De Utrechter Week 4 - page 3

en andere partijen komen aan de beurt.
Liedjes over geloof en politiek, u weet
het nog wel; de Doorbraak, Geld en
Woningnood geven een prachtig beeld
over die tijd.
Doorbraak (KVP): “Er was eens een
tijd, waarin geestelijke strijd ook de
politiek scheidde naar geloof, nooit
werd ‘t verlossend woord van de
Doorbraak gehoord, voor vooruitgang
bleef men steeds doof.”
Geld (VVD): “Meer geld in onze
kluizen! Sociale lasten aan de kant
gezet. We willen villahuizen. De werk-
man eist te veel van ons budget. Meer
banken, tunnels, sluizen. Voor onze
slee een beter wegennet.”
Woningnood (PVDA) “Duizenden pas
getrouwde paren. Lopen rond als mar-
telaren. Zonder dak boven hun hoofd.
Ondanks al wat hen werd beloofd.
Maar ‘k zeg het op de man. ‘k geloof
dat ‘t bouwen vlugger kan Een woning
is geen winstobject. De bouwers hun
zak hoeft niet gespekt. Daarom laat de
moed niet zakken. Laten we de bouw
goed aan gaan pakken. Dan zingt ieder
naar z’n aard. Eigen haard, is goud
waard.”
Typisch Utrechts
In het wagenspel 1956 kwamen
Franco en woningnood respectievelijk
twee en drie keer voor; toen zaken
waarmee te scoren was bij de verkie-
zingen. Hetzelfde gold voor de ouder-
domsvoorzieningen, waarvan Drees,
de lijsttrekker, voor het financiële deel
de architect was. Tot slot van De Rode
Roos Voorop kwamen alle spelers op
toneel en zongen “De Rode Roos in ‘t
Knoopsgat” en “Stemmen op Drees”.
Naast De Rode Roos Voorop is er ook
nog een versie ‘Hoog op de rode wa-
gen’. Die is bijna identiek, maar een
aantal onderdelen geeft een duidelijk
beeld dat, hoe belangrijk de Rode
Rakkers ook waren, er met het partij-
bestuur bijna altijd wel onmin bestond
over het wel of niet benoemen van
zaken. Zaken als de volgzaamheid van
Nederland, beter geheel West-Europa,
richting de Verenigde Staten), over de
vaderlandse gezondheidszorg, Tito de
Joegoslavische leider (zijn ‘vrijage’
met de Turk) en Israël en het militaire
geweld in het Midden Oosten.
De wagenspelen waren een typisch
Utrechtse aangelegenheid, voor welke
verkiezing dan ook; de Rode Rakkers
gingen de open lucht in, weer of geen
weer. Er werden hoge eisen gesteld
aan tekstschrijvers en spelers, het was
naast alle dagelijkse werkzaamheden
extra hard werken, voor een goede
zaak dat vonden (vinden) alle Rode
Rakkers. De resultaten van de ver-
kiezingen waren van dien aard dat er
opnieuw een kabinet Drees gevormd
werd. Dit kabinet is voorlopig het
laatste met een rooms-rode samenwer-
king. De kabinetsperiode kenmerkt
zich door voortdurend oplopende
spanningen tussen KVP en PvdA.
Ten slotte barst in december 1958 de
bom als de Tweede Kamer een door
minister Hofstra (financiën) onaan-
vaardbaar verklaard amendement
(over belastingwetgeving, hoe kan het
ook anders) aanneemt. Het kabinet
bestaat uit ministers van de PvdA,
KVP, ARP en CHU. Minister-presi-
dent Drees is afkomstig uit de PvdA.
Dag van aantreden van het kabinet is
13 oktober 1956 en op 23 oktober legt
de minister-president de regeringsver-
klaring af. Het kabinet wordt op 12 de-
cember 1958 demissionair en treedt op
22 december af als het interim-kabinet
Beel zijn werkzaamheden begint.
Léon (Leo) van Esch
(zoon van genoemde Piet van Esch)
Het wagenspel van de Rode Rakkers
(vervolg van voorpagina)
Als opening begint de koopman het
publiek naar zijn kraam toe te praten.
“Binnenkort komt er in Den Haag een
suite leeg, een Tweede Kamer, wij
mogen zeggen wie we daar willen.
En Ik geef gratis advies.” Vervolgens
worden wereldzaken - ijzeren gordijn,
Saargebied (wie weet nog waarom?),
oorlog en Franco - en de Nederlandse
politiek onderhanden genomen. KVP
(en de afsplitsing KNP, omdat de KVP
veel te links was), CPN, VVD, PvdA
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 24 januari 2017
pagina 3
Daar zijn internetbedrijven ook goed
in; aanbiedingen sturen voor produc-
ten die je niet hebben wilt. Ik kan
me natuurlijk uitschrijven voor hun
reclamemail, maar hun uitzetknopknop
blijkt er voor de show op te zitten.
Om ze terug te pesten bestelde ik 210
exemplaren van een denkbeeldige
lamp. Ik kreeg een keurig antwoord
waarin stond dat de snuffellamp van
110 watt met een dubbel gezekerde
brexit fitting, helaas niet meer leverbaar
is en dat ze dat intens spijt.
In de tijd dat ik samen met Jack
Spijkerman de Steen en Been-show
maakte en hij een offerte bij een rederij
voor een aantal slagschepen voor de
Zwitserse Marine lospeuterde, werd
me duidelijk dat de geur van een forse
omzet een onmiddellijke verstandelijke
blokkade tot gevolg heeft. Daar maak
ik incidenteel gebruik van bij bedrijven
die me stalken.
Ik moet bij mijn apotheek op de
Adriaen van Ostadelaan zijn en daar
lag een stapel briefjes op de toonbank.
Er stond in dat de apotheek in opdracht
van de Nederlandse Zorgverzekeraars
moest meedoen aan een enquête over
de kwaliteit van de apotheek. Terwijl
ik las werd de mevrouw voor me boos,
omdat de verpakking van haar pillen
door de fabrikant veranderd was. Ze
werd nog bozer toen de apotheker haar
informeerde dat het buiten haar macht
lag de fabrikant van het geneesmiddel
over te halen nog pillen in de oude ver-
pakking te leveren. De dame nam een
enquêteformulier mee. De apotheker
vroeg me of ik er ook een zou willen
invullen. “Daar heb ik geen zin in”,
zei ik, “want als u prijs stelt op mijn
opvatting over jullie wil ik die nu graag
vertellen; ga vooral zo door, ik heb echt
niks te klagen.”
De apotheker keek toch bedroefd en
legde uit dat de enige mensen die zo’n
enquête invullen de mensen zijn die
wèl wat te klagen hebben. Bijvoorbeeld
omdat ze zonder recept niet zomaar
morfinetabletten meekrijgen, of omdat
ze een dag moeten wachten op een
medicijn dat de groothandel niet meer
op voorraad heeft. “Daardoor kregen
we van de handvol klanten die vorig
jaar meededen gemiddeld maar een 7,9
en als je minder dan een 8 scoort, krijgt
de apotheek van de Zorgverzekeraars
strafkorting op de medicijnen die ver-
strekt worden. Zorgverzekeraars zijn er
dus gebaat bij dat zeurkousen, eerder
dan tevreden mensen, geneigd zijn de
enquête in te vullen. Dat verlaagt de
eindscore en is voor Zorgverzekeraars
het excuus minder geld voor medicij-
nen aan de apotheker te betalen. Dat
verhoogt vanzelfsprekend de winst bij
alle Zorgverzekeraars. Ik nam voor
vrouw en dochter ook gelijk maar een
enquêteformulier mee. Dat worden drie
tienen.
Zeurkousen voor Zorgverzekeraars
Een vorige keer schreef ik over de aankoop van een Batmanpak
bij een internetwinkel voor mijn kleinzoon en over het gevolg;
onophoudelijk lastig gevallen worden met enquêtes. Omdat het
blijkbaar voor het voorbestaan van het bedrijf noodzakelijk is te
weten wat ik vind van de kwaliteit van het elastiekje dat het mas-
ker op zijn plek houdt. Ik had het stukje nog niet geschreven of
de firma Lampdirect, waar ik een keer voor een schappelijke prijs
een lampje met een vrijwel uitgestorven fitting kocht, stuurde me
de vijfde aanbieding van dit jaar.
Een wagenspel in Utrecht.Zo ging dat in de verkiezingscampagne in de jaren vijftig
Op pad met de verkiezingsbus in de jaren vijftig.Geef Drees uw vertrouwen!
HWtje
e
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook