De Oud Rotterdammer Week 28 - page 7

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Vorige keer stond hier iets over een zoon
of dochter die moeite had om gevoelige
kwesties als uitvaart en nalatenschap
met moeder te bespreken. Ik heb het juist
andersom. Mijn kinderen kappen elke
poging af.
Uw ervaring is evenzo goed voorstel-
baar. Ook kinderen willen niet graag
horen dat er ooit afscheid genomen
zal moeten worden van hun nog enige
in leven zijnde ouder. Een taboe dat
lastig wordt wanneer u erop wilt ver-
trouwen dat uw uitvaart verzorgd gaat
worden zoals u dat wenst.
Speciale executeur
Mijn advies zou zijn vooral aan te
geven dat er na uw overlijden pro-
blemen kunnen ontstaan, wanneer er
niets is geregeld. In een emotioneel
toch al zware tijd zullen ze allerlei
moeilijke keuzes moeten maken over
rouwkaarten, condoleancebezoeken,
adreslijsten etc. Weliswaar kunt u
een begrafenisverzekering hebben,
waarin u al veel heeft laten vastleg-
gen, maar u bent dan wel afhankelijk
van de uitvaartondernemer en zijn
zakelijke instincten… Negatief? Nee,
garanties zijn er niet. Mocht u er op
een of andere wijze niet uit komen in
uw gesprekken met de kinderen, kunt
u altijd nog overwegen per testament
een uitvaartexecuteur aan te wijzen.
Die kan dan de uitvaart regelen vol-
gens uw wensen, met een door uzelf
bepaald budget. Een uitvaartexecuteur
draagt alleen verantwoordelijkheid
rondom de uitvaart. Na afloop zal hij/
zij verantwoording moeten afleggen
aan de erfgenamen.
Moeder, van Duitse afkomst, heeft mijn
vader pas na de oorlog ontmoet. Nu zij
is overleden, spreekt de notaris over een
afstammelingenonderzoek. Wat bedoelt
hij?
Uw notaris is allicht bezig een
verklaring van erfrecht op te stellen.
Daarbij heeft hij aanleiding gezien tot
een afstammelingenonderzoek over te
gaan. Dat kan bijvoorbeeld wanneer
er sprake is van een uitgebreide le-
venswandel. Een dergelijk onderzoek
wordt dan noodzakelijk om alle erfge-
namen in kaart te krijgen.
Voor dit onderzoek zal de notaris
alle gemeentes benaderen waar de
overledene heeft gewoond en bij de
secretarie van elke gemeente om een
verklaring vragen over eventuele
afstammelingen. Hoe onwaarschijnlijk
het voor u mag klinken, de notaris
mag niet uitsluiten dat uw moeder nog
afstammelingen in Duitsland heeft.
Elke afstammeling is immers een mo-
gelijke erfgenaam wiens belangen niet
veronachtzaamd mogen worden.
Na het overlijden van mijn moeder is
mijn vader in 2005 hertrouwd. Wat gaat
er nu met moeders erfenis gebeuren
wanneer hij zelf ons gaat ontvallen?
Zodra hij komt te overlijden, krijgen
u en alle andere erfgenamen van uw
moeder de gelegenheid de vordering
op te eisen die destijds is ontstaan.
Sinds 2003 komt bij eerste overlijden
de gehele nalatenschap toe aan de
langstlevende partner. De kinderen
krijgen een vordering, die zij pas
mogen opeisen na overlijden van die
langstlevende partner. Wie hiervan wil
afwijken, heeft een testament nodig.
Waardebepaling
In uw situatie zou een probleem kun-
nen ontstaan bij het bepalen van de
hoogte van de vordering. Vaak pakt
men de boedelbeschrijving van de
eerst overledene erbij om de waarde
van de erfdelen vast te stellen. Is die
afwezig, dan kan gekeken worden
naar de aangifte erfbelasting. Bedenk
wel dat u zich niet direct rijk hoeft
te rekenen. Langstlevende partners
mogen in beginsel alles doen met de
nalatenschap van de eerst overledene,
dus ook verbrassen.
Na vijf jaar samenwonen is onze relatie
doodgebloed. Zit nu bij mijn moeder,
maar wat moet ik nu met het samenle-
vingscontract?
Wellicht even kijken of er iets instaat
over hoe het contract beëindigd moet
worden. In de meeste gevallen is de
overeenkomst ontbonden wanneer een
der partners de ander een aangeteken-
de brief stuurt waarin men verklaart
niet meer samen te wonen. De datum
poststempel geldt dan als peildatum.
Uw overeenkomst is sowieso beëin-
digd wanneer u zich op een ander
adres laat inschrijven. Had u ook uw
ex aangemeld bij uw pensioenfonds?
Vergeet dan niet om hem of haar te
laten uitschrijven. Hij/zij zou anders
zomaar kunnen profiteren van het door
u opgebouwde nabestaandenpensioen,
terwijl u een mogelijke nieuwe partner
gewoon in de kou laat staan!
Ook een vraag voor de notaris? Stel
uw vraag en krijg direct antwoord.
Gratis en vrijblijvend. Mail uw vraag
naar
of bel 010-
7671700.
Belangrijk in deze discussie over
noodzaak en nut van inflatie is te
weten wat inflatie eigenlijk is. De
algemene definitie van inflatie is de
stijging van prijzen van producten
en diensten. Waarom stijgen deze
prijzen? Economische groei zorgt
op een bepaald moment voor meer
vraag naar producten en diensten. De
producenten verhogen dan de prijzen,
omdat de vraag hiernaar harder groeit
dan het beschikbare aanbod hiervan.
Uitbreiding van het aanbod vraagt tijd.
Door de grotere vraag naar arbeid,
daalt de werkloosheid, wegens deze
economische groei eisen werknemers
hogere lonen en krijgen zij deze ook.
Een belangrijke vraag is welke invloed
de hoogte van de rente op de econo-
mische groei heeft. Het algemene idee
is dat lagere rente zorgt voor hogere
economische groei en een hogere
rente vertraagt de economische groei.
Op welke wijze kan een centrale bank,
zoals de ECB, nu invloed hebben op
de hoogte van de rente?
Stel dat de ECB de rente verlaagt voor
het geld, dat de banken voor een korte
tijd van de ECB lenen. Deze rente
van de ECB heet de refi-rente. De
verlaging van de refi-rente moet er dan
voor zorgen dat de banken de rente
voor leningen met een lange looptijd
ook verlagen, waardoor bedrijven eer-
der investeren. Omdat de economie,
historisch gezien, altijd weer gaat
groeien, zorgt deze lagere rente voor
leningen met een korte of een lange
looptijd voor dat extra zetje om sneller
economische groei te krijgen. Deze
economische groei zorgt voor meer
vraag naar producten en diensten,
vervolgens verhogen de producenten
hun prijzen. Indien de economische
groei daarna te hoog wordt en de infla-
tie boven de 2% komt, dan verhoogt
de ECB de refi-rente, waardoor de
economische groei en inflatie weer
afnemen. Dat is de reden waarom de
ECB de inflatie zo nauwkeurig volgt.
De ECB heeft in de afgelopen jaren
deze refi-rente sterk verlaagd en die is
nu 0,25%.
Dit is de monetaire theorie, een
ideologie met overtuigde aanhangers,
veelal bankiers en politici met een
voorkeur voor marktwerking. Wat
weten wij van de praktijk? Elke keer
als een Centrale Bank de rente voor de
gelden, die banken van en aan de Cen-
trale banken lenen, verhoogt, meestal
doen zij dat met een paar procentpunt
tegelijk, dan ontstaat een recessie,
al dan niet licht. Elke recessie in de
afgelopen 150 jaar is voorafgegaan
door een sterke verhoging van deze
rentes door een Centrale Bank. Mone-
tair beleid, het verlagen of verhogen
van de rente door de Centrale Bank,
kent zelden positieve gevolgen voor
de economie, zeer vaak negatieve
gevolgen.
De ECB heeft de refi-rente vanaf
begin 2006 tot midden 2008 sterk
verhoogd, van 3% naar 5,25%. De
ECB verhoogde deze refi-rente, omdat
de FED, de centrale bank in de USA,
hetzelfde had gedaan. Het gevolg was
een zware recessie, waarvan wij nu
nog steeds last hebben. Het probleem
voor de samenleving is dat bankiers
een groot voorstander zijn van mo-
netair beleid en bankiers hebben veel
invloed op politici, die de ideologie
van de marktwerking aanhangen.
Wat voor effect heeft het monetaire
beleid van de ECB nu op de beleg-
gingsrendementen van fondsen? Deze
rendementen van de fondsen zijn
van doorslaggevend belang voor uw
pensioen en voor de compensatie voor
de gestegen prijzen.
De fondsen beleggen zoal in aandelen,
in onroerend goed, in obligaties van
overheden en bedrijven. Indien de
rentes op diverse financiële markten
stijgen, dan krijgen de fondsen in de
toekomst hogere rendementen voor de
nieuwe obligaties. De rendementen op
de bestaande obligaties wijzigen niet,
omdat de onderliggende kasstromen
niet veranderen.
De hogere rente zorgt voor lagere win-
sten bij bedrijven, en daarmee voor
lagere dividenden. De aandelenkoer-
sen van deze bedrijven zullen dalen.
Fondsen krijgen daarmee een lager
beleggingsrendement. De fondsen
hebben echter een hoger rendement
nodig om uw pensioen te verhogen
voor de gestegen prijzen. Hogere rente
is dus niet het wondermiddel voor
fondsen, zoals te vaak wordt gedacht.
Contact NBP: info@pensioenbelan-
gen.nl of
Dinsdag 11 juli 2017
pagina 7
In deze bijdrage van de NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, is het onderwerp de noodzaak
en het nut van inflatie voor de economische groei en het verband hiermee met de hoogte van de rente.
Uiteraard wordt in deze bijdrage ook de invloed van de rente op uw pensioenen besproken.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...20
Powered by FlippingBook