De Utrechter Week 16 - page 5

Er zijn verschillende vaak tegenstrij-
dige emoties. Naast negatieve gevoe-
lens als angst, boosheid of wanhoop
kunnen er ook positieve gevoelens zijn
als warme herinneringen en liefde. In
sommige gevallen kan er zelfs sprake
zijn van opluchting, als iemand niet
meer hoeft te lijden. Bij rouwver-
werking is het wel belangrijk niet het
gevoel te krijgen dat je je grip verliest.
Praten helpt! Met dierbaren, maar ze-
ker ook met vreemden, die zelf in een
rouwproces zitten. Sommigen kunnen
je, na een ingrijpend verlies, toch nog
inspireren. Verlies overkomt je, rouw
verwerken doe je.
Nienke Lamsma is voorzitter van de
Stichting TrösT. “We zijn een onafhan-
kelijke organisatie van vrijwilligers,
die bijeenkomsten voor nabestaanden
in het café organiseert en begeleidt.
Hiervoor vragen we sprekers die over
een gericht onderwerp vertellen. Ook
organiseren we komend jaar activitei-
ten als een workshop beeldhouwen en
een tuinwandeling op de begraafplaats
Kovelswade.”
Voldoening
“Het geeft vaak bijzondere voldoening
aan een activiteit mee te doen, omdat
je juist door je verlies creatief geïn-
spireerd kan worden. Bij het bezoek
aan Kovelswade hoor je ook over de
achtergrond van oude begraafplaat-
sen, met aandacht voor de bijzondere
beplanting en rituelen bij overlijden
uit voorbije eeuwen.”
Willemien Ausems is vrijwilliger. “Er
zijn op die zondagmiddag telkens zo’n
vijftien tot twintig bezoekers. Als je
voor het eerst wil komen, is het prettig
vooraf even te bellen. Je wordt dan
door een van de vrijwilligers opgevan-
gen en aan anderen voorgesteld. Het
is ook mogelijk een vriend of vriendin
mee te nemen. Je hoeft niets anders te
betalen dan je eigen consumptie. Er is
altijd een muzikale omlijsting, gericht
op rouw. Soms wordt een gedicht
voorgelezen. Daardoor ontstaat een
vertrouwde sfeer, die bezoekers inspi-
reert te praten over verlies en verdriet.
Huilen komt ook voor, tranen daar zijn
we niet bang voor.”
Het is voor iedereen herkenbaar:
tijdens de eerste periode, vlak na het
overlijden van een partner, komen
vrienden vaak langs voor een praatje
en ondersteuning. Het herbeleven
van de uitvaartplechtigheid werkt
ook nog een tijd door. Naarmate de
tijd verstrijkt, neemt het bezoek van
vrienden steeds meer af. Je blijft dan
als nabestaande voor het gevoel alleen
achter en kan je verdriet niet goed
meer delen. Het is wel begrijpelijk dat
mensen met meer afstand zich op de
langere duur minder goed kunnen inle-
ven in het verdriet van de nabestaande.
Die wordt elk moment van de dag nog
met het verlies geconfronteerd, terwijl
vrienden hun leven normaal kunnen
voortzetten.
Geluksmomenten
Nienke: “We merken dat er dan pas
behoefte komt gevoelens te delen
met mensen die hetzelfde meemaken.
Het kan een paar maanden na het
overlijden zijn of zelfs na een jaar of
langer. Mensen, die voor het eerst bij
ons in het café komen, zijn altijd blij
met het uitwisselen van ervaringen
met gelijkgestemden. Het geeft ge-
voelens van herkenning, waardoor ze
geluksmomenten beleven. Iedereen is
zich ervan bewust dat je de regie over
je eigen leven moet behouden om te
kunnen overleven.”
Willemien: “Er zijn soms trauma-
tische ervaringen, bijvoorbeeld na
het overlijden als gevolg van een
verkeersongeluk, zelfdoding, misdaad
en dergelijke. Ik verwijs mensen dan
vaak naar het professionele hulpverle-
ningscircuit. Maar ook bij TrösT gaan
we geen heftige situaties uit de weg.
Iedereen gaat er op een eigen manier
mee om. Rouwen is het gevolg van
het feit dat we liefhebben. Dat waar
we van houden, kunnen we moeilijk
loslaten. Rouwen is hard werken en
erg zwaar. Toch blijkt, hoe smartelijk
ook, dat we ons vermogen tot liefheb-
ben altijd weer op iets of iemand
anders kunnen richten.”
Zichtbare plek
TrösT heeft de missie het levenseinde
en de dood een zichtbare plek te geven
in het dagelijks leven. Muziek kan on-
dersteunend zijn bij rouw. De tijd voor
Pasen staat in het teken van lijden en
dood, maar ook van hoop en troost.
Daarom had TrösT 9 april de Johannes
passie georganiseerd om te belichten
en te beluisteren in Parnassos, de
voormalige school in de Kruisstraat.
Er waren veel belangstellenden. De
muziek werd afgewisseld met gedich-
ten over lijden, hoop en troost. Zondag
30 april is er van 15.00 tot 17.00 uur
een speciale bijeenkomst, een open
lucht High Tea in Griftsteede, in het
Griftpark.
De bijeenkomsten van TrösT zijn
elke laatste zondag van de maand van
15.00 tot 17.00 uur in café Averechts,
Lijsterstraat 49. Zie:
Café TrösT, plek om te praten
over verlies van een dierbare
Als iemand overlijdt die je dierbaar is, ben je in de rouw; een gevoel van vaak schrijnende pijn. Je hebt je aan iemand gehecht en
moet nu leren omgaan met het ingrijpende verlies. Rouwen heeft een belangrijke functie, want er worden gevoelens door ver-
werkt. Geen twee mensen rouwen hetzelfde. Ieder doet dat op zijn eigen manier. Elk rouwproces is uniek in hoe het verloopt, hoe
lang het duurt en hoe intens het is. De manier van rouwen heeft te maken met wie je bent, hoe je geleerd hebt je te hechten aan
anderen en met verlies om te gaan. Het heeft vooral ook te maken met de band die je hebt met de overleden persoon en hoe hij
of zij is overleden.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 18 april 2017
pagina 5
Café TrösT
Café TrösT is een pleisterplaats voor iedereen die met rouw geconfronteerd wordt. Een warme plek, waar je in caféachtige sfeer
muziek kunt luisteren en je verhaal doen. Een gesprek met stichtingsvoorzitter Nienke Lamsma en vrijwilliger Willemien Ausems.
Interview door Jan Jansen
Nienke Lamsma en Willemien Ausems
AIXAMHOUDTUMOBIEL
GeenstandaardBrommobielmeer
Doorde jarenheen isdeBrommobielgigantischveranderd.Gestartonder
merknaamArolaengeborenophet Franseplattelandalsoplossingvoor
boeren zondereen rijbewijs isAIXAM tegenwoordigdenummer 1van Europa.
Demodellenvoldoen tegenwoordigaandenieuwsteeisendiede Europese
Unievanaf 2018 steltaanBrommobielen.Zomaghetgewicht tegenwoordig425
KG zijnenookdemotorenhebbenmeervermogengekregenommetname
het zwaarderegewichtendeaccessoires zoalsAirconditioningbetervan kracht
te kunnenvoorzien.
Veiligheidvoorop
AIXAMheeftde laatste jaren forsgeïnvesteerd inveiligheidvanhaarproducten.
Hetverkeer isnamelijkeen stukhectischergeworden.Daaromwordtelke
AIXAMvoorzienvaneenaluminiumveiligheidskooien kanerookABSbesteld
wordenalsoptie.DeAIXAM’swordenopveleveiligheidsvoorzieningengetest
bijhet FranseUTAC.
Lekkereropuit
Indienu inhetbezitbentvaneenAM rijbewijs (hetoudebrommercertificaat)
danmagueenAIXAMbereidenopdemeeste 50en 80 kilometerwegen.
Uhoeftgeenwegenbelasting tebetalenenmeteengemiddeldbrandstof
verbruikvan 1:30 zijnde kostenvooreen tankDieselookniet tehoog.De
meesteAIXAMbezittersgebruikenhunvoertuigvoorboodschappen tedoen
opvakantie tegaanofergewoon lekkeropuit te trekken.
MedischecontroleenhetB rijbewijs
Wordtofbentu 75 jaardandientueenmedische keuring teondergaanom
hetB-rijbewijs tebehouden.Dreigtuafgekeurd tewordenofheeftugeen
vertrouwen ineengoedeafloopvandemedische keuringdan kanuhetAM
rijbewijsaanvragenbijdegemeente.Zo kuntu tochveiligenmobielblijven in
eennieuweofgebruikteAIXAM.
Dealernetwerk
AIXAMheefteen kwalitatiefgoeddealernetwerkdieal
uwvragen kanbeantwoorden. Indienueenproefrit (aan
huis)wenst temakenneemdangratis contactopmet
0800-249 26 28of kijkop
www.aixam.nl
KOMT U NIET DOOR DE KEURING VOOR VERLENGING
RIJBEWIJS? BLIJF RIJDEN!
45
Stuur mij info over brommobielen van Aixam
De heer / mevrouw:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Stuur deze coupon in een enveloppe zonder postzegel naar:
AixAm megA NederlANd BV, Antwoordnummer 10072, 5400 VB Uden
Ja!
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...20
Powered by FlippingBook