De Oud Rotterdammer Week 34 - page 1

Mijn vader, Gerardus Meijer,
(1892- 1970) hield een oor-
logsdagboek bij. Hij had van
de firma waarbij hij werkte
een bedrijfsauto in zijn garage
staan. Na de oorlog schrijft
hij over deze auto in mei 1945
het volgende:
‘Dan moet ik iets vertellen over de
auto die ik nu bijna een jaar geleden
aan de ondergrondsche beweging ver-
schaft heb en die sindsdien dienst ge-
daan heeft in de strijd voor de vrijheid
van ons volk. Sedert het uitbreken van
de oorlog stond de bestelwagen van de
fa v. Rossem in mijn garage. De wa-
gen had slechts 7400 km gelopen. Het
zal begin mei 1944 geweest zijn, toen
ik, met de z.g. ondergrondse “jonge-
lui” in contact gekomen, besloot de
wagen voor het goede doel af te staan
zonder daarvan aan mijn firma kennis
te geven, om de firmanten niet in het
gevaar te betrekken. Jo Kerkhoven,
mij bekend doordat deze verloofd
is met Kees Stenstra’s dochter, een
jongeling, die evenals zijn toekom-
stige zwager Piet Stenstra met hart en
ziel in de ondergrondsche gelederen
streed, drong er bij mij zeer op aan de
auto af te staan en zorgde ook dat de
auto in mijn garage in orde gemaakt
werd. Het kwam in orde met de auto
en juist op de middag die aan de dag
van de invasie voorafging, verliet de
wagen mijn garage. De kerels waag-
den zich ermede in de Rotterdamse
straten, ondanks Duitse controle en
geweldmiddelen.
De auto was reeds enkele malen bij
algemene maatregel op bevel van de
Duitse instanties aangegeven, zodat de
mogelijkheid bestond dat zij opgeëist
kon worden. Daarom pleegde ik met
Jo Kerkhoven en anderen overleg of
ik mij een vals vorderingsbiljet moest
verschaffen om eventueel te overleg-
gen. Doch bij nader beraad sprak ik af
dat men mij zou inlichten als zij door
de Duitsers mocht worden afgenomen,
waarop ik dan zou kunnen onderdui-
ken, wat mij het wijste scheen. Ik heb
met veel nauwkeurigheid, om naspo-
ring door de Duitsers tegen te gaan,
het firma-opschrift van v. Rossem van
de carrosserie geschuurd.
De volgende dag reeds, nadat de wa-
gen mijn garage verlaten had, werd hij
gebruikt voor een gevaarlijk karwei,
dat met ongelooflijke stoutmoedig-
heid, naar ik meen door een dertiental
mannen der ondergrondsche, waaron-
der Jo Kerkhoven, verricht werd. Er
werden in de avond van de invasiedag
namelijk 17 gevangenen, waaron-
der 6 ter dood veroordeelden uit de
gevangenis aan de Bergstraat bevrijd.
De slag gelukte prachtig en elkeen had
er in de volgende dagen de mond vol
van. De zes ter dood veroordeelden,
waaronder een bekende van mijn
vrouw Ds v. Ginhoven, werden in de
auto vervoerd. Leuk was dat ik uit de
mond van mijn patroon, dhr v.d. Pol,
het verhaal van de overval hoorde, die
in het geheel niet kon vermoeden dat
de wagen van zijn firma gebruikt was.
Naar ik naderhand vernomen heb
heeft zich de overval als volgt toege-
dragen: Een gevangenisbewaarder had
mannen van de ondergrondse ingelicht
dat bevrijding van de gevangenen,
opgesloten voor verzet, mogelijk zou
zijn en een situatietekening verschaft.
Daarop kwamen toen de bevrijders,
waarvan er een in een SS-uniform
gestoken was voorzien van valse
papieren aan de Sicherheitsdienst. Ze
vroegen de directeur te spreken en
zeiden hem dat vermoeden bestond
dat men politieke gevangenen zou
komen bevrijden, waarop de directeur
alle hulp toezegde dat te voorkomen.
Maar toen kwamen de revolvers voor
de dag en was het handen op, waarop
de directeur zelf opgesloten werd. De
betrokken bewaker hielp de cellen te
openen en alles liep vlot van stapel
tot bleek dat een aantal marechaus-
sees met gevangenen in de Bergstraat
aankwamen. Met haast moesten
overvallers en bevrijders toen door
de uitgang aan de Zegwaardstraat de
gevangenis verlaten. De auto stond
tijdens de overval in de Bleiswijkstraat
en bewees uitstekende dienst in deze
zaak.
Men heeft mij verteld dat in het
politieblad een verkeerde beschrijving
van de auto gestaan heeft, waar van
een crème- in plaats van blauwgelakte
wagen gesproken werd.
Na de overval werd de auto buiten de
stad gebracht, omdat dit het veiligst
voorkwam. Zij werd in een plaats,
waarschijnlijk Rijswijk, gestald.
Doch toen men de auto na enkele
dagen wilde weghalen, bleek dat de
Duitse politie haar opgemerkt had en
geconstateerd dat de rijvergunning
op de voorruit geplakt niet in orde
was. Ook lag er een revolver in de
wagen. De garagehouder had opdracht
gekregen de auto niet af te geven,
doch namen en adressen van degenen
die haar mochten willen meenemen te
noteren. Natuurlijk lieten de mannen
zich door zo iets niet afschrikken,
doch namen de wagen mede en reden
ermee naar Rotterdam en door de stad
naar Rotterdam-Zuid waar hij gestald
werd, brutaalweg zonder rijvergun-
ning.
Jo Kerkhoven, die mij dit alles verteld
heeft, zei dat, nadien de Duitsers op-
gemerkt hadden dat iets met de wagen
niet in orde was, in het politieblad een
oproep verscheen met verzoek om
opsporing van de eigenaar van de auto
onder uitloving van beloning van 5000
gulden. Dit is mij voor zeker vermeld.
Na de gebeurtenissen is de wagen nog
verschillende malen gebruikt voor
het leeghalen van distributiekantoren
om aan onderduikers distributiekaar-
ten te verschaffen. In elk geval voor
overvallen in Capelle aan den IJssel
en Schoonhoven. Wellicht ook te
Rotterdam-Zuid Afrikaanderplein.
Steeds hoopte ik dat de auto bewaard
zou blijven en dat ik daarover na de
bevrijding weer direct zou kunnen
beschikken. Maar helaas hebben de
Duitsers er, voor vertrek, toen alle
garages in de stad onderzocht werden,
beslag op gelegd.
Overgenomen uit het dagboek van
mijn vader door
Martin Meijer
Auto van mijn vader hielp ondergrondse
De Oud
Dinsdag 22 augustus 2017 . Jaargang 13, nr. 17
Deze week o.a.:
Waterklerk
had wereldjob
Pag. 3
Politie-
harmonie
Pag. 5
Croosboot
Pag. 9
Op vakantie
naar
Wassenaar
Pag. 13
De gevangenis aan de Noordsingel hoek Bergstraat was het doelwit van de ondergrondse
Oplage: 122.000 ex.
Brunchen op
het water!
Vaar mee met onze brunchvaarten tijdens de Wereldhavendagen!
Afvaarten:
Zaterdag 2 september 12.00 uur | Zondag 3 septemeber 12.00 uur
Voor meer informatie:
/ 010-43 61 911
VAAR MEE OP DE AMELAND
Speciale vaarten tijdens de Wereldhavendagen!
UNIEK!!!
: 1 september van 20.00 tot 23.00 uur:
avondvaart met live entertainment !!!
Voor meer informatie:
- 0900 – 235 3337
26 & 27 augustus 2017
Rotterdam-Hillegersberg
Actie: op vertoon van deze bon het 1e
uur gratis entree voor 2 pers.* Daarna
zijn de tickets van €10 voor €5!
(kinderen tot 12 jaar gratis) *Deze actie is
geldig op beide dagen tot 12:00 uur.
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...20
Powered by FlippingBook