De Oud Rotterdammer Week 26 - page 24

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 27 juni 2017
pagina 24
Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
(010) 27 13 800
Volg ons op
Op deze pagina informeren wij u over
activiteiten, projecten en nieuwe
ontwikkelingen binnen Stichting Humanitas.
Humanitas Nieuws!
Humanitas samenwerkingspartner in vijfde
WijkLeerbedrijf in Rotterdam
Partijen slaan handen ineen voor betere
verpleeghuiszorg in Rotterdam: Samen Sterk 010
Op maandag 12 juni stelde Staatssecreta-
ris Martin van Rijn (VWS) zes miljoen euro
beschikbaar voor betere verpleeghuiszorg
in Rotterdam. De Rotterdamse zorgaan-
bieders Aafje, Humanitas, Laurens en Lelie
zorggroep, en met hen ook Zilveren Kruis
Zorgkantoor, gemeente Rotterdam en het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport ondertekenden op die dag de in-
tentieverklaring Samen Sterk 010. Hierin
worden afspraken gemaakt over hoe ze
samen de kwaliteit van de verpleeghuis-
zorg in Rotterdam gaan verbeteren.
Samen Sterk 010
Rotterdam kent spe-
cifieke problemen bij
de organisatie van
verpleeghuiszorg. De
Rotterdamse aanpak
richt zich daarom op
twee urgente pro-
blemen; het tekort
aan voldoende en
gekwalificeerd per-
soneel en verouderd
vastgoed. Daarnaast
wordt ingezet op het
verbeteren van de sa-
menwerking tussen
betrokken partijen in
de ouderenzorg. De afspraken die de par-
tijen gemaakt hebben moeten binnen vier
jaar leiden tot ruim 1.000 extra handen
aan het bed, 30.000 medewerkers zullen
Presentatie 1e exemplaar ‘Oud Worden in
Nederland’ in Humanitas De Leeuwenhoek
Start ‘Goud van Oud’ run bij Humanitas-Akropolis
extra training en ondersteuning krijgen.
Door te investeren in medewerkers moet
de kwaliteit van de zorg verbeteren.
Waardigheid en trots
De zes miljoen euro die VWS heeft toege-
zegd om de afspraken te steunen, komt
bovenop de 100 miljoen die het kabinet in
mei structureel beschikbaar heeft gesteld
voor verbetering van de kwaliteitsverbe-
tering in verpleeghuizen. Naast de staats-
secretaris, wethouder en bestuurders
ondertekenden van elke organisatie ook
twee medewerkers de intentieverklaring.
Op de foto v.l.n.r. Humanitas bestuursvoor-
zitter Gijsbert van Herk, wijkverpleegkundi-
ge Jelle Stapper en klantadviseur Randy van
Gameren.
Op maandag 19 juni hebben Stichting Hu-
manitas, Albeda College en Calibris Advies
hun handtekening gezet onder een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst. Deze par-
tijen gaan, samen met Pameijer en Buurt-
werk/Dock, vanaf september WijkLeerbe-
drijf Alexander-Ommoord starten.
In het WijkLeerbedrijf bieden studenten
van de opleiding Dienstverlening Zorg en
Welzijn van het Albeda College informele
hulp aan wijkbewoners in Ommoord die dat
kunnen gebruiken. Informele hulp is bij-
voorbeeld samen naar buiten gaan, (samen)
boodschappen doen, een spelletje doen of
een praatje maken. Maar ook samen ko-
ken, samen licht huishoudelijk werk doen
of begeleiding naar een activiteit in de wijk,
bijvoorbeeld naar het Huis van de Wijk. De
student komt wekelijks bij de wijkbewoner
op een vaste dag en tijdstip, schoolvakan-
ties uitgezonderd.
Aan de wijkbewoner wordt gevraagd iets
terug te doen voor de student, bijvoorbeeld
oefenen met rekenen of hulp bij het ma-
ken van huiswerk maar ook het vertellen
over vroeger is voor de student interessant
als hij later in de zorg met oudere mensen
gaat werken.
De WijkLeerbedrijven zijn een aantal jaren
geleden samenmet de gemeente Rotterdam
opgezet. WijkLeerbedrijf Alexander-Om-
moord is het vijfde in Rotterdam. Met het
WijkLeerbedrijf willen de partijen een bij-
drage leveren aan de behoefte aan infor-
mele hulp in Ommoord. In Ommoord is de
gemiddelde leeftijd
van de wijkbewo-
ners het hoogst in
heel Rotterdam.
Voor meer infor-
matie over het
WijkLeerbedrijf Al-
exander-Ommoord
of voor het aanvra-
gen van informele
hulp kunt u contact
opnemen met de coördinator op telefoon-
nummer 06 - 41 17 24 73 of email: alex-
. De
coördinator is nu al bereikbaar en vanaf
september kunt u het WijkLeerbedrijf ook
bezoeken. Het is gevestigd in het Huis van
de Wijk in de Humanitas Gerard Goosen-
flat aan de Thomas Mannplaats 150.
Op de foto: v.l.n.r.: Ingrid Tuinenburg (Albeda
College), Frank Braaksma (Calibris Advies),
Simon Koning (Personeelszaken Humanitas).
Op 23 juni jl. publiceerden Platform31 en
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
het magazine ‘Oud worden in Nederland’
met verhalen uit Rotterdam, Nieuwegein
en het Drentse dorpje Zwiggelte.
Het eerste exemplaar werd overhandigd
aan de oudste bewoonster van de Leeu-
wenhoek in het gezelschap van de an-
dere bewoners.
Buurt steeds belangrijker
In dit magazine staat de relatie tussen
ouderen en hun woonomgeving centraal.
Het aantal kwetsbare ouderen neemt toe.
Nu daarbij steeds meer ouderen zelfstan-
dig wonen met minder professionele on-
dersteuning, wordt de buurt steeds be-
langrijker voor hun kwaliteit van leven.
Veel ouderen hebben er relaties die ver
teruggaan, maken gebruik van publieke
voorzieningen en in steeds meer buur-
ten bestaan vrijwilligersinitiatieven voor
ouderen. Buurten kunnen zo een positie-
ve bijdrage leveren aan de levens van de
ouderen die er wonen. In een collectie
van artikelen belichten we in dit ma-
gazine het
belang van
buurten en
dorpen voor
z e l f s t a n-
dig wonen-
de ouderen
vanuit ver-
schi llende
invalshoe-
ken.
Op de langste dag van het jaar, woensdag-
avond 21 juni, vond de start van de ‘Goud
van Oud Run’ plaats bij Humanitas Akro-
polis. Deze gratis loop van 4, 6 of 9 kilo-
meter werd georganiseerd door de Rotter-
dam Running Crew. Hij stond in het teken
van Rotterdamse ouderen. Om te laten
zien dat zij niet alleen zijn en om hen te
bedanken voor wat zij hebben gedaan en
gepresteerd.
Vooraf was er de mogelijkheid om in de
tuin van Akropolis een gezonde, lekke-
re en voedzame maaltijd te gebruiken
voor een luttele 5 euro. Dezelfde maal-
tijd wordt, door middel van donaties van
de lopers, op een later tijdstip ook gratis
aangeboden aan ouderen die wel wat ex-
tra aandacht kunnen gebruiken. De selec-
tie van deze ouderen doet de Coalitie Erbij
Rotterdam waar Humanitas als partner
aan deelneemt.
Humanitas bestuursvoorzitter Gijsbert
van Herk (links op de foto) gaf op gepaste
wijze het startsein voor de loop.
Humanitas heeft veel respect voor de
ruim 1.000 deelnemers die met het war-
me weer toch de energie en motivatie
hadden om te gaan hardlopen voor het
goede doel.
Zie onze facebookpagina facebook.com/
stichtinghumanitas voor meer berichten.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 24
Powered by FlippingBook