De Oud Rotterdammer Week 48 - page 25

Emigreren
Hierbij een reactie op de vraag van
Anneke van Vliet in De Oud-Rotter-
dammer van 1 november. Ook mijn
broer is met vrouw en baby in de jaren
vijftig met de boot naar Australië ver-
trokken. Die boottocht werd betaald
door de regering. De reis was niet echt
een plezierreis. Mijn broer sliep in
het ruim en mijn schoonzus met baby
in een hut samen met een vreemde
mevrouw met kind. Wanneer je binnen
twee jaar terug wilde, moest je uiter-
aard de terugreis betalen, maar ook
de heenreis. Veel gezinnen die terug
wilden, konden dat niet betalen. Ook
mijn broer en schoonzus viel het ver-
blijf daar tegen. Na twee jaar zouden
ze terug komen, maar toen moest hun
zoontje geopereerd worden en tot ons
grote verdriet overleefde hij dat niet.
De kosten van ziekenhuis en begrafe-
nis sloegen een gat in het spaargeld.
Toen raakte mijn schoonzusje zwanger
en om de kosten van ziekenhuis te
besparen, werd besloten dat zij eerder
naar Nederland zou vertrekken. De
baby werd hier geboren. Mijn broer
zou later komen, maar een week voor
zijn vertrek kreeg hij een ongeluk en
na tien dagen in coma te hebben ge-
legen, is hij overleden. Niemand van
ons, ook mijn schoonzusje niet, kon
erheen. De vliegreis was veel te duur.
Hij is daar, door voor ons onbekenden,
begraven. Alles moest geregeld wor-
den per telegram. Het is momenteel
niet te begrijpen hoe het toen was.
Gerda van der Meer
Politiek correct (1)
Als abonnee ben ik telkenmale weer
verheugd als De Oud-Rotterdammer,
zover van de thuisbasis, in mijn brie-
venbus belandt. Als eerste lees ik altijd
de Cox Column om zijn interessante
onderwerpen en vaak rake opmerkin-
gen. Bij zijn bijdrage in de uitgave
van 18 oktober (nr. 21) maak ik graag
de volgende opmerking/aanvulling.
De familie Dieben dreef indertijd een
wasserij genaamd De Zon aan het
begin van de Witte Singel te Leiden.
De twee zonen Willem en Lodewijk
waren voorbestemd in het bedrijf van
de ouders hun bestemming te vinden,
doch de gebroeders dachten daar, zo-
als we nu weten, anders over. Grappig
is inderdaad dat zij hun artiestennaam
duidelijk herkenbaar koppelden aan
hun familienaam; Lou Bandy en Willy
Derby. De eerste, met strooien hoedje
en lichtelijk nasale stem, koos voor
het luchthartige genre, zoals Zoek de
zon op, dat is zo fijn, terwijl zijn broer
in het algemeen een iets ernstiger
genre verkoos. Ik weet dat doordat
wij vanwege de oorlog Rotterdam
een poosje moesten ruilen voor de
gemeente Leiden, waar wij in de buurt
van de Witte Singel ons onderkomen
hadden. Geen Schildersbuurt dus voor
de familie Dieben, maar gewoon de
gemeente Leiden.
Theodor Hannaart
Zwitserland
Politiek correct (2)
Ik hou ook niet zo van al die politiek
correcte uitspraken en geloof gelijk
dat Gerard Cox met zijn uitspraak
“Dat heb ik net met je zwarte col-
lega geregeld” niets discriminerends
bedoelde. Echter, zo’n opmerking kan
natuurlijk een reactie uitlokken. De
opmerking had mijns inziens moeten
zijn: “Dat heb ik net met je collega
geregeld.” Vraagt hij dan: “Welke col-
lega?”, dan had je kunnen zeggen “dat
donkere meisje”.
Rien Colle
Politiek correct (3)
Zeer geraakt door het stukje van
Gerard Cox. Inderdaad, altijd gewoon:
iemand met rood haar is een rooie,
een kale persoon wordt kale genoemd;
iemand die plattelands praat is een
boertje en zo voort. En mij mogen
ze gerust een bleekscheet noemen,
want dat ben ik ook. Prachtig ook die
citaten van Wim Kan. Ja! Ik weet nog
wie dat was.
Mevr. G.A. Speksnijder
Elzenlaan 8, Klaaswaal
Fotomodellen gezocht
Voor een fotoproject zoekt fotograaf
Leon Schröder naar 75 plussers!
Fotoproject ‘Naked Rotterdam’ is
een eerbetoon aan fotograaf Greg
Friedler, die vorig jaar zelfmoord
pleegde. Friedler heeft vier fotoboe-
ken uitgegeven in zijn ‘Naked’-serie,
telkens met portretten van mensen uit
een wereldstad als middelpunt. Leon
maakt nu een vijfde versie waarin Rot-
terdammers centraal staan.
In de boeken van Friedler worden por-
tretten van doorsnee mensen getoond.
Elk persoon zowel gekleed als onge-
kleed gefotografeerd. Het is ontstaan
uit de fascinatie van Friedler voor
de identiteit van mensen, het verhaal
achter de publieke en de privépersoon.
De beelden zijn anoniem en de kijker
leest alleen de leeftijd en het beroep
van de geportretteerden. Leon gaat
de beelden aanvullen met een korte
motivatie van de deelnemers. Inmid-
dels zijn er ruim 140 Rotterdammers
gefotografeerd. Het streven is om 200
Rotterdammers voor de camera te
krijgen. Leon Schröder hoopt nog een
aantal 75-plussers en niet-blanke Rot-
terdammers te kunnen motiveren om
mee te doen. Er zal tot eind december
gefotografeerd worden.
Als u interesse heeft, wil inschrijven
of meer informatie wil: bel met Leon
0641773828 of Marieke 0614220037.
Alle info staat ook op de website
Mestschepen
Het verhaal in De Oud-Rotterdammer
van 15 november van Hans Lelieveld
over de mestschepen van Overschie
en de Ketelpolder naar het Westland
deed me denken aan een anekdote die
mijn moeder vroeger vertelde. Er was
een tuinder die ook mest nodig had en
daarom bestelde hij 20 kruiwagens.
Toen de schuit aankwam begroette
hij de schipper en wees de plaats aan
waar de mest moest worden gelost.
De schipper begon met lossen, maar
was blijkbaar uit op een voordeeltje en
loste maar 19 kruiwagens in plaats van
de bestelde 20, zoals hij waarschijnlijk
wel meer deed om een extra centje
te verdienen. Hoewel de schipper
dacht dat de tuinder niet opgelet had,
kwam deze toch aangelopen en zei:
“Schipper, volgens mij heb je maar 19
kruiwagens gelost in plaats van 20.”
“Klopt hoor, baas”, antwoordde de
schipper, “maar de laatste kruiwagen
waren allemaal scheten.”
Ap Ruinard
0174-417977
Koel- en vriesschepen
Met veel plezier het verhaal van Frans
de Koning in DOR van dinsdag 15
november gelezen, over zijn periode
als werktuigkundige op koel- en vries-
schepen, zoals het ms Pacific Duchess
van de rederij Primlaks.
Onderin het artikel staat een foto
met als bijschrift dat de ms Pacific
Duchess uitvaart. Dat is niet juist. Het
is een schip van de Koninklijke Rot-
terdamse Lloyd uit begin jaren ‘60 en
volgens mij een van de S-schepen. Dat
waren de ms Schelde Lloyd, ms Seine
Lloyd of ms Schie Lloyd. In die tijd
had je ook de M-serie: o.a. ms Maas
Lloyd, ms Merwe Lloyd, ms Mersey
Lloyd, ms Marne Lloyd en de ms
Main Lloyd als laatste van deze serie.
Voor bovengenoemde serie schepen
zijn de ms Wonosobo, ms Wonorato
en de ms Wonogiri, gebouwd als ver-
nieuwing van de oude vloot van voor
en uit de Tweede Wereldoorlog. Ik heb
op diverse van deze schepen gevaren.
Na de S-serie is er nog een serie L-
schepen gebouwd. De Pacific Duchess
was een grote kustvaarder met een
B&W/Alpha 23L hoofdmotor, zo ook
haar zusterschip de Pacific Majestic.
De grotere serie koel- en vriesschepen
van rederij Primlaks waren o.a. de
Pacific Lily, PacificTulip, Pacific Rose
met B&W/Alpha 28 motoren. Ik heb
als servicemonteur voor Alpha vaak
aan deze motoren gesleuteld om ze in
bedrijf te houden.
Ik lees uw krant altijd met grote inte-
resse, vooral de maritieme verhalen.
Joop van Steensel
Kleinzonen
In 1950 was Rotterdam in opbouw.
Naast een rk lts en een christelijke lts
richtte men het Montfortcollege op.
De lts-scholen zijn allebei verdwenen.
Kunnen onze kleinzonen nog een
zaag vasthouden? Ik hoop het, want
jongens van 16 zijn geweldig ijverig.
En optimistisch.
Dr Anton de Man
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 29 november 2016
pagina 25
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
TANTE POST
Omgevallen hijskraan
De foto van de omgevallen havenkraan,
die in ‘Rotterdam gefotografeerd’
stond in De Oud-Rotterdammer van
1 november is gemaakt op het terrein
van de nog jonge SMH (stuwadoor)
aan de Heijplaatweg. Wij draaiden als
ladingcontroleur toen nog mee voor
de terreinbewaking. Op een gegeven
moment (rond middernacht) kwam een
sleepbootkapitein ons in kennis stellen
dat er een kraan was omgevallen, vlakbij
een loods die toen in aanbouw was. Na
ons ervan overtuigd te hebben dat het
geen geintje was, hebben wij het hoofd van de technische dienst (dhr Piepenbroek) telefonisch benaderd. Hij vond het
eerst niet zo geslaagd dat wij hem met dit soort geintjes uit zijn slaap wekten, maar omdat wij hem overtuigden dat het
geen geintje was, is hij toch maar komen opdraven. Een en ander was voor de kraanmachinist die het laatst op de kraan
gedraaid had ook geen geintje.
In die periode kregen wij gemiddeld twee boten per week te behandelen. Een van de kustvaart en een krijgertje. Vandaar
dat het meedraaien in de terreinbewaking bij ons toen van toepassing was.
P.J.W. Spiering
Sinterklaastekeningen
Hierbij enkele van de meer dan 160 tekeningen die kinderen de afgelopen ja-
ren hebben gegeven aan Sinterklaas, tijdens de aankomst aan de kade en langs
de route in de stad. De verzameling is nu in goede handen van het gemeen-
tearchief van Rotterdam. Mogelijk is daarbij ook de tekening van een (klein)
kind van een lezer(es) van De Oud-Rotterdammer.
John Kegel
Oud-adviseur Sint-Nicolaas Intocht Comité Rotterdam
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28
Powered by FlippingBook