De Oud Rotterdammer Week 26 - page 7

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Mijn broer heeft ooit met mijn vader een
vakantiehuisje in Hoek van Holland ge-
kocht. Wat kan ik doen om te voorkomen
dat hij er met pa’s erfdeel vandoor gaat?
Uw al dan niet terechte wantrouwen
is geen reden u zorgen te maken over
uw erfenis. Zolang u erfgenaam bent,
heeft u het volledige recht op uw
erfdeel, zelfs als dit vastzit in een re-
creatiewoning. De wet zegt simpelweg
het volgende. ‘Zodra een partner is
overleden, komt diens gehele nalaten-
schap in handen van de langstlevende,
achtergebleven partner (uw moeder).
Eventuele kinderen kunnen zich
hiertegen niet verzetten en moeten
genoegen nemen met een vordering,
die ze niet kunnen opeisen. Pas als de
langstlevende ook is komen te over-
lijden, zal de volledige nalatenschap
verdeeld mogen worden, in gelijke
erfdelen wel te verstaan.’
Wettelijke verdeling
Deze regeling, ook wel bekend als
de wettelijke verdeling, bestaat reeds
sinds 2003, toen de Erfrechtwet voor
het laatst is aangepast. Sindsdien is
de wettelijke verdeling de standaard-
manier waarop nalatenschappen
worden vererfd bij mensen met een
partner en minimaal één kind. Wie
het anders geregeld wil hebben, zal
een testament moeten laten opstellen.
Het grote voordeel hiervan is dat er
andere mogelijkheden ontstaan, zoals
het besparen van erfbelasting door
bijvoorbeeld slim gebruik te maken
van vrijstellingen.
Uitkopen
In uw situatie komt het - zonder een
testament - erop neer dat na overlij-
den van uw beide ouders uw vaders’
aandeel in de woning vrijkomt. Alle
erfgenamen dienen dan daarover een
beslissing te nemen. Een mogelijk
resultaat hiervan zou kunnen zijn, dat,
wanneer uw broer de woning wenst
te behouden, hij alle erfgenamen zal
uitkopen. Als hij een reële prijs biedt,
kan hij vrijstelling krijgen op over-
drachtsbelasting.
Mijn vriend en ik willen onze band
verstevigen. Wat zou u adviseren?
Trouwen, geregistreerd partnerschap of
samenwonen?
Dat ligt eraan hoe stevig die band
moet zijn. Een samenlevingscontract
zal voor u mogelijk niet voldoende
zijn. Dat is met name interessant wan-
neer u de financiën van het samenwo-
nen wilt regelen. Voor de verdere rest
blijft u vreemden van elkaar. U zult
bijvoorbeeld niets van elkaar erven,
vermits u een testament laat opstellen.
Ontbinden
Een hechtere band verkrijgt u wanneer
u elkaar het ja-woord geeft of het
geregistreerd partnerschap aangaat.
Beide verbintenissen zijn in juridische
zin vrijwel identiek. Het grootste ver-
schil, naast al het ceremoniële, zit hem
vooral in de wijze van ontbinding. Die
mag bij een geregistreerd partnerschap
geregeld worden via de notaris of een
advocaat. Over echtscheidingen beslist
nog steeds de rechter.
Partnerschapsvoorwaarden
Het ondertekenen van een geregis-
treerd partnerschap doet u op het
stadhuis en niet bij de notaris. Hij
kan u wel ten dienste staan wanneer u
partnerschapsvoorwaarden wenst. Net
als huwelijkse voorwaarden bij een
huwelijk zorgt u er daarmee voor dat
er na de voltrekking geen volledige
goederengemeenschap ontstaat en
de ene partner beschermd is tegen de
schuldeisers van de andere partner.
Mijn moeder leeft bij de dag en weigert
aan die van morgen te denken. Hoe kan
ik nu haar nalatenschap bespreekbaar
maken?
Tja, op veel zaken rondom onze
onvermijdelijke toekomst rusten nog
grote taboes.
Uw moeder heeft geen zin haar
gedachten te laten gaan over haar
uitvaart en wat er met haar nalaten-
schap moet gebeuren. Dat is haar goed
recht uiteraard.
Rusten in vrede
Het is in uw beider belang dit on-
derwerp niet te laten rusten. Breng
het te berde als het overlijden van
iemand anders ter sprake is en vertel
uw moeder wat de risico’s zijn als je
je nalatenschap niet regelt (ruzie in de
tent), of op zijn minst de administratie
slecht verzorgt. Het is toch zoveel
prettiger de ogen te sluiten, terwijl je
weet dat alles goed geregeld is?
Ook een vraag voor de nota-
ris?
Stel uw vraag en krijg direct
antwoord. Gratis en vrijblij-
vend. Mail uw vraag naar
of bel 010-
7671700.
Het onderwerp is een aspect van het
huidige systeem, waardoor fondsen
jaarlijks miljarden euro’s provisie
betalen aan de commerciële financiële
sector. Op basis van recente DNB-ge-
gevens blijken deze provisies jaarlijks
wel € 4 miljard te kunnen bedragen.
De fondsen verzekeren zich tegen de
gevolgen van een niet bestaand risico,
omdat de overheid de fondsen hiertoe
verplicht.
Voor 2007 was deze rekenrente een
vast percentage, namelijk maximaal
4% en deze rente was voor de bereke-
ning van de premies en de VPV gelijk.
Met ingang van 2007 is de rekenrente
voor de premies hoger dan die voor
de VPV. Fondsen maken nu verlies op
de nieuwe pensioenaanspraken van de
werkende deelnemers in dat jaar. Het
fonds betaalt dit verlies uit de overren-
dementen van de bestaande belegde
middelen, de pensioenen worden hier-
door niet verhoogd voor de gestegen
prijzen. Gepensioneerden betalen mee
aan het verlies op de nieuwe aanspra-
ken van de werkende deelnemers. Het
NBP is een erkend tegenstander van
afgedwongen betaling, deze betaling
heeft niks met solidariteit te maken.
De rekenrente voor de VPV is gekop-
peld aan de rentes op een bijzondere
financiële markt, namelijk die voor
de interbancaire swap rates. De rentes
op deze markt schommelen sterk.
Daardoor schommelt ook de reken-
rente voor de VPV sterk en daarmee
de omvang van de VPV, terwijl de
toekomstige kasstroom om pensioe-
nen te betalen constant blijft. Als een
fonds wenst dat de schommelingen in
de rekenrente niet tot schommelingen
in de VPV leiden, dan moet het een
verzekeringscontract sluiten. Het
afsluiten van deze contracten kost veel
geld en dient niet het belang van de
deelnemers en gepensioneerden. Het
fonds wordt feitelijk gedwongen deel
te nemen aan een soort casino. Dalen
interbancaire swap rates, dan ontvangt
het fonds geld van de tegenpartij, bij-
voorbeeld een woningcorporatie zoals
Vestia. Stijgen deze interbancaire
swap rates, dan moet het fonds geld
betalen aan dezelfde tegenpartij. Beide
partijen in dit voorbeeld, het fonds en
de woningcorporatie betalen elk pro-
visie aan de commerciële financiële
sector, die hieraan veel verdient.
Welk nut heeft het gebruik van deze
rekenrentes voor een fonds? Geen
enkel, want er bestaat geen verband
tussen de behaalde beleggingsren-
dementen en deze rekenrentes. In
werkelijkheid worden toekomstige
pensioenen betaald uit zowel de beleg-
gingsrendementen als de ingelegde
pensioenpremies. Waarom verplicht
de overheid dan pensioenfondsen dit
te doen? Omdat de politieke partijen,
die dit wensen, menen dat hiermee
fondsen worden onderworpen aan de
tucht van de financiële markten. Als
verklaring hebben deze partijen dat
bedrijven in de Verenigde Staten vol-
gens een vergelijkbare methodiek hun
pensioenverplichtingen in de jaarreke-
ning moeten tonen. Het grote verschil
hierbij tussen de Verenigde Staten en
Nederland is, dat in Nederland werk-
gevers sinds 1954 verplicht zijn hun
pensioenregeling onder te brengen bij
een onafhankelijke pensioenuitvoer-
der, zoals een pensioenfonds. In de
Verenigde Staten mogen werkgevers
deze pensioenregeling in eigen beheer
uitvoeren. Ze moeten dan aandeel-
houders inzicht geven hoeveel geld
de werkgever aankomende decennia
moet betalen om de toegezegde pensi-
oenen aan de werknemers uit te keren.
Wat kost deze afspraak de werkgever?
Hoeveel moet de werkgever een ver-
zekeraar betalen om deze verplichting
te kunnen overdragen? Dat is niet de
situatie in Nederland. De werkgevers
hebben deze verplichting al overge-
dragen en daarom zijn de situaties in
de Verenigde Staten en Nederland niet
vergelijkbaar.
Welk inzicht moet het fonds wel
geven aan de deelnemers en gepensi-
oneerden? Hoeveel netto-rendement
het fonds in de toekomst moet behalen
om de toegezegde pensioenen uit te
betalen. Indien dit netto-rendement
hoger is dan de rekenrente, waarmee
de premie is bepaald, dan weten
deelnemers en gepensioneerden dat
het fonds de toegezegde pensioenen
kan betalen. Dus het netto rendement
minus de indexatie ambitie, ook wel
het reële rendement genoemd, moet
uitgangspunt zijn om de rekenrente
voor een pensioenfonds vast te stellen.
Die politieke partijen vergelijken ten
onrechte de situatie in Nederland met
die in de Verenigde Staten, kwestie
van klok en klepel.
Contact NBP: info@pensioenbelan-
gen.nl of
Dinsdag 27 juni 2017
pagina 7
In deze bijdrage van de NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, is een onderwerp gekozen,
dat regelmatig terugkeert, de rekenrente. Een pensioenfonds gebruikt de rekenrente om zowel de
huidige waarde van de toekomstige betalingen van pensioenen te berekenen, de VPV, Voorziening
Pensioen Verplichtingen genoemd, als om de hoogte van de pensioenpremies te bepalen.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...24
Powered by FlippingBook