De Oud Rotterdammer Week 8 - page 7

Ik heb drie weken geleden
mijn aanslag gemeentelijke
heffingen ontvangen. De
daarin vermelde WOZ-waarde
vind ik erg hoog; wat kan ik
hier precies tegen doen?
Vrijwel iedereen ontvangt van zijn
gemeente aan het begin van het
jaar de nieuwe WOZ-waarde van
zijn woning. De WOZ-waarde is
een schatting van de marktwaarde
van uw woning op 1 januari van
het voorgaande jaar. Het gaat bij de
WOZ-beschikking die u begin 2018
ontvangt of al heeft ontvangen dus om
de waarde op 1 januari 2017.
Met de stijgende huizenprijzen is dit
niet altijd een prettig bericht, want
een hogere woningwaarde heeft ook
gevolgen voor andere heffingen, zoals
de gecombineerde aanslag gemeente-
lijke heffingen, waarin de onroerende-
zaakbelasting (OZB), afvalstoffenhef-
fing, waterschaps- en rioolbelasting
worden opgelegd. Maar de WOZ-
waarde is ook van belang voor de
bepaling van het eigenwoningfor-
fait in de inkomstenbelasting, het
afschrijvingspotentieel van zakelijk
onroerend goed in de inkomstenbe-
lasting en vennootschapsbelasting, de
heffing in box 3 en niet in de laatste
plaats is deze belangrijk voor de erf-
en schenkbelasting.
Bezwaar
Bent u het niet eens met de nieuw
vastgestelde WOZ-waarde, dan is het
verstandig tijdig bezwaar te maken.
Dat moet binnen zes weken na ont-
vangst van de beschikking. Er zijn al
veel zaken over de WOZ-waarde aan
de rechter voorgelegd. Uit de recht-
spraak bekende waardedrukkende
factoren zijn: achterstallig onderhoud,
bodemverontreiniging, verkeersover-
last, windmolens en een hondenuit-
laatplek. Maar ook: geluidsoverlast
van een muziekvereniging, een
papegaaienopvang in de buurt en zelfs
uitzicht op het wc-raampje van de
buren. Ook waardes van de panden bij
u in de buurt tellen als vergelijkings-
materiaal; zeker als het om (vrijwel)
identieke woningen gaat. Om te weten
of uw WOZ-waarde erg veel afwijkt
van die van de buren kunt u kijken op
wozwaardeloket.nl.
Erfgenamen, die door erven eigenaar
zijn geworden van een pand, hoeven
zich niet aan die zes weken te houden
om bezwaar te kunnen maken tegen
de WOZ-waarde van het geërfde
pand. Zij mogen als nieuwe belang-
hebbende bezwaar maken tegen de
WOZ-waarde vanaf het moment dat
ze de nieuwe ‘eigenaren’ zijn. Voor
een goed bezwaar is een taxatierap-
port of beter nog een verkoopprijs
nodig. Hiermee toont u aan dat de
getaxeerde waarde veel hoger is dan
de werkelijke waarde. Zo’n actie is
zinvol, want met iedere € 1.000 die de
woning minder waard wordt, bespaart
u erfbelasting. Dit kan wel oplopen
tot 40 procent. Sinds 2016 stuurt
de gemeente de beschikking met de
WOZ-waarde ook naar huurders. Voor
huurders van sociale huurwoningen
(huur tot € 710,68 per maand) kan
het belangrijk zijn bezwaar te maken
tegen deze WOZ-waarde, omdat die
tegenwoordig mede bepaalt wat de
maximale huurprijs van de huurwo-
ning is (uitgezonderd vrije sector
huur). Vindt u bezwaar maken moei-
lijk, dan helpen wij u graag.
WOZ-beschikking te hoog?
Wat te doen?
De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial
Dinsdag 20 februari 2018
pagina 7
Laat (achter)kleinkinderen
erven
Een nog vrij onbekende manier om
erfbelasting te voorkomen, is de (ach-
ter)kleinkinderen een legaat toeken-
nen in uw testament. Omdat (achter)
kleinkinderen dezelfde vrijstelling
hebben als kinderen (€ 20.371) kunt
u een flink deel van uw nalatenschap
vrij van erfbelasting overdragen op
de volgende generatie. Door het
legaat bespaart u met iedere € 20.000
die een (achter)kleinkind erft € 2.000
als uw kinderen 10 procent erfbelas-
ting betalen (tot € 123.248) of zelfs €
4.000 als de kinderen ieder meer dan
€ 123.248 erven boven de vrijstelling.
Ongefrankeerde post
Het komt soms voor dat u een post-
stuk ontvangt waar geen postzegel op
zit, maar wel een brief van post.nl om
een extra bedrag te betalen vanwege
het ontbreken van de postzegel.
Normaal stuurt post.nl deze boete-
porto naar de afzender, maar als die
ontbreekt krijgt de ontvanger hem. U
bent echter niet verplicht te betalen.
Haal de sticker met uw adresgege-
vens er af en schrijf ‘geweigerd’ op
het vrijgekomen papier en doe hem
op de post. Post.nl vindt het jammer,
maar kan u niet dwingen te betalen.
Aangifte inkomstenbelasting
doen
Heeft u hulp nodig bij de aangifte
inkomstenbelasting, overweeg dan
eens de hulp die de ouderenbonden of
vakbonden bieden. Zij hebben speci-
ale vrijwilligers opgeleid om u tegen
een geringe vergoeding van dienst te
zijn; wel moet u dan van deze organi-
saties lid zijn. Bent u een zelfstandige
of geen lid van een ouderenbond of
vakbond, dan moet u bij een van de
professionele partijen te rade gaan
als u zelf de aangifte niet wilt doen.
De kosten zullen dan hoger zijn. Zelf
rekenen wij voor het doen van een
eenvoudige aangifte € 50 excl. btw,
maar er zijn ook veel partijen die een
veelvoud daarvan vragen. Soms is dat
ook wel te verklaren, bijvoorbeeld
omdat er sprake is van winst uit
onderneming of een aangifte na over-
lijden. Ook wij rekenen dan meestal
wel wat meer. Maar voor een rechttoe
rechtaan particuliere aangifte zou ca.
€ 50 voldoende moeten zijn.
Uit de praktijk
Na overlijden van een partner heeft
de langstlevende partner vaak een
(overbedelings)schuld aan de kinderen,
omdat zij hun erfdelen nog niet krijgen.
Normaal gesproken zijn deze erfdelen
(de vordering op vader of moeder) pas
opeisbaar bij het overlijden van deze
langstlevende partner.
Regelmatig krijgen wij de vraag of
de langstlevende al bij leven op deze
schuld mag aflossen. Vaak komt die
vraag op na de verkoop van de woning
als er veel geld vrijkomt. Hoe sympa-
thiek dat idee ook is, verstandig is het
niet altijd. Aflossing van deze schuld
is namelijk niet altijd mogelijk zonder
nadelige gevolgen voor de inkomsten-
belasting of de schenkbelasting. Aflos-
sing kan daarentegen ook weer zorgen
voor verlaging van de eigen bijdrage
zorg. Wat wijsheid is, moet daarom per
situatie beoordeeld worden. Zo moeten
we dan in elk geval bekijken of er wél
of geen sprake is van een testament, wat
afgesproken is over de rente, welke be-
palingen gelden over de opeisbaarheid
en of er sprake is van vruchtgebruik.
Ook als de fiscale gevolgen lijken mee
te vallen, kan ons advies toch zijn niet
af te lossen, maar uit eigen vermogen
te schenken. Het vermogen van de
langstlevende neemt daardoor af, terwijl
de schuld aan de kinderen voor de be-
lasting blijft bestaan. Bij overlijden van
de langstlevende is hierdoor vaak maar
weinig/minder erfbelasting verschul-
digd. Wilt u toch uitkeren en wilt u we-
ten hoeveel vrij uitgekeerd kan worden,
neem dan eens contact met ons op.
?
l
uw erfcoach en meer
l
Betaal direct
De invorderingsrente die de
belastingdienst rekent als ze u een
aanslag inkomstenbelasting of
erfbelasting oplegt, is 4 procent.
Voorkom die extra kosten door
direct te betalen. Vreest u een
aanslag inkomstenbelasting,
vraag dan een voorheffing aan en
voorkom (belasting)rente die ook 4
procent is.
Vergelijken blijft belangrijk
Als u toe bent aan een nieuwe
televisie, bank, vliegticket of
gasleverancier; vergelijken loont.
Beperk u niet tot één vergelijkings-
site of één winkel, maar bezoek er
meer en zoek steeds naar hetzelfde
merk of product van uw keuze. Let
ook op de bijkomende kosten zoals
bezorg- en aansluitkosten, service
achteraf of boete bij vroegtijdige
beëindiging van een abonnement.
Met een beetje moeite bespaart u
flink op uw aankoop.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...24
Powered by FlippingBook