De Oud Rotterdammer Week 8 - page 24

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 20 februari 2018
pagina 24
Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
(010) 27 13 800
Volg ons op
Op deze pagina informeren wij u over
activiteiten, projecten en nieuwe
ontwikkelingen binnen Stichting Humanitas.
Humanitas Nieuws!
Bij een verpleeghuisopname toch samen blijven?
Humanitas bekijkt met u graag de mogelijkheden!
Humanitas blij met certificering van eigen
Kwaliteit Management Systeem (KMS)
Heeft u onze zorg al gewaardeerd?
Tentoonstelling ‘Rotterdammers van Humanitas’
in Laurenskerk doorslaand succes
U kent de berichten misschien wel.
“Echtpaar na zestig jaar huwelijk ge-
dwongen uit elkaar”, “Zorgwet rukt be-
jaard stel uit elkaar” of “Echtparen regel-
matig uit elkaar gehaald door verhuizing
naar verpleeghuis”. Het zijn schrijnende
berichten en je hoopt dat het jou nooit zal
overkomen.
Het zou toch niet zo moeten zijn dat echt-
paren niet langer samen kunnen wonen
als één van hen zodanig hulpbehoevend
wordt dat verhuizing naar een verpleeg-
huis in beeld komt. Het blijkt in de prak-
tijk wel voor te komen. Niet iedereen weet
dat partners in principe beiden in het
verpleeghuis mogen gaan wonen wan-
neer één van de twee daar een indicatie
voor heeft. Dat kan echter helaas lang
niet altijd want het moet in een verpleeg-
huis wel fysiek en qua ruimte mogelijk
zijn. Je kunt immers niet samen in een
eenpersoonsbed of zelfs in een eenper-
soonskamer.
Vroeger lagen cliënten in een verpleeg-
huis vaak op meerpersoonskamers. Ja-
renlang was er een beweging naar, en
een voorkeur voor, een situatie waarin
iedereen in een verpleeghuis een eigen
kamer, een eigen appartement moest
hebben. Dat was, gezien de tijdgeest
en de behoefte aan privacy ook een te-
rechte ontwikkeling. Maar nu ontstaan
er dus soms situaties waarin jarenlang
samenwonende mensen gescheiden
worden omdat het in het verpleeghuis
niet mogelijk is om ‘samen te wonen’.
Dat is vaak niet de gewenste of ideale
situatie. De Wet langdurige zorg (Wlz)
biedt wel degelijk mogelijkheden die
samen blijven mogelijk maken. Ook als
één van de partners wegens bijvoor-
beeld dementie naar een verpleeghuis
moet verhuizen. Struikelblok blijft vaak
de beschikbare ruimte bij de zorginstel-
ling. Humanitas denkt daarin echter
met u mee en probeert er desgewenst
voor te zorgen dat samen blijven mo-
gelijk is.
Het is wel een beslissing die u goedmoet
overwegen en die niet altijd even mak-
kelijk zal zijn. Het is echter van groot
belang dat u weet dat er bij Humanitas
wel mogelijkheden zijn. Heeft u vragen?
Neem dan contact op met één van onze
klantadviseurs. Zij helpen u graag en
bekijken met u de mogelijkheden.
Bel of mail voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak: 010 - 27 13 800 of
.
Snelle opname gewenst?
Vragen over mogelijkheden?
Bel Humanitas: 010 - 27 13 800
Tegelijk met World Press Photo Rotter-
dam was in de Laurenskerk de tentoon-
stelling ‘Rotterdammers van Humanitas’
te zien. Waren er op de openingsdag op
20 januari jl. al zo’n 4.000 bezoekers, in
totaal kreeg de Laurenskerk maar liefst
ongeveer 26.000 bezoekers te verwerken.
Een pluim op de hoed van samenstellers
en organisatoren.
Rotterdammers van Humanitas is een
indrukwekkende serie portretten, waar-
in cliënten van Humanitas letterlijk een
stem en gezicht hebben gekregen. Er
komt ook nog een
mooi vervolg. De
portretten zullen
namelijk ook in
boekvorm worden
uitgegeven.
Het eerste exem-
plaar van het boek
zal door Humani-
tas bestuursvoor-
zitter Gijsbert van
Herk op 15 maart
a.s. worden aan-
Begin vorige maand vond de officiële
uitreiking plaats van het certificaat door
het Keurmerkinstituut. Humanitas kreeg
daarmee haar eigen, erkende kwaliteits-
keurmerk.
Humanitas bestuursvoorzitter Gijsbert
van Herk: “Ik hoop dat hiermee de trend
is gezet dat we ons niet allemaal achter
externe keurmerken verschuilen, die uit-
eindelijk niet veel blijken te zeggen. Het
moet iets zijn wat in de genen van de or-
ganisatie zit. Gaaf dat dit lukt”.
De aanwezigheid van een KMS is onder-
deel van het Kwaliteitskader en een ex-
tern getoetst KMS is een eis voor de in-
koop van de zorg. Als lerende organisatie
is Humanitas steeds op zoek naar ma-
nieren om zich te verbeteren. Het KMS is
daar een welkomhulpmiddel voor. Intern
is het een hulpmiddel om beleid en doel-
stellingen vast te stellen en die doelstel-
lingen te halen. Met een systematische
aanpak kunnen we onze klanten beter
bedienen. Het KMS biedt intern een kader
voor hoe we willen
werken en extern
is het een verant-
woordingsinstru-
ment.
Belangrijke voor-
waarde om het
hele traject goed
uit te voeren en
kans van slagen te
laten hebben was
dat we ons zelf
verantwoordelijk zouden voelen voor het
kwaliteitsniveau in onze organisatie. Dat
was ook de reden om een eigen keurmerk
te hebben en niet van een bestaande
vorm uit te gaan.
Op de foto de uitreiking van het certificaat.
Wij hebben er bij Humanitas een groot
belang bij als we weten hoe u onze zorg
en dienstverlening waardeert. Een or-
ganisatie die zich continu wil verbeteren
moet immers wel weten waarover u een
compliment wilt geven en ook waarover
u misschien minder tevreden bent.
Via de website van de Nederlandse Pa-
tiëntenfederatie verzamelen we uw
waarderingen. ZorgkaartNederland is
de grootste ervaringssite voor de Neder-
landse gezondheidszorg. Op
-
kaartnederland.nl kunt u uw waardering
geven voor onze zorg of thuiszorg. Het
is fijn als u de moeite wilt nemen ons te
waarderen. Wij stellen dat zeer op prijs.
geboden aan Bas van den Dungen, di-
recteur-generaal (curatieve zorg) van het
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn
en Sport (VWS). Kort daarna zal het boek
verkrijgbaar zijn in de reguliere boek-
handel.
Samenstellers zijn journalist Sander Grip
en fotografe Marieke Odekerken. De por-
tretten illustreren dat het in de zorg over
meer gaat dan protocollen, dossiers, re-
gelgeving en behandelen. Het zal u niet
verbazen dat het juist die boodschap is
die het Rotterdamse Humanitas uit wil
dragen.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 24
Powered by FlippingBook