De Oud Rotterdammer Week 18 - page 24

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 2 mei 2017
pagina 24
Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
(010) 27 13 800
Volg ons op
Op deze pagina informeren wij u over
activiteiten, projecten en nieuwe
ontwikkelingen binnen Stichting Humanitas.
Humanitas Nieuws!
Jury prijsvraag Who Cares had moeilijke taak
Waarom kiezen voor verpleging bij Humanitas?
Humanitas Sekstival: u wilt dit niet missen!
Op 18 januari van dit jaar werd, mede op
initiatief van Humanitas Rotterdam, de
landelijke prijsvraag Who Cares gelan-
ceerd. Met deze ontwerpprijsvraag werden
mensen opgeroepen om in gezamenlijk-
heid toekomstbestendige ideeën te ont-
wikkelen voor nieuwe vormen van wonen,
zorg en ondersteuning voor vier uitgeko-
zen wijken in de gemeenten Almere, Gro-
ningen, Rotterdam en Sittard-Geleen.
Op maandag 10 april jl. vond bij Humani-
tas Hannie Dekhuijzen op Rotterdam-Zuid
de jurering plaats van de inzendingen die
voor de Rotterdamse wijk Carnisse (Char-
lois) waren ingediend. De jury had de
Gezien de goede waarderingen op zorg-
kaartnederland.nl kiest u graag voor de
verpleging in verpleeghuizen en bij klein-
schalig wonen van Humanitas. Waarom
kiezenmensen eigenlijk voor Humanitas?
Een belangrijk gegeven is de observatie
afdeling in verpleeghuis Hannie Dekhuij-
zen. Daar kunnen (licht) dementerende
ouderen tijdelijk worden opgenomen en
kan goed worden bekeken wat de meest
ideale oplossing voor hen is. Dat kan uit-
komen op langer thuiswonen maar de
praktijk wijst soms uit dat juist door op-
name de situatie verbetert, iets dat men
misschien niet direct verwacht.
Het feit dat Humanitas alle mogelijke
disciplines zelf in huis heeft schijnt niet
vanzelfsprekend en bij iedereen bekend
te zijn. Naast specialisten ouderenge-
neeskunde (verpleeghuisartsen) heeft
Humanitas de beschikking over eigen fy-
siotherapeuten, ergotherapeuten, diëtis-
ten, logopedisten, rolstoel-adviseurs en
-reparateurs, oefentherapeuten mensen-
dieck en Cesar therapie en therapeuten
met specialisatie op het gebied van on-
cologie, manuele lymfe drainage, parkin-
son, COPD, CVA en multiple sclerose etc.
Daarnaast is er de geriatrische revalidatie,
een specialiteit die in Humanitas Akropo-
lis word geboden aan ouderen die na een
ziekenhuisbehandeling of operatie (nog)
moeilijke taak om de teams te selecteren
die doorgaan naar de tweede ronde.
Een cameraploeg van EenVandaag die de
landelijke verkiezing volgt, heeft de jury-
leden in Rotterdam gevolgd en zond het
item uit op vrijdag 14 april uit. U kunt het
nog terugkijken via uitzending gemist of
via de website van Humanitas:
tinghumanitas.nl.
Staatssecretaris van Rijn maakt maandag
8 mei in het Stadhuis van Rotterdam be-
kend wie de landelijke winnaars zijn die
doorgaan naar de tweede ronde.
Op dinsdag 16 mei aanstaande organi-
seert Humanitas onder de titel Sekstival
een educatief festival ter gelegenheid van
de lancering van het ‘Expertisecentrum
Seksualiteit, Sekswerk en Mensenhandel’.
Humanitas biedt al sinds 1989 hulpver-
lening voor sekswerkers. In de loop van
de jaren werd het werkveld steeds breder
geworden. Zo wordt er bijvoorbeeld ook
ondersteuning en opvang geboden voor
mensen die slachtoffer van mensenhan-
del zijn geworden, fungeert het centrum
als regionaal meldpunt jeugdprostitutie
en mensenhandel en wordt voorlichting
en training gegeven over o.a. loverboy-
problematiek en seksuele weerbaarheid.
Hugo Borst en Carin Gaemers te gast
Hugo Borst en Carin Gaemers, bekend van
hun plan ‘Scherp op Ouderenzorg’, waren
onlangs te gast als sprekers op een mini
symposium dat werd georganiseerd door
de Verzorgenden en Verpleegkundigen
Adviesraad (VAR) van Humanitas. Ook
bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk was
een van de sprekers. Hij bepleitte o.a. dat
ver vooruitkijken in de zorg, gezien de vele
ontwikkelingen die steeds sneller op ons
afkomen, noodzakelijk is. Maar gooi geen
oude schoenen hebt voordat je nieuwe
hebt, was zijn conclusie.
Het Sekstival wordt mede mogelijk gemaakt door
De naam PMW dekt dan ook de lading niet
meer volledig. Daarom valt het PMW sinds
begin dit jaar onder het Expertisecentrum
Seksualiteit, Sekswerk en Mensenhandel
(ESSM) van Humanitas Rotterdam.
Het festival vindt plaats op de sfeervolle
locatie Hal 4 aan de Maas in Rotterdam.
Wij geloven dat praten over seksualiteit de
grondslag vormt om gezonde seksualiteit
en intimiteit te stimuleren en grensover-
schrijdend gedrag en seksueel geweld te
voorkomen.
Bijwonen van het sekstival is gratis en
vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dit kan
via
Het motto van de dag was “Samen zorgen:
van zorgen voor... naar zorgen met...”
Borst en Gaemers benadrukten vooral de
waarde van uitwisseling van informatie
tussen mantelzorgers en zorgmedewer-
kers. Dat mantelzorgers hun taak bin-
nen hun dagelijkse praktijk kunnen doen
wordt mede mogelijk gemaakt door de
zorgmedewerker die er ook voor zorgt dat
de menselijke maat duidelijk blijft. Ze on-
dersteunen niet alleen de cliënt maar dus
ook de mantelzorger.
Na afloop was er nog voldoende tijd voor de
genoemde uitwisseling van informatie.
niet naar huis terug kunnen en tijdelijk
verpleegd moeten worden.
De locaties waar Humanitas verpleeg-
huiszorg biedt zijn zeer divers, van ver-
pleeghuizen in Noord en Zuid tot De
Steenplaat met haar prachtige uitzicht op
de rivier tot de bovenste verdieping van
het monumentale Humanitas Bergweg,
bijna in het centrum van de stad. De voor-
zieningen in de huizen waar verpleeg-
huiszorg wordt geboden worden door u
zeer gewaardeerd. Humanitas heeft, zoals
wel bekend is, welzijn hoog in het vaandel
staan en dat uit zich in de dagelijkse prak-
tijk op de verpleegafdelingen. Voor velen
is het uitgebreide aanbod aan activiteiten
dan ook de reden om voor Humanitas te
kiezen.
Wilt umeer weten over locaties? Over mo-
gelijkheden van een observatie opname?
Of heeft u andere vragen? Neem dan con-
tact op met onze klantenservice via 010 -
27 13 800 of stuur uw vraag per mail naar:
.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 24
Powered by FlippingBook