De Utrechter Week 6 - page 3

Ik probeer in contact te komen met
familie van mensen die samen met
Karel de BBTBBA oprichtten en
met oud-leden, om ervaringen te
beschrijven. Bert Becker en Joop
Noordijk schreven al eerder in de
oud-Utrechter over de BBTBBA. Wie
kende de volgende leden? Jo van der
Henst was secretaris en woonde aan
de Poortstraat 55 in Utrecht. Ben van
Millingen was penningmeester. Adrie
Baert (‘Sik’) leefde aan de Statenlaan
55 in Den Haag, waar het bondsbureau
een tijd was gevestigd. Joop Boots
deed perscontacten, hij woonde aan
de Goudsbloemlaan 8 in Den Haag
en is naar de VS geëmigreerd. Jan
Erkelens woonde in Voorburg en was
vicevoorzitter. J.T. van Gelder was
penningmeester in 1938. Jan Meyer
was lid in 1933.
Catharijnebrug
Karel ging in de jaren ‘30 met
vrienden van de HBS vaak bij de
Catharijnebrug in Utrecht kijken, op
zoek naar buitenlandse automobilisten
om de weg te wijzen. Hij noteerde en
fotografeerde ook kentekenplaten en
leerde de systemen uit de verschil-
lende landen kennen. Af en toe
kreeg hij als dank een kentekenplaat
opgestuurd; dit groeide uit tot een
grote verzameling. In 1930 kreeg hij
van een Amerikaan uit Porto Rico
twee kentekenplaten, met het verzoek
er één door te sturen aan Hans Hes-
selfelt uit Dordrecht. Er bleken nog
meer amateurgidsen / verzamelaars
te zijn! Samen hebben zij in 1933
de B.B.T.B.B.A. opgericht, de Bond
ter Behartiging van de Toeristische
Belangen van Buitenlandse Automobi-
listen. Na de 2e wereldoorlog werd dit
Amateurgidsenbond.
Van groot belang
Getuige de vele krantenartikelen
(circa 100) die op internet zijn terug
te vinden, was de BBTBBA van groot
belang bij de opkomst van het toeris-
me in Nederland. De circa 200 leden
leverden belangeloos hun diensten en
hadden als tegenprestatie bijzondere
ervaringen en leerden hun talen. Al
in de jaren ‘30 werd een systeem van
raamstickers bedacht, die automobi-
listen bij de grens bij ANWB-kiosken
konden verkrijgen, via de VVV in
diverse steden en vanuit het buiten-
land konden aanvragen. Met zo een
oranje sticker op de voorruit werden
ze herkend door de amateurgidsen en
verder op weg geholpen en soms ook
op excursie meegenomen. De inkom-
sten van de vereniging bestonden uit
een bescheiden bijdrage van de leden
en bijdragen van bedrijven en instel-
lingen die een belang hadden bij groei
van het toerisme.
Kentekenplaten
Om nieuwe leden te werven werden
door het hele land bijeenkomsten
gehouden en werd soms de verzame-
ling kentekenplaten van Karel Stoel en
medeleden getoond. Die verzameling
hing eerst aan de Poortstraat 12 en
later in het Nationaal Automobielmu-
seum in Driebergen en het Autotron in
Drunen/Rosmalen.
Bent u zelf lid geweest van de
BBTBBA, kende u genoemde leden
of hebt u nog (foto’s van) spullen die
met de BBTBBA te maken hebben
(speldjes, raamstickers, ledenpas, van
geholpen automobilisten ontvangen
kentekenplaten, verenigingsblad “De
Auto-Toerist”), neem dan alstublieft
contact op met ondergetekende.
Pieter Lommerse,
Wie was gids voor buitenlandse toerist?
Van 1933 tot midden jaren ‘60 was in Utrecht de BBTBBA actief, een vereniging van amateurgid-
sen voor buitenlandse toeristen. Oprichter was Utrechter Karel Stoel (1914-66), Hij woonde aan de
Poortstraat 12. In de jaren ‘30 was hij zeer actief als gids van buitenlandse automobilisten.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 7 februari 2017
pagina 3
Ik heb met opzet niet gezegd wanneer
de Tweede Wereldoorlog plaatsvond.
Volgens een onderzoekje dat ik op
het internet tegenkwam heeft pakweg
de helft van de jongeren onder de 18
geen idee wanneer die massaslachting
plaatsvond. En als je aan jongeren
in Engeland vraagt wie Adolf Hitler
was, loop je de meeste kans om
als antwoord te krijgen dat het een
begaafd voetballer uit de Bundeliga is.
Waarmee ik maar zeggen wil dat de
kwaliteit van het onderwijs -en laten
we vanaf hier 1960 als ondergrens
voor vroeger nemen - wel eens beter
geweest is dan nu.
Wat me in vroeger ook wel aantrekt
is dat de post een paar keer per dag
bezorgd werd. Nu wordt mijn post
nog steeds wel bezorgd maar minder
vaak qua tijd en vaker qua plaats bij de
buren. Wat ik daarbij ook wel als beter
ervaar is dat in het vroeger van vrij on-
langs postbestellers een fatsoenlijk sa-
laris kregen voor hun in weer en wind
uitgevoerde inspanning. Beschutter is
het werk van vrachtwagenchauffeurs
maar die zijn tegenwoordig al te duur
als ze 4 euro per uur kosten, dus voor
deze bevolkingsgroep is het na 1960
ook wel eens beter geweest dan nu.
Een kleine 20 jaar geleden kwam de
hoogte van het pensioen onder vuur
te liggen. Het zou te veel geld gaan
kosten volgens de bestuurders van de
pensioenfondsen die nog wel de finan-
ciële ruimte vonden om met fondsgeld
gekke dingen te doen waar ze zelf een
opgewonden plassertje van kregen;
zoals investeren in kastelen of gewoon
een miljard uit een fonds schenken aan
een stichting die er leuke dingen voor
kunstenaars mee ging betalen. Over
de ontwikkeling van de pensioenen
de laatste 5 jaar heb ik het maar niet.
Anders dan de vaststelling dat ze 7 jaar
terug beduidend beter waren.
Er zijn mensen die vinden dat we nu in
een volstrekt krankzinnige tijd leven.
Mag ik er discreet op wijzen dat ik nog
meegemaakt hebt dat er voor al dan
niet gecertificeerde gekken een plaats
en een behandelingstraject in inrichtin-
gen beschikbaar waren. Die zijn voor
een groot deel wegbezuinigd. Dat is
een goede zaak als je bezuinigingsad-
viseur bent, maar mocht je toevallig de
weg even kwijtraken dan is de route
naar hulp een doolhof geworden.
Was er dan vroeger niks beter dan
nu? Natuurlijk niet, de lucht en het
water is een stuk schoner dan in de
zestiger jaren en dat ademt en zwemt
iets aangenamer. Maar vroeger was
het aantal zwembaden - wat typisch
plekken zijn om diep adem te halen
voordat je een plons van de hoge neemt
-een stuk beter in de stad. Het waren er
namelijk meer, terwijl er toen minder
mensen in de stad woonden. Overigens
barst het van de mensen die oprecht
menen dat vroeger niks helemaal beter
was dan nu. Op de vorige president van
Amerika na vanzelfsprekend..
Vroeger en later
Er zijn mensen die de opvatting koesteren dat vroeger alles beter
was. Ik deel die mening niet. Vroeger in het stenen tijdperk had
je het als vrouw nog een tandje slechter dan de vrouwen van de
meest fundamentalistische moslims nu. En die dames hebben het
niet best. Een stuk dichter bij vandaag de dag ligt de periode van
de Tweede Wereldoorlog. Slechts personen die rijp zijn voor een
gesloten inrichting lijken mij mensen die van harte verlangen naar
die periode in de wereldgeschiedenis.
Karel Stoel op het Domplein in 1935 met een Duitse Buick uit 1931 (foto beschikbaar gesteld
door Carla en Marianne Stoel)
Catharijnebrug 1928-33.Hier wachtte Karel Stoel vaak met klasgenoten buitenlandse toeristen op
om de weg te wijzen (foto P.A.Weijburg hetutrechtsarchief.nl)
HWtje
e
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook