De Oud Rotterdammer Week 28 - page 20

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 11 juli 2017
pagina 20
Wij zijn verheugd dat het Maasstad Ziekenhuis zich
volwaardig lid mag noemen van de Santeon Groep!
Sinds oktober 2016 was ons ziekenhuis al kandidaat-
lid om de overstap naar de groep geleidelijk te laten
verlopen. Samen met de andere deelnemende
topklinische, Santeon ziekenhuizen
(St. Antonius Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis,
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, OLVG, Medisch
Spectrum Twente en Martini Ziekenhuis) wordt
gewerkt aan het verbeteren van de zorg door
continue vernieuwing. Met de toetreding van het
Maasstad Ziekenhuis bieden de Santeon
ziekenhuizen ruim dertien procent van de
Nederlandse ziekenhuiszorg en is er altijd een
Santeon ziekenhuis in uw buurt.
Bij elkaar kijken en van elkaar leren
Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur:
“De doelen van Santeon sluiten goed aan bij onze
missie ‘de kwaliteit van leven van onze patiënten
verbeteren’. Doordat zorgprofessionals bij elkaar een
kijkje in de keuken nemen, leren we van elkaar en
komen we tot de beste behandelingen voor onze
patiënten. Deze kennis wordt ook gedeeld met onze
regionale zorgpartners zodat patiënten in de regio
hier voordeel van ervaren.” “Bovendien verzamelen
de Santeon leden uitkomsten die met elkaar worden
vergeleken”, aldus Wibe Moll, voorzitter bestuur
medische staf. “Zo beschikt de Santeon Groep over
een ‘Farmadatabase’ waarin alle gegevens over de
medicatie (die door de ziekenhuizen aan patiënten is
voorgeschreven) geanonimiseerd zijn opgenomen.
Daarmee kunnen zorgverleners nagaan welke
therapie bij bijvoorbeeld een patiënt met
longontsteking het meest effectief is.”
Samen voor onze patiënten
Onze patiënten profiteren rechtstreeks van onze
intensieve samenwerking doordat er kennis wordt
gedeeld. Bovenop de landelijke normen bepalen de
Santeon ziekenhuizen aanvullende kwaliteitseisen op
basis van hun beste zorgtrajecten. Dit heeft voor
prostaatkanker en borstkanker al geleid tot ‘een
Santeon behandeling’.
i
n Weel-Bethesda Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum.
Zeven ziekenhuizen
werken samen aan
vernieuwing
Ga voor meer informatie naar
|
|
EEN SANTEON BEHANDELING BIEDT
ONZE PATIËNTEN ZES ZEKERHEDEN:
1. U wordt in een topklinisch ziekenhuis
behandeld waar hooggespecialiseerde
zorg en voorzieningen voorhanden zijn.
2. Artsen uit de Santeon ziekenhuizen kijken
bij elkaar ‘in de keuken’ en komen zo tot
de beste behandelingen.
3. De Santeon ziekenhuizen hebben veel
ervaring.
4. In een Santeon ziekenhuis kunt u rekenen
op zorg op het juiste moment: snel waar
het moet en we nemen meer tijd als dat
kan en wenselijk is.
5. De Santeon ziekenhuizen hebben
aandacht voor de gevolgen van de
behandeling op uw leven.
6. De Santeon ziekenhuizen hechten waarde
aan goede communicatie met u en uw
familie.
Als zevende ziekenhuis is het
Maasstad Ziekenhuis toegetreden tot de
Santeon Groep. Daarmee is de groep compleet.
Wij horen bij de
Santeon Groep!
Wij zijn verheugd dat het Maasstad Ziekenhuis zich
volwaardig lid mag noemen van de Santeon Groep!
Sinds oktober 2016 was ons ziekenhuis al kandidaat-
lid om de overstap naar de groep geleidelijk te laten
verlopen. Samen met de andere deelnemende
topklinische, Santeon ziekenhuizen
(St. Antonius Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis,
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, OLVG, Medisch
Spectrum Twente en Martini Ziekenhuis) wordt
gewerkt aan het verbeteren van de zorg door
continue vernieuwing. Met de toetreding van het
Maasstad Ziekenhuis bieden de Santeon
ziekenhuizen ruim dertien procent van de
Nederlandse ziekenhuiszorg en is er altijd een
Santeon ziekenhuis in uw buurt.
Bij elkaar kijken en van elkaar leren
Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur:
“De doelen van Santeon sluiten goed aan bij onze
missie ‘de kwaliteit van leven van onze patiënten
verbeteren’. Doordat zorgprofessionals bij elkaar een
kijkje in de keuken nemen, leren we van elkaar en
komen we tot de beste behandelingen voor onze
patiënten. Deze kennis wordt ook gedeeld met onze
regionale zorgpartners zodat patiënten in de regio
hier voordeel van ervaren.” “Bovendien verzamelen
de Santeon leden uitkomsten die met elkaar worden
vergeleken”, aldus Wibe Moll, voorzitter bestuur
medische staf. “Zo beschikt de Santeon Groep over
een ‘Farmadatabase’ waarin alle gegevens over de
medicatie (die door de ziekenhuizen aan patiënten is
voorgeschreven) geanonimiseerd zijn opgenomen.
Daarmee kunnen zorgverleners nagaan welke
therapie bij bijvoorbeeld een patiënt met
longontsteking het meest effectief is.”
Samen voor onze patiënten
Onze patiënten profiteren rechtstreeks van onze
intensieve samenwerking doordat er kennis wordt
gedeeld. Bovenop de landelijke normen bepalen de
Santeon ziekenhuizen aanvullende kwaliteitseisen op
basis van hun beste zorgtrajecten. Dit heeft voor
prostaatkanker en borstkanker al geleid tot ‘een
Santeon behandeling’.
Het Maasstad Ziekenhuis is onderdeel van de Coöperatie Zorg op Zuid. Het werkt intensief samen met het Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum.
Zeven ziekenhuizen
werken sa en aan
vernieuwing
Ga voor meer informatie naar
|
|
EEN SANTEON BEHANDELING BIEDT
ONZE PATIËNTEN ZES ZEKERHEDEN:
1. U wordt in een topklinisch ziekenhuis
behandeld waar hooggespecialiseerde
zorg en voorzieningen voorhanden zijn.
2. Artsen uit de Santeon ziekenhuizen kijken
bij elkaar ‘in de keuken’ en komen zo tot
de beste behandelingen.
3. De Santeon ziekenhuizen hebben veel
ervaring.
4. In een Santeon ziekenhuis kunt u rekenen
op zorg op het juiste moment: snel waar
het moet en we nemen meer tijd als dat
kan en wenselijk is.
5. De Santeon ziekenhuizen hebben
aandacht voor de gevolgen van de
behandeling op uw leven.
6. De Santeon ziekenhuizen hechten waarde
aan goede communicatie met u en uw
familie.
Als zevende zi kenhuis is het
Maasstad Zi kenhuis toegetreden tot de
Santeon Groep. Daarmee is de groep compleet.
ij horen bij de
Santeon Groep!
Wij zijn verheugd dat het Maasstad Ziekenhuis zich
volwaardig lid mag noemen van de Santeon Groep!
Sinds oktober 2016 was ons ziekenhuis al kandidaat-
lid om de overstap naar d groep geleidelijk te laten
verlopen. Samen met de andere deelnemende
topklinische, Santeon ziek nhuizen
(St. Antonius Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis,
Canisiu Wilhelmina Ziekenhuis, OLVG, Medisch
Spectrum Twente en Martini Ziekenhuis) wordt
gewerkt aan het verbeter van de zorg door
continue vernieuwing. Met de toetreding van het
Maasstad Ziek nhuis bi den de Santeon
zieke huiz n ruim dertien procent van de
Nederl nds ziekenhuiszorg en is er altijd een
Sant on zi kenhuis in uw buurt.
Bij elkaar kijken en van elkaar leren
Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur:
“De doelen van Sa teo sluiten go d aan bij onze
missie ‘de kwaliteit an leven v n onze patiënten
verbeteren’. Doorda zorgprofessi nals bij elkaar en
kijkje in euken nemen, leren we van elkaar
komen we tot de beste behandelingen voor onze
patiënten. Deze kennis wordt ook gedeeld met onze
regionale zorgpartners zodat patiënten in de regio
hier voordeel van ervaren.” “Bovendien verzamelen
de Santeon leden uitkomsten die met elkaar worden
vergeleken”, aldus Wib Moll, voorzitter bestuur
medische staf. “Zo beschikt de Sant on Groep ov r
e n ‘Farmadatabase’ waarin alle gegevens over de
icati (die do r de zie enhuizen aa patiënten is
voorgeschreven) geanonimiseerd zijn opgenomen.
Daarmee kunnen zorgverleners naga n welke
therapie bij bijvoorbeeld een patiënt met
longontsteki g het me st ff ctief is.”
Same voor onz patiënt n
Onze patiënten profiteren rechtstreeks van onze
intensie e samenwerking doordat er kennis wordt
ged eld. Bov op de land lijke normen bepal n de
Santeon ziekenhuiz n aanvullende kwalite tseisen op
basis van hun beste zorgtraject . Dit heeft voor
prostaatkan r en borstkanker al geleid ot ‘ en
S nteon behandeling’.
s i
t
n Weel-Bethesda Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum.
i
i
r
vernieuwing
Ga voor meer informatie naar
|
|
EEN SANTEON BEHANDELING BIEDT
ONZE PATIËNTEN ZES ZEKERHEDEN:
1. U wordt in een topklinisch ziekenhuis
behandeld waar hooggespecialiseerde
zorg en voorzieninge voorhanden zijn.
2. Artse uit de Sante n ziekenhuizen kijken
bij elkaar ‘in d keuken’ en komen zo tot
de b ste behandelingen.
3. De Santeo zi kenhuizen hebb veel
ervaring.
4 In en Santeon ziekenhuis kunt u rek nen
op zorg op het juiste moment: snel waar
het moet en we n men meer tijd als dat
kan en wenselijk is.
5. D Santeo ziekenhuizen h bben
a dacht voor de gevolgen van de
b hand ling op uw lev .
6. De S nteon ziek nhuizen hechten waarde
aan goede communicatie met u en uw
familie.
Als zevende ziekenhuis is het
Maasstad Ziekenhuis toegetreden tot de
Santeon Groep. Daarmee is de groep compleet.
ij
en bij de
ante
ep!
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 20
Powered by FlippingBook