De Oud Rotterdammer Week 48 - page 7

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Mijn moeder heeft een testament, maar
ik ben bang dat ze me daarin onterfd
heeft. Hoe kan ik dat nagaan?
Helaas. Het is niet mogelijk in het
testament van uw moeder te kijken of
u onterfd bent. Dat kan pas na haar
overlijden. U zult zich dan met uw
legitimatie en de akte van overlijden
tot het Centraal Testamenten Register
moeten wenden. U kunt zich wenden
tot haar notaris, maar die zal vanzelf-
sprekend geen uitspraken doen over de
inhoud van uw moeders testament.
Echt onterfd?
Ik moet hierbij wel zeggen dat, in
het geval u echt onterfd bent, u geen
volledige inzage zult krijgen. U krijgt
alleen dat gedeelte te zien dat betrek-
king heeft op uw onterving.
In mijn testament staat dat mijn jongste
zoon het recht van turbo-executele krijgt
na mijn overlijden. Wat is dat precies?
Turbo-executele is een extra titel
voor de executeur, vroeger ook wel
de executeur-testamentair genoemd.
Met deze titel is de executeur bevoegd
direct na uw overlijden alles af te
handelen zonder daarvoor telkens
toestemming te moeten vragen aan de
andere erfgenamen. Snel handelen kan
belangrijk zijn, wanneer u bijvoor-
beeld op korte termijn de woning
leeg wilt hebben of vlot de aangifte
erfbelasting wilt indienen.
Ik ben bezig met de afhandeling van een
nalatenschap, maar een kind uit een
vroeger huwelijk verleent geen medewer-
king. Wat kan ik doen?
U hebt voor de afhandeling van de
nalatenschap inderdaad de medewer-
king nodig van alle erfgenamen. Die
houdt in dat ieder van hen moet aan-
geven wat hij/zij met hun erfdeel wil
doen: weigeren, zuiver of beneficiair
aanvaarden. Desgewenst zullen ze u
een volmacht moeten verlenen, zodat
u alles kunt afwikkelen. Zolang niet
iedereen hieraan gevolg heeft gege-
ven, kan de notaris geen verklaring
van erfrecht passeren, heeft u geen
toegang tot de gelden en kunt u geen
rekeningen betalen.
Rechtsgang
Uw enige uitweg is de kantonrechter.
U zult hem moeten vragen een termijn
te stellen aan de onwillige erfgenaam.
Als hij/zij na deze termijn nog geen
medewerking heeft verleend, zullen
we ervan mogen uitgaan dat de nala-
tenschap zuiver aanvaard is. U heeft
dan in elk geval een vrijgeleide.
Wij willen wat schenken aan de diaconie
in de buurt. Wat is de beste keuze? Per
testament of schenkingsakte?
Hoewel een legaat in uw testament
aantrekkelijker lijkt, wil ik u vooral
adviseren met de warme hand te
schenken. U kunt dan uw schenking
opvoeren in uw aangifte inkomstenbe-
lasting. In box 3 om precies te zijn.
ANBI
De fiscus hanteert voor uw schenking
de voorwaarde dat de betreffende
organisatie een zogenaamde ANBI-
status heeft. Dit staat voor Algemeen
Nut Beogende Instellingen en betekent
dat de Belastingdienst de organisatie
erkent als maatschappelijk belangrijk,
dat deze geen winstoogmerk heeft en
zich voor minimaal 90% inzet voor
het algemeen belang. U kunt op de site
van de Belastingdienst zelf opzoeken
of uw kerk een ANBI-status heeft.
Geen akte nodig
U hoeft overigens niet meer langs de
notaris om een dergelijke schenking
te doen. Voor het goede doel is een
schenkingsakte sinds enkele jaren niet
meer verplicht. Dat scheelt al in de
kosten.
Ik heb een tijdje geleden langdurig
samengewoond. Heb ik nu recht op extra
pensioen als ik straks 67 wordt?
Bedoelt u het ouderdomspensioen?
Nee, daar heeft u geen recht op.
Dan had u getrouwd of geregis-
treerd partner geweest moeten zijn.
Eventueel kunt u aanspraak maken
op een nabestaandenpensioen als u
destijds een samenlevingscontract
had en geregistreerd was bij elkaars
pensioenfonds. Maar ja, zodra u de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt,
zullen die komen te vervallen. Zelf
wijs ik mensen die gaan samenwonen
graag op de mogelijkheid van pensi-
oenrechten. Met name vertel ik ze dat
ze hiervoor elkaar moeten aanmelden
bij hun pensioenfondsen. Wanneer er
met de ene partner wat gebeurt, hoeft
de ander niet in de kou te staan.
Ook een vraag voor de nota-
ris?
Stel uw vraag en krijg direct ant-
woord. Gratis en vrijblijvend. Mail uw
vraag naar
of bel
010-7671700
Enige decennia geleden konden
werkenden door het aanschaffen van
verzekeringsproducten zelf zorgen
voor dat extra inkomen. Het fiscale
beleid stimuleerde dat in belangrijke
mate. Zelf sparen voor de oude dag
is nu financieel een stuk minder
aantrekkelijk geworden, zeker voor
werknemers.
Voor een werkende in loondienst
bestaat deze mogelijkheid feitelijk
niet meer. Zelf sparen betekent dat de
werkende een vermogensrendement
over het gespaarde geld moet betalen.
Uiteraard geldt een vrijgesteld bedrag
in 2016 van € 24.437,00 per persoon.
Over het deel hoger dan dit bedrag
betaalt iemand 1,2%, namelijk 30%
belasting over een verondersteld
rendement van 4%. De Nederlandse
overheid heeft zich door internationale
verdragen verplicht mensen te helpen
bij het verkrijgen van bezit en daar-
mee van vermogen. Deze verplichting
blijkt niet uit het huidige beleid van de
overheid.
Het gevolg van alle maatregelen is
dat werkenden nu moeilijker kunnen
sparen voor een oude dag dan 30 jaar
geleden. Omdat werkenden nu zelf
minder makkelijk kunnen zorgen voor
extra pensioen is het onderwerp in
deze bijdrage van de NBP ‘de lagere
kosten na pensionering’.
Woonlasten
De woonlasten vormen voor ie-
dereen een belangrijk deel van de
totale kosten. Daarom is het logisch
te zorgen dat deze woonlasten na de
pensionering lager liggen dan tijdens
de werkzame jaren. Sinds 1 januari
2013 zijn mensen, die sindsdien voor
de eerste keer een hypothecaire lening
afsloten voor de koop van een woning,
verplicht deze lening in 30 jaar af te
betalen.
Het gunstige effect is dat deze
hypothecaire lening hierdoor bij
pensionering veelal is afbetaald. De
leeftijdsgroep, die het meest in een
eigen huis woont, is tussen de 35 jaar
en 65 jaar oud.
Eigen huis
De koop van een eigen huis is nu de
enige oplossing, die een werkende
nog heeft om zelf bezit te verkrijgen
en daarmee vermogen. Helaas is ook
hier het beleid van de overheid voor
werkenden niet logisch en consequent.
De overdrachtsbelasting is verlaagd
van 6% naar 2%, deze verlaging is een
duidelijke hulp. De overheid stelt nu
steeds hogere eisen aan het bedrag dat
mensen mogen lenen. Dit beleid van
de overheid heeft voor de verschil-
lende leeftijdsgroepen andere effecten.
Mensen, die bijvoorbeeld in 2004 een
huis hebben gekocht, hebben voordeel
van de lagere overdrachtsbelasting en
geen nadeel van de huidige hogere
eisen voor het bedrag dat mag worden
geleend. Ook hebben zij voordeel van
het vroegere fiscale beleid. Mensen,
die nu voor het eerst een huis kopen,
hebben wel last van deze hogere eisen
en het gewijzigde fiscale beleid. Zij
moeten nu meer eigen geld meebren-
gen voor de aankoop van hun huis.
De vraag is of deze strengere eisen
logisch zijn.
Hoge korting
In 1994 is de Stichting Waarborgfonds
Eigen Woningen gestart. Deze stich-
ting voert de Nationale Hypotheek
Garantie (NHG) uit. In de afgelopen
22 jaar heeft deze stichting slechts
in twee jaar verlies geleden. Thans
is het eigen vermogen bijna € 900
miljoen, de stichting is gestart zonder
eigen vermogen. Het voordeel van de
NHG is dat een deelnemer tegen een
lage premie een hoge korting op zijn
hypotheekrente krijgt. De stichting
heeft ook met de zeer soepele eisen uit
het verleden altijd goed geld verdiend.
Het inbrengen van meer eigen geld is
niet nodig om verliezen op hypothe-
caire leningen bij deze stichting te
voorkomen. De huidige strengere ei-
sen lijken hun doel voorbij te schieten.
Eerder aflossen
De huidige fiscale maatregelen zorgen
dat mensen eerder hun hypothecaire
schuld aflossen dan 20 jaar geleden.
De koop van een eigen huis is het
enige alternatief voor mensen om
bezittingen en daarmee vermogen te
verkrijgen. Het huidige beleid is in het
nadeel van starters. Een terugkeer naar
de norm dat een koper 105% lening
kan krijgen voor de aankoop van zijn
huis is goed te verdedigen. Een hogere
NHG tot € 400.000 is in het voor-
deel van de kopers, verkopers en de
overheid. Met de NHG is de rentelast
lager en € 100 minder rente is vaak €
45 meer belasting voor de overheid.
Soms kan een stichting twee heren
tegelijk dienen.
Dinsdag 29 november 2016
pagina 7
In de vorige bijdrage van de NBP was het onderwerp het beleid van de overheid om mensen te helpen,
zodat zij na hun pensionering een financieel zekere toekomst konden krijgen. Indien AOW en het aan-
vullend pensioen onvoldoende zijn, dan konden mensen voorheen zelf zorgen voor extra pensioen.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...28
Powered by FlippingBook