De Utrechter Week 4 - page 1

U
Dé g r a t i s k r an t voo r de e ch t e Ut r e ch t e r
Oplage: 55.300 ex.
Met naderende Kamerverkie-
zingen in 2017 is het goed
eens terug te kijken op een
periode dat wij het zonder de
(social) media moesten doen.
De betekenis van actieve le-
den van alle politieke partijen
was heel belangrijk. Eén van
de mooiste voorbeelden van
‘sociale media anno ‘50’ was
het politiek lekencabaret en
voor vele Utrechters komt
dan het beeld tevoorschijn
van de wagenspelen van de
Rode Rakkers (echt PvdA).
Vanaf 1948 werden de ca-
baretgroepen, die binnen de
PvdA actief waren, ingescha-
keld.
Na de verkiezingen van 1948 schreef
partijbestuurslid Evert Vermeer: “Het
succes van het cabaretwerk in de ver-
kiezingsactie is zo groot geweest, dat
het partijbestuur unaniem uitsprak, dat
dit werk in de toekomst moet worden
voortgezet. Wil dit werk slagen, dan
is het nodig, dat er zoveel mogelijk
samenwerking tussen de groepen
onderling tot stand komt en dat ook
het contact met het partijbestuur wordt
verzekerd.” En zo geschiedde; tot
begin jaren zestig werden de cabaret-
groepen ingezet.
Scriptie
Het programma van de Utrechtse
Rode Rakkers was er naar eigen zeg-
gen geheel op ingesteld op aantrek-
kelijke wijze toeschouwers politiek
begrip en enthousiasme voor het
werk van de partij bij te brengen. In
een scriptie van Reinier Kramer en
Marijke Meuwissen, onder begelei-
ding van Hans Sterk en Erik Nijhof,
in het kader van hun doctoraalstudie
Economische en Sociale Geschiede-
nis, is de geschiedenis van het politiek
lekencabaret binnen de PvdA voortref-
felijk beschreven.
De Rode Rakkers
De Rode Rakkers opgericht in januari
1947 was een van de eerste groepen
die met het cabaretwerk aan de gang
ging. Met eigen regisseurs, Ger Zuid-
hoek was de belangrijkste regisseur
en ook lange tijd de tekstschrijver,
die met een van zijn eerste teksten de
groep een duidelijk profiel gaf. Een
openingslied, veel gezongen door
de Rode Rakkers van het eerste uur
Marten Heidinga, Toon Willekes, Jan
Hagen, Piet van Esch (vader van de
schrijver van dit stuk), Hetty de Mi-
rande, Toon Steppé en Gerard Groen.
De tekst van dit lied, bijna tijdloos als
een enkele naam eruit gehaald wordt
of veranderd, is als volgt:
Het cabaret, de Rode Rakkers, brengt
U
In ernst en pret, een cabaret revue
Het is een lied, een schetsje en een
praatje
Van dit, van dat, van alles wat
De wereld is, dat valt niet te ontken-
nen
Vol haat en nijd, geen goodwill te
bekennen
Weest moedig doch, het socialisme
roept U
Strijdt alleen mee voor wereld vree
Reactie met de krachten van ‘t
verleden
Maken zich op de wetten te vertreden
De communist, door duistere prak-
tijken
Brengt volk en land in Stalins hand
Wij willen dan de wereld gaan ver-
and’ren
Tot een nieuw oord voor U en alle
and’ren
Democratie en socialisme samen
Zó maken wij de wereld vrijdag
Wij brengen U critiek
Op staat en politiek
Op armoe, zorg en nood
Op fouten, klein en groot
Ook voor de opbouw is
Een plaatsje aan de dis
Zo propageren wij
Voor de partij
Een mooie proloog om verder te gaan
met de wagenspelen, iets waar de
Rode Rakkers echt naam mee maakte.
Van het wagenspel van 1956 zijn een
aantal mooie foto’s uit het album van
Piet van Esch gekomen. Speciaal
voor dit wagenspel werd een bus van
de RATAX omgebouwd en voorzien
van decor (Jan Hagen was hierin de
expert), een geluids- en lichtinstallatie
(voortouw Piet van Esch) en meerdere
decorelementen door de rakkers zelf
vervaardigd. Het wagenspel was een
belangrijk onderdeel van de verkie-
zingspropaganda van de Partij van de
Arbeid. Andere belangrijke zaken in
de propaganda waren raambiljetten,
folders, luidsprekerwagens en artike-
len in ‘Het Vrije Volk, de partijkrant
tenslotte. De Rode Rakkers hadden
het gevoel dat hun activiteit in veel
plaatsen waar werd opgetreden het
stemgedrag gunstig zou beïnvloeden.
De Rode Roos Voorop
De Rode Roos Voorop was de naam
van het spel dat de Rode Rakkers op
de planken brachten voor de verkie-
zingen van 1956. De centrale figuren
waren een Koopman en zijn knecht.
De klanten van de koopman stellen de
politieke partijen voor. Op het toneel
een marktkraam, daarvoor de piano en
een kanapee.
Lees verder op pagina 3
Het wagenspel van de Rode Rakkers
Dinsdag 24 januari 2017 . Jaargang 8, nr. 2
Deze week o.a.:
Chris van
Hattem
Pag. 5
Poortstraat
Pag. 9
Tuin van Kol
Pag. 11
Fred Kool
Pag.13
Samen zingen op de wagen
Oplage: 55.30 ex.
De Rode Rakkers waren in Utrecht een graag gezien gezelschap
Winkelcentrum Overvecht -
Tel: 06 55 15 89 65 - 6 dagen per week open
2e HANDS ZORGHULPMIDDELEN
Een rollator, scootmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO)
vergoedt lang niet altijd de kosten en dan
rden. Bij
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat ook
orghulpmiddelen
groeit. Ze openden daarom onlangs een grotere winkel in Shoppingcenter Overvecht.
Wij komen graag bij u langs, ook voor onderhoud en reparaties.
Zorgoutlet
Utrecht
ZORGOUTLET
UTRECHT
VERHUISD!
Een ro lator, sc ot obiel, rolstoel of en sta-opstoel nodig? De gem ente (WMO)
vergoedt lang niet altijd de kosten en da
orden. Bij
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat o
zorghulpmiddelen
groeit. Ze openden d arom onlangs en grotere winkel in Shoppingcenter Overvecht.
Mét een openingsactie: een rollator voor maar € 35,- (op is op!).
Op alle producten zit garan
oud kunt u
bij ZORGOUTLET UTRECHT
ZORGHULPMIDDELEN
2e HANDS & NIEUW
Ook voor onderhoud en reparaties
2e HANDS ZORGHULPMIDDELEN
Een rollator, scootmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO)
vergoedt lang niet altijd d kosten en dan kan het een prijzig verhaal worden. Bij
ZORGOUTL
dat ook: de vraag naar tweedehands zorghulpmiddelen
groeit. Ze opende daarom onla gs en grotere winkel in Shoppingcenter Overvecht.
Wij komen graag bij u langs, ook voor onderhoud en reparaties.
Zorgoutlet
Utrecht
ZORGOUTLET
UTREC T
VERHUISD!
Een ro lator, sc ot obiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De ge ente ( O)
vergoedt lang niet altijd de kosten en dan kan het en prijzig verh al worden. Bij
ZORGOUTL
e dat ok: de vr ag n ar t edehands zorghulp i delen
groeit. Ze opende daar m onlangs en grotere winkel in Sho pingcenter Overvecht.
Mét een openingsactie: een rollator voor maar € 35,- (op is op!).
ntie en ook voor reparatie en onderhoud kunt u
Meer informatie:
Donaudreef 25
Utrecht
Dag en nacht bereikbaar
voor directe hulp na
overlijden(030) 262 2244
Uw nalatenschap
goed geregeld,
een gerust gevoel...
Harriët Verkleij
tel. 0642923997
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook