De Utrechter Week 22 - page 5

Het begon bij Jan Six de eerste in
de zeventiende eeuw. Zijn portret
geldt als het mooiste dat zijn vriend
Rembrandt ooit maakte. Als het niet
uitgeleend is aan musea hangt het in
het familiehuis aan Amstel 218 in
Amsterdam. Alle oudste zonen kregen
de voornaam Jan. Nu, na vier eeuwen
bewoont Jan Six de tiende het huis
aan de Amstel als beheerder van de
kunstverzameling van de familie.
Jonkheer Jacob Six (63) is neef van
Jan Six en bewoner van het voorma-
lige 16e eeuwse verdedigingsbolwerk
Sterrenburg, aan de Stadsbuitengracht.
Ook in zijn huis hangen schilderijen
van beroemde meesters. “In mijn boek
‘De genen van een kunstverzamelaar’
heb ik de achtergrond en specifieke
karaktereigenschappen van mijn
voorouders beschreven waardoor ze
kwamen tot de huidige kunstverzame-
ling. Mijn overgrootvader Jan Six de
zevende was hoogleraar kunstgeschie-
denis en had de hele kunstverzameling
zelf in bezit. Hij had zes kinderen en
zag in hoe waardevol het zou zijn alle
bezit na zijn overlijden in één hand te
houden. Zijn kinderen begrepen dat
en ondersteunden zijn wens. Daarom
sloot hij in 1928 een overeenkomst
met de Nederlandse staat om het
woonhuis aan de Amstel met de kern
van de verzameling te behouden en
ook open te stellen voor belangstel-
lenden. Alles is nu eigendom van de
Six-stichting. Het plan is dat Jan Six
de elfde het beheer voortzet.”
In het huis van Jacob Six in Utrecht
zijn familiestukken, meubels en
voorwerpen die op oude schilderijen
zijn weergegeven. “Mijn voorou-
ders hadden de gewoonte overal een
papiertje of sticker op te plakken met
de tekst wat het is en uit welke tijd
het komt. Vaak waren het gewone ge-
bruiksvoorwerpen voor het dagelijks
leven. Op schilderijen uit de 17e en
18e eeuw zijn bij de portretten van
mijn voorouders sommige van die
voorwerpen door de schilder ook af-
gebeeld. Bij mij liggen ze nu gewoon
op de borreltafel. In tegenstelling tot
wat meestal gebeurt, werden bij de
Six’en meerdere in onbruik geraakte
spullen ergens bewaard. Soms zijn het
algemene voorwerpen, soms inmid-
dels bijzonder waardevolle meubel-
stukken. Nu hebben ze voor mij een
bijzondere betekenis en emotionele
waarde doordat ze eeuwen geleden al
op schilderijen zijn vastgelegd.”
Toen in de 17e eeuw het verzamelen
van kunst in de mode raakte was het
gebruikelijk dat welgestelde families
hun huis openstelden voor belang-
stellenden. Jacob Six: “Die families
hadden over het algemeen een groot
verantwoordelijkheidsbesef voor het
behoud van de verzamelde kunst.
Maar door erfenissen ging op den
duur de samenhang verloren. Ook
mijn voorouders stelden altijd hun
huis open. We doen dat tot de dag van
vandaag. De Six-kunstverzameling is
nu de enige in Nederland die nog com-
pleet is en van bijzondere kunsthisto-
rische waarde. Het 17e eeuwse portret
van Jan Six de eerste van Rembrandt
is wel een echte blikvanger. Momen-
teel hangen er ruim tweehonderd
portretten van de nazaten van Jan Six
de eerste in het huis aan Amstel 218.”
Rokkenjager
Jacob Six is opgegroeid in Bussum en
woont vanaf zijn 18e jaar in Utrecht
waar hij geneeskunde studeerde met
specialisatie cardiologie. “Ik kom
uit een gezin met vijf kinderen, mijn
vader was KNO-arts. Het boek van
de Six-kunstverzameling heb ik in
twee jaar met enorm genoegen kunnen
schrijven. doordat ik altijd met inte-
resse geluisterd heb naar familiever-
halen en anekdotes. Er waren ook veel
brieven en ik heb feiten geverifieerd
bij neven en nichten. Ontbrekende
gegevens waren via internet te achter-
halen. Je krijgt ook wel interessante
achtergrondinformatie. Ze waren niet
altijd even deugdzaam, de Six’en.
Over Gijs Six, de broer van mijn
grootvader, gingen verhalen dat hij
een echte rokkenjager was. Meer-
dere keren werd hij betrapt met een
dienstmeisje in bed. Als zo’n meisje
zwanger werd moest er een ‘regeling’
worden getroffen. Na het overlijden
van zijn echtgenote trouwde hij in
1974 op hoge leeftijd met het vroegere
kindermeisje van de familie. Zij kreeg
geen deel van de erfenis, maar wel het
recht te blijven wonen met voldoende
financiële middelen.”
Als regent van het Evert Zouden-
balchhuis en van het Bartholomeus
Gasthuis is Jacob Six betrokken bij
een subsidiefonds voor jeugdprojecten
en schrijft hij een boek over de histo-
rie van het Bartholomeus Gasthuis ter
gelegenheid van het 650-jarig bestaan.
“Het is het oudste gasthuis in Neder-
land, opgericht in 1367.”
Nog steeds komen nieuwe feiten aan
het licht over de achtergronden van
mijn familie en over de kunstverzame-
ling. Zo kreeg ik informatie over een
tweetal 17e eeuwse portretten van
mijn voorouders van moederskant,
Van Aerssen, en heb die aan mijn ei-
gen verzameling kunnen toevoegen.”
Jacob Six’s inzet voor kunst-
verzameling van zijn familie
Meestal worden kunstverzamelingen na erfenissen onder erfgenamen verdeeld en gaat de onderlinge samenhang teloor. Dat is
niet zo bij de familie Six. Ze werden industrieel, burgemeester, wetenschapper en verwierven grote rijkdom. Hollandse meesters
zoals Rembrandt en Frans Hals sierden de enorme herenhuizen, familiestukken werden generatie op generatie doorgegeven. Om
een overzicht te bieden heeft Jacob Six de enorme collectie van de familie in 2015 samengevoegd in het boek ‘De genen van een
kunstverzamelaar’.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 30 mei 2017
pagina 5
Het woonhuis van Jacob Six,het voormalige 16e eeuwse verdedigingsbolwerk Sterrenburg
Eeuwenlang behoort het adellijke geslacht Six tot de elite in ons land en konden ze een imposante kunstverzameling opbouwen.
Doordat de kunst altijd in familiebezit is gebleven, kunnen belangstellenden er nu nog van genieten.
Interview door Jan Jansen
Jacob Six
Geïnspireerd door vergelijkbare initiatieven van
Feyenoord, FC Twente en Roda JC heeft Barbara
deze service ontwikkeld. Een zogenaamde
voetbaluitvaart, of uitvaart in clubstijl, is op zich
dus niets nieuws. Echter bestond zoiets nog niet in
Utrecht en Barbara heeft van FC Utrecht exclusief
het recht gekregen om deze speciale en specifieke
uitvaart te mogen aanbieden aan de trouwe suppor-
ters van ‘ons cluppie’ FC Utrecht.
Barbara heeft vier verschillende basispakketten ont-
wikkeld om de FC Utrecht-uitvaart vorm te geven.
Denk hierbij aan speciale crematie- of grafkisten,
rouwdrukwerk en FC Utrecht-grafmonumenten,
maar Barbara laat ook speciale bloemstukken ma-
ken én er kan gekozen worden voor gepaste muziek,
inclusief natuurlijk het clublied van FC Utrecht: het
Strijdlied van Herman Berkien.
Het meest bijzondere aan de FC Utrecht-uitvaart is
natuurlijk de locatie. Het hart van FC Utrecht, Sta-
dion Galgenwaard, waar de trouwe fan zijn of haar
laatste eerbetoon kan krijgen. Waar het voorheen al-
leen mogelijk was om met de rouwwagen langs het
stadion te rijden, is het nu mogelijk om de uitvaart
ook daadwerkelijk ín het hoofdgebouw van het
stadion te laten plaatsvinden. Op deze manier kan
een fan ook na zijn of haar dood verbonden blijven
met FC Utrecht.
De FC Utrecht-uitvaart is
hiermee één van de services
die Barbara Uitvaartverzorging
aanbiedt. Voor een ‘normale’
uitvaart kunt u natuurlijk ook
gewoon bij ons terecht, en ook
hierbij zal Barbara haar uiterste best doen om de
uitvaart zo uniek en persoonlijk mogelijk te maken.
Barbara Uitvaartverzorging
Egginklaan 51
3527 XP Utrecht
Tel. 030 – 296 66 66
Barbara biedt FC Utrecht-uitvaart aan
Barbara Uitvaartverzorging is altijd op zoek naar manieren om haar dienstverlening en
service nog verder te ontwikkelen en sterker te richten op de wensen van de bewoners van
Utrecht en omgeving. Want als dé Utrechtse uitvaartverzorger zijn de Utrechters natuurlijk
belangrijk. Er is een specifieke, hechte en vooral toegewijde groep Utrechters: de FC Utrecht-
fans. Fans die hun uitvaart ook door Barbara laten verzorgen en het zijn deze mensen waarop
Barbara’s aanvullende nieuwe dienst vooral is gericht: de FC Utrecht-uitvaart.
‘Zonder zorgen’
Zo moet mijn
afscheid straks
zijn voor iedereen
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook