren ‘50 was de maatschappij
nog in wederopbouw en de bevol-
king keurig verdeeld in gelovigen
en ongelovigen. De laatsten, vaak
aanhangers van het communisme of
socialisme, haatten de kerk. Onder
religieuzen waren twee hoofdstromin-
gen; katholieken en protestanten, die
nauwelijks met elkaar omgingen. Als
in een straat een katholieke, protes-
tante en neutrale melkboer langsreed,
kocht een katholiek gezin de zuivel
bij de katholieke melkboer. Kinderen
uit katholieke gezinnen gingen naar
katholieke scholen en verenigingen
zoals de verkenners (katholieken
spraken niet van padvinders). Katho-
lieken kozen voor de KRO, KVP en
de Maasbode of de Volkskrant. De
kinderen zagen al die verschillen niet
en speelden gewoon met elkaar op
straat. Ik spreek uit ervaring, want
ik kwam uit een katholieke fami-
lie. Gedoopt in de Sint Michaël en
Clemenskerk aan de Dorpsweg, toen
mijn ouders de eerste anderhalf jaar
van hun huwelijk inwoonden aan de
Carnisselaan en vervolgens verhuisden
naar de Zwederstraat in Bloemhof. De
Sint Franciscuskerk aan het Afrikaan-
derplein werd onze parochiekerk.
Rond deze kerk was het zogenaamde
‘Roomse blok’: bebouwing in de ruit
gevormd door Afrikaanderplein, Paul
Krugerstraat, Christiaan de Wetstraat
en Riebeekstraat. Dit blok was, naast
de kerk, opgebouwd uit katholieke
instellingen: de Sint Franciscus lagere
school, de Maria kleuterschool, de
lagere school en mulo van de nonnen,
het nonnenklooster, buurthuis Sarto,
parochiehuis Assisië en de pastorie.
Strenge broeders
Mijn schoolcarrière begon in 1958
op de Maria kleuterschool in de Chr.
De Wetstraat. Daarna ging ik naar de
St.-Louisschool aan de Putselaan, ook
wel de Broederschool genoemd. Alle
leerkrachten waren Broeders van de
Orde van Sint-Louis, die woonden in
het klooster naast onze school. Slechts
in de vijfde klas gaf decennialang een
burger les, meester Mels. De broeders
waren streng. Soms kreeg je een tik
met een liniaal op je hand of werd
er aan een oor gedraaid. Aangezien
ik linkshandig was en rechts moest
schrijven, was ik nogal eens de pineut.
Aan het eind van de zesde klas kreeg
ik het schooladvies ulo, maar ik wilde
zelf graag naar de hbs en mijn ouders
gunden mij die kans. Kiezen was mak-
kelijk. Wie woonde in ons deel van
Zuid, koos het Sint-Montfort College.
Verbazend
Zo ging ik in 1966 zenuwachtig
en nieuwsgierig naar mijn nieuwe
school en viel van de ene in de andere
verbazing. In onze klas van circa 25
leerlingen waren er zeker vijftien het
jaar ervoor blijven zitten. Dat er geen
meisjes waren, wekte geen verbazing,
want katholieke lagere scholen waren
meestal ook óf jongens- óf meisjes-
scholen. Leraressen waren ook een
zeldzaamheid op katholieke middelba-
re scholen. Directeur Hilgers stond bij
het openen van de school ‘s morgens
in het gangetje naar zijn directeurs-
kamer. Met de handen op de rug en
een grote sigaar in de mond. Roken
was sowieso heel normaal in die tijd.
Leraren rookten ook in de klas. Ikzelf
ging soms met een paar oudere zit-
tenblijvers het Zuiderpark in om mijn
eerste sigaretten te roken. Smerig,
maar stoer! Voor iedere les werd appèl
gehouden. Laatkomers kwamen er pas
in na melding bij de administratie.
In de pauzes mochten we het school-
terrein niet verlaten. De school was
in carrévorm gebouwd en daarbin-
nen lag een binnenplaats die deftig
‘de cour’ werd genoemd (Frans voor
binnenplaats). Er was ruimte genoeg
om even te verpozen, maar dat plezier
werd verstoord doordat we rondjes
moesten lopen, tegen de richting van
de klok in. En stilstaan was verboden!
Deze regels golden en gelden mis-
schien nog alleen in gevangenissen.
Roerige jaren zestig
Rond 1969 begon echter de bevrij-
ding! Afgelopen was het met rondjes
lopen op de cour! Het nieuwe denken
en het besluit van jongeren zich met
zaken te bemoeien die hún leven aan-
gingen, brachten ook op het strenge
Sint-Montfort College veranderingen.
Zoals een progressieve leerlingenraad,
een soms ondeugend schoolblad en
Culturele Avonden. Leerlingen kon-
den middagpauzes voortaan doorbren-
gen waar ze wilden (op de Puch een
kroepiaatje halen bij v.d. Steen op de
Dordtsestraatweg!) en aanwezigheid
werd minder streng gecontroleerd. Dat
betekende heerlijke biljartuurtjes in
De Rustburcht in het Verzamelgebouw
of café ‘t Spinnewiel aan de Strevels-
weg. Met de invoering van de Mam-
moetwet verdwenen de hbs en de mms
(Middelbare MeisjesSchool). Op athe-
neum, havo en mavo was de mix met
meer meisjes normaal, wat wel leuk,
maar ook wennen, was. Er kwam plots
ook een zeer jonge scheikundelerares
met een minirokje. Zij stak behoorlijk
af bij de oude garde in pak en trok
veel bekijks. Uiteindelijk kwam alles
dus goed, maar stond er wel erg vaak
“gaarne contact ouders” op mijn rap-
porten. Van mij mag het gebouw een
mooie nieuwe bestemming krijgen,
als ze het maar niet slopen. Ik heb er
zeven jaar met plezier doorgebracht
in plaats van de door mijn ouders
geplande vijf jaar.
André Tolenaar
Mijn strenge school ging met de tijd mee
De Oud
Dinsdag 15 november 2016 . Jaargang 12 nr. 23
Deze week o.a.:
Ton Menken-
hal
Pag. 5
Fotoclub De
Maasstad
Pag. 9
Zeevarenden
Pag. 19
HION
Pag. 13
Circa 1970.Het Sint-Montfort College met nieuwe vleugel en noodgebouwen
Oplage 122.000 ex.
T 010 418 23 33 (dag en nacht) |
MEDIMECC
Jan Hudigstraat 72
3065 SN Rotterdam
Telefoon 010-4472806
medimecc.simplesite.com
RIJBEWIJSKEURING
VOOR SENIOREN 75+
€ 35
KUNSTGEBIT OF KLIKGEBIT? 
Gordelweg 152, Rotterdam, 010 ‐ 465 44 50  
SOPHIA
Tot 31 december 2016  
GRATIS controle en 
polijsten van uw prothese 
Een verwijzing van uw
tandarts is niet nodig
�epara�es
�unstge�i�en
�li�ge�i�en
Implantologie
Wijken in beeld
Pagina 11
‘t Winkeltje
Nieuw:
Rotterdam Zuidwijk
Zie
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...28
Powered by FlippingBook