De Utrechter Week 8 - page 14

Naar de nachtmis
In De Oud-Utrechter van 10 januari
2017 schrijft mevrouw M. TH. Uiter-
waal uit IJsselstein over haar jaren als
typiste bij de Nederlandse Katholieke
Bond van Werkmeesters en ander
toezichthoudend personeel, gevestigd
aan de Biltstraat 110. Zij noemt daar
de naam van ene mijnheer Piet Koe,
die secretaris was en uit Beverwijk
kwam. Waarschijnlijk is er hier een
type- of drukfout gemaakt, want die
secretaris was mijn vader Piet Kee, die
in 1947 vanuit Beverwijk dagelijks
met de trein naar Utrecht kwam om
op het kantoor van de bond werk te
verschaffen aan de stoet met typistes
onder leiding van mevrouw Henriëtte
Cools.
Begin 1949 zijn mijn ouders naar
Utrecht (Schepenbuurt) verhuisd,
waarna ik op de kop af negen maan-
den later werd geboren. Begin 1954
konden zij een woning in de Jakob
Grimmstraat (Oog in Al) betrekken.
Enige huizen verder kwam overi-
gens de voorzitter, de heer Wouter
van Kouwen te wonen. De heer Van
Swieten werd na zijn pensionering
opgevolgd door Jo de Bruin, die later
ook ergens in Oog in Al kwam te
wonen.
Piet Kee ging in 1962 met pensioen en
is in 1967 na een kort ziekbed komen
te overlijden. De bond van katholieke
werkmeesters werd begin jaren 60
omgedoopt in bond voor Katholiek
Leidinggevend Personeel of kortweg
KLP genoemd, waarna de bond eind
jaren 60, begin jaren 70 opging in
de Unie BLHP, zoals die nog steeds
bestaat. Zelf ben ik na een korte
tewerkstelling in Den Helder in 1980
in Nieuwegein komen wonen. En nu
woon ik a weer dik tien jaar naar volle
tevredenheid in Utrecht.
Paul A.M. Kee
Elinkwijk
Toen ik in de editie van 24 januari het
stuk las van Fred Kool over Elinkwijk
kwamen er zoveel herinneringen
boven over hoeveel jaar ik supporter
ben geweest van deze geweldige club.
Het moet 1956 geweest zijn, en ik was
8 jaar oud, toen mijn vader mij voor
het eerst meenam naar het veld aan de
Amsterdamsestraatweg. Ik vond het
geweldig en sindsdien tot aan mijn
twintigste jaar heb ik geen thuiswed-
strijd overgeslagen, tenzij ik ziek
was. Vanaf mijn twaalfde jaar mocht
ik met vriendjes op de fiets vanuit de
Bandoengstraat Utrecht (Lombok) en
dat groepje werd steeds groter. Het
gebeurde regelmatig dat we met 15 tot
20 jongens, ook uit de buurt, verza-
melden en gezamenlijk naar Elinkwijk
fietsten.
Vanaf dat ik 14 jaar was gingen wij
ook regelmatig mee met de bus naar
de uitwedstrijden. Het kwam geregeld
voor dat we met meer dan 20 bussen
vol, vanaf de Lessepstraat, vertrok-
ken naar Amsterdam, Olympisch
Stadion, om te voetballen tegen DWS
of Blauwwit, of naar het veld van
de Volewijckers. Dit werd georgani-
seerd door de supportersclub SVE.
Schitterende uitstapjes meegemaakt
met wisselende uitslagen natuurlijk.
Genoten van Elinkwijk, maar ook wel-
eens gehuild, toen ze degradeerden,
was volgens mij ook tegen Volewijc-
kers, met de blunder van Humphrey
Mijnals. Met een vriendje heb ik
trouwens op zeer jeugdige leeftijd de
fanclub opgericht van Humphrey en
dit werd na enkele jaren overgenomen
door een aantal volwassenen. We
waren na de Eddy Pieters Graafland,
1500 leden, de tweede fanclub van
het land met liefst 1250 leden. Maar
de fanclub ontplofte en stopte toen
Humphrey bij DOS ging voetballen,
dat was voor ons allen een stap te ver.
In 1970 kwam de fusie en werden we
opgeslokt door FC Utrecht. Wat heel
vervelend en jammer was, ook een
traantje gelaten, maar toch kon ik het
opbrengen supporter te worden voor
FC Utrecht. Mijn vader niet, die kon
geen stap zetten in het DOS- stadion!
Fantastische herinneringen zijn dit
en de kleuren blauwwit zitten echt in
mijn dna!
Wim Peek
Koperwiek 52
Harmelen
Distributieradio
In De Oud-Utrechter van 24 januari
stond een fotootje van een distribu-
tieradio. In de jaren 1950 hadden veel
gezinnen zo’n kast met een luidspre-
ker erin en een knop aan de muur voor
de zenderkeuze. Geschikt voor vier
zenders en voor hard en zacht. Dan
komen de herinneringen naar boven.
Alhoewel deze omschreven gebeurte-
nis regelmatig ter sprake komt bij
familiebijeenkomsten. Want het was
natuurlijk wel erg dom…We praten
over de periode na de oorlog, 1951,
1952. Ons huisgezin had zo’n kastje
in de woonkamer. Ondergetekende,
13 jaar oud, had ook een vriendje die
thuis op hun zolder met radio’s prut-
ste. Hij bouwde op een chassis allerlei
lampen, weerstanden, zekeringen, etc,
en maakte aan het snoer een stekker
waarna hij deze in het stopcontact
stak. En wonderbaarlijk voor mij
toverde hij daar muziek of een praat-
programma uit. Dit vond ik prachtig.
Dit moest bij ons ook kunnen. Dacht
ik in mijn jeugdige enthousiasme.
In een onbewaakt ogenblik maakte ik
thuis een stekker aan het snoer van
de distributieradio en stak deze in het
stopcontact. Een grote plof met rook
volgde, de stroom viel uit en overal
kwamen verbaasde gezichten om de
hoek. Vader en moeder namen me dit
niet in dank af. De straf werd bedacht.
Om de kosten te dekken moest ik
maar kruier worden op het station in
Arnhem om zo de centjes bijeen te
krijgen. Dit laatste heeft niet plaats
gevonden en hoe de oplossing is ver-
lopen, weet ik niet. In mijn latere peri-
ode kreeg ik ook een vriendinnetje en
haar vader was ook zo’n radioprutser.
Hij zat verlegen om een transformator
en die kon ik hem wel bezorgen. Wij
maakten een deal: ik mocht zijn doch-
ter en hij kreeg de trafo. Later heeft
hij wel eens gemopperd “die trafo was
geen 100 procent en had gebreken”.
Mijn reactie was “en wat denk u van
uw dochter?”
We zijn nu 60 jaar gelukkig bij elkaar.
B.W.Buitink
HMS
Ik kreeg het artikel van de heer Van
Zwol over HMS doorgespeeld van
een nicht van mij, die mijn vader
dacht te herkennen. Zij had het juist.
Op de foto staande vierde van links
is mijn vader Gerard Bergers. De in
het artikel genoemde namen zijn mij
ook bekend. Vergaderingen van het
bestuur, in de regel bij ons thuis, gin-
gen vooraf door het bezorgen van een
stukje vlees, Gerrit de Bruin, gebak
door Herman van de Veer (Buikie) een
borreltje door Ab Budel. Was altijd
een klein feestje.
Mijn vader heeft ook nog in het Ka-
tholiek(!) Nederlands elftal gespeeld.
Ik herinner mij een foto tegen Luxem-
burg van hem bij het spelen van de
volksliederen. Een dubbeldekker die
overvloog en de bal uit het vliegtuig
gooide. In 1944 ging die foto als pa-
pier de kachel in om die aan te maken.
Wat jammer, maar dat was toen niet
anders. Omdat ik met de stamboom
van ‘Bergers’ bezig ben, is alles uit
het verleden welkom. Zelf ben ik
inmiddels 80 jaar en heb ook bij HMS
(natuurlijk) gevoetbald. Mocht u nog
meer weten of hebben dan houd ik mij
aanbevolen.
Fred Bergers
Purmerend
0299- 461797
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 21 februari 2017
pagina 14
Tuin van Kol
Naar aanleiding van de reportage van 24 januari denk ik dat de staande afbeelding
die ik heb misschien iets toevoegt. Ik heb hierbij een foto gemaakt van de in 1937
door de fotograaf van de Tuin van Kol van mij gemaakte, geleverde foto, geplakt op
koper en daarin uitgezaagd.
Ook heb ik de foto toegevoegd gemaakt in 1940, dat was een verjaardagscadeau van
mijn tante en oma. Ik hoop dat u door de bomen toch het bos weer ziet.
Ton Marchal
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
TANTE POST
U
Colofon
De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk
-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie.
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou
-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte
-
lijke toestemming van de uitgever.
De Oud-Utrechter
is een uitgave van:
De Oud-Utrechter BV
Postbus 615
3500 AP Utrecht
Tel:
030 - 302 00 17
Email:
Website:
Administratie:
Advertenties:
José Gouweleeuw,
030-8200570
Eindredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 030 - 302 00 17
Email:
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Esmay Hoekman:
Tel: 030 - 82 00 570
Ontvang voortaan De Oud-Utrechter in uw brievenbus
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Utrechter.
Ik ontvang hiervoor een factuur van De Oud-Utrechter BV en betaal:
€ 54,90 (in Nederland)
€ 82,50 (buitenland)
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Ingangsdatum
Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Deze bon kunt u opsturen naar: De Oud-Utrechter BV, Postbus 615, 3500 AP Utrecht of ga naar
en vul de bon digitaal in.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16
Powered by FlippingBook