De Oud Rotterdammer Week 04 - page 7

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 23 januari 2018
pagina 7
Vrijwilligerswerk en de IB
Voor de aangifte inkomstenbelas-
ting is voor vrijwilligerswerk € 150
per maand of € 1.500 per jaar vrij.
Ontvangt u meer aan (onkosten)
vergoeding(en), dan moet u deze
opgeven bij de aangifte inkomsten-
belasting. Ziet u af van vergoedingen
terwijl de organisatie u die vergoe-
ding wel zou kúnnen betalen en is die
organisatie een ANBI, dan heeft u een
aftrekpost als gift.
Begin een familiebank
Banken geven momenteel erg weinig
rente op spaargeld. Alleen met het
langer vastzetten van het spaargeld in
een deposito is een hogere rente nog
mogelijk, maar ook die valt erg tegen.
Een alternatief is een familiebank
beginnen. In dat geval leent u geld
uit aan kinderen die bijvoorbeeld
een eigen huis willen kopen. U zou
4 procent rente kunnen afspreken;
de rente mag wat hoger zijn dan de
geldende hypotheekrente. Dit, omdat
het meestal gaat om een gewone
geldlening (niet zijnde hypotheek)
naast de hypotheek van de bank. Uw
risico is immers daardoor wat groter.
Door geld uit te lenen aan kinderen
of neven en nichten kunt u een hoger
rendement op uw spaargeld behalen.
Maak wel een degelijke overeen-
komst zodat duidelijk is wat ieders
rechten en plichten zijn. U hoeft
hiervoor niet naar de notaris.
VvE perikelen
Wonen in een appartement is wonen
in een Vereniging van eigenaren waar
u automatisch lid van bent. Uw appar-
tementsrecht geeft u het alleenrecht
op uw voordeur. Voor het onderhoud
van de woning en verbouwingen aan
uw appartement is steeds de toestem-
ming van de vereniging, de vergade-
ring van de VvE nodig. Dat kan ook
betekenen dat er naast de maande-
lijkse bijdrage voor administratie en
onderhoud een eenmalige bijdrage
gevraagd wordt omdat het onderhoud
duurder is dan de reserve. Over-
weegt u een appartement te kopen,
informeer dan ook naar de staat van
onderhoud van het pand en of er op
(korte) termijn onderhoudskosten zijn
te verwachten waarvoor onvoldoende
middelen in kas zijn. Op deze manier
voorkomt u teleurstellingen.
Schenken in 2018
De jaarlijkse vrijstelling van ouders
aan kinderen bedraagt in 2018 €
5.363. Alle anderen mogen vrij €
2.147 ontvangen. Ouders mogen aan
hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar
eenmalig meer geven zonder dat daar
een bestemming voor hoeft te zijn.
Het belastingvrije bedrag is in dat
geval € 25.731. De vrijgestelde ‘ju-
belton’ (nu: € 100.800) voor personen
die tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en
de schenking aanwenden voor de aan-
koop, verbetering of onderhoud eigen
woning of het aflossen van de (rest)
schuld hypotheek of afkoop erfpacht
blijft ook in 2018. Hiervoor geldt
een overgangsregeling als al eerder
gebruik is gemaakt van de eenmalig
verhoogde vrijstelling.
Correctie: Recht op
huurtoeslag 2017?
In het vorige nummer van deze krant
is het bericht over de aanvraag huur-
toeslag abusievelijk niet helemaal
goed opgenomen. Hieronder de juiste
tekst:
Nu het jaar 2017 voorbij is, weet u
wat uw inkomsten zijn geweest. Had
u op 1 januari 2017 minder vermogen
dan € 25.000 per persoon en was de
huur lager dan € 710,68, dan kunt
u alsnog huurtoeslag over 2017
aanvragen. Uw inkomen (AOW-
gerechtigden) mag dan over 2017
niet hoger zijn geweest dan € 22.200
(alleenstaanden) en € 30.175 voor
(echt)paren. U kunt de huurtoeslag
nog aanvragen tot 1 september a.s.
of de uiterste datum van uitstel van
het doen van aangifte inkomstenbe-
lasting.
Aan de slag met
de risico-opslag
Banken rekenen extra rente als het
risico voor hen groter is. Dit risico
is de relatie schuld ten opzichte van
de marktwaarde van de woning. Nu
de prijzen van veel woningen flink
gestegen zijn, kan het zijn dat uw
hypotheekschuld ten opzichte van
de marktwaarde van uw woning
gezakt is. Hierdoor kan een deel of
alle risico-opslagrente verdwijnen,
zodat u minder kwijt bent aan uw
hypotheek. Niet alle banken maken u
attent op deze mogelijkheid. U kunt
dit controleren op de site van uw
geldverstrekker.
Samen naar de griffie
Overweegt u om een erfenis benefi-
ciair te aanvaarden (zodat u voor niet
meer schuld aansprakelijk bent dan er
bezittingen zijn) of deze te verwer-
pen, doe dit dan met alle erfgenamen
samen op één akte. Hierdoor bent u
maar een keer griffiekosten kwijt (€
124). Iedereen moet dan het formulier
ingevuld en ondertekend hebben en
een kopie van zijn/haar legitimatiebe-
wijs (voor- en achterkant) samen met
de verklaring van overlijden van de
gemeente inleveren bij de griffie van
de Rechtbank. U vindt het formulier
door bij Google te zoeken naar ver-
klaring nalatenschap meerderjarigen
)
wel een onderscheid in afbouw voor
mensen die wel en die niet AOW-
gerechtigd zijn.
Bent u nog niet AOW-gerechtigd, dan
is de algemene heffingskorting tot een
inkomen van € 20.142 in 2018
€ 2.265. Heeft u een hoger inkomen,
maar niet meer dan € 68.507, dan
is de berekening als volgt: u neemt
uw belastbaar inkomen, trekt daar €
20.142 van af en berekent met 4,683
procent de korting op de algemene
heffingskorting. Het bedrag dat daar-
uit voortvloeit, brengt u in mindering
op de volledige algemene heffings-
korting en u weet welk bedrag u
ontvangt aan belastingkorting.
Een voorbeeld:
U heeft een belast-
baar inkomen van € 30.000. De
korting berekent u over € 30.000 min
€ 20.142 = € 9.858 x 4,683% =
€ 462. De algemene heffingskorting is
dan € 2.265 - € 462 = € 1.803.
Bent u AOW-gerechtigd, dan gelden
dezelfde inkomensgrenzen, alleen is
de algemene heffingskorting lager,
namelijk € 1.157. Het percentage
waarmee u de korting op de algemene
heffingskorting berekent is ook lager,
namelijk 2,389 procent.
Een voorbeeld:
Uw belastbaar
inkomen is € 25.000. De korting
berekent u over € 25.000 min
€ 20.142 = € 4.858 x 2,389% =
€ 116. De algemene heffingskorting is
dan € 1.157 - € 116 = € 1.041.
Dat de heffingskorting van u lager is,
komt omdat uw vrouw alleen AOW
ontvangt en daardoor geen korting op
de algemene heffingskorting heeft.
Zoals blijkt uit het voorgaande heeft
u vanwege uw inkomen van € 27.000
wél een korting op de algemene hef-
fingskorting.
Mijn vrouw heeft een
hogere algemene heffingskorting
Toen ik de aanslagen inkom-
stenbelasting bestudeerde
van mijn vrouw en van mij
ontdekte ik dat ik minder
algemene heffingskorting
ontvang dan mijn vrouw; Kunt
u mij zeggen hoe dat kan?
Dat komt omdat de algemene hef-
fingskorting sinds 2015 inkomensaf-
hankelijk is. Hoe hoger het inkomen,
hoe lager de algemene heffingskor-
ting. Boven de € 68.507 is de alge-
mene heffingskorting in 2018 zelfs
nul. De Belastingdienst maakt daarbij
Op deze servicepagina zullen we u elke twee
weken informeren over de (financiële, fiscale en
juridische) vragen die opkomen bij het ouder
worden en vooral over zaken die spelen rondom
erfenissen en de afwikkeling van nalatenschappen.
Vraag & Antwoord
Belastingen
?
Mr. Nicole C. Goud en Nico van Scheijndel
Tel: 010 3130823 of
e-mail:
Uit de praktijk
Voor de meesten van ons bevindt het
grootste deel van het vermogen zich
in de eigen woning als zogenoemde
overwaarde. Veel van de aan ons
gestelde vragen gaan dan ook over
het vrijmaken van die overwaarde,
het voorkomen van erfbelasting over
deze overwaarde of bijvoorbeeld over
het voorkomen eigen bijdrage zorg
in combinatie met de (over)waarde
eigen woning. Na verschillende
belastingherzieningen is vooral het
aantal mogelijkheden om erfbelasting
te voorkomen veel kleiner geworden.
Het is hierdoor oppassen geblazen
dat u uiteindelijk niet door de hond
(bijvoorbeeld de inkomstenbelasting)
in plaats van door de kat (de erf- of
schenkbelasting) gebeten wordt.
Bovendien krijgt u meestal met nota-
riskosten te maken en mogelijk ook
met overdrachtsbelasting die eventuele
belastingvoordelen geheel of gedeelte-
lijk teniet kunnen doen.
Voor een goed advies moet daarom
elke individuele situatie goed tegen
het licht worden gehouden. Daarbij
zijn berekeningen van de mogelijk
verschuldigde (erf)belasting en de
uiteindelijke besparing noodzakelijk.
Op basis daarvan kan het voorkomen
dat we u het advies geven om juist
niets te doen.
Om u meer inzicht te geven in de ver-
schillende mogelijkheden en valkuilen
verzorgen we op 8 februari a.s. een
lezing: Nalatenschap & woning in de
Boekenberg te Spijkenisse van 19:00
tot 20:30 uur.
Geïnteresseerd?
U kunt zich hiervoor
aanmelden via: www. bibliotheek-
deboekenberg.nl of bellen met De
Boekenberg: 0181 616622 of met ons:
010 31 30 823 | Toegang vrij
Een persoonlijke afspraak met ons
maken kan natuurlijk ook altijd.
Voor meer informatie:
?
Bespaar-
tips
!
uw erfcoach en meer
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...24
Powered by FlippingBook