De Utrechter Week 32 - page 15

Boerderij familie Pot
Dit is een oproep aan oud-Utrechters
die informatie hebben over de boerde-
rij van de familie Pot.
De boerderij stond vroeger aan de
Spoorlaan, die liep van de Cartesi-
usweg tot aan de spoorovergang bij
de Concordiastraat. Rien Cobussen,
die geboren is aan de Cartesiusweg,
weet van een grote boerderij met
meer dan twintig stuks koeien, een
loods die zijn vader, aannemer aan de
Cartesiusweg daarnaast huurde, en een
groentenboer uit Ondiep of in ieder
geval uit de buurt van de Amsterdam-
sestraatweg, die daar zijn paard( en)
en wagen stalde.
Op oude kaarten staat de boerderij af-
gebeeld, wie kan ons helpen aan meer
verhalen, foto’s van deze binnenstadse
boerderij, grenzend aan de rand van
de spoorlijn Utrecht-Rotterdam en het
stapelterrein van de NS. Wij zijn als
twee Cartesiuswegbewoners bezig de
geschiedenis van de straat te beschrij-
ven en zijn heel erg benieuwd of u ons
meer informatie kunt verschaffen.
Bijvoorbaat hartelijk dank, tot nu toe
hebben onze oproepen steeds nieuwe
zaken aan het licht gebracht
Rien Cobussen, Cartesiusweg 61
en Wieger Rozema, Cartesiusweg 49,
Zangers gezocht
Kromme Rijn’s a cappella man-
nenkoor De 3-Kwartmaten zoekt
zangers. Afgelopen voorjaar hebben
enkele enthousiaste zangers het
initiatief genomen een vierstemmig
mannenkoor(tje) op te richten. Inmid-
dels kent het koor tien leden en een
dirigent. Als 3-Kwartmaten streven we
naar een gevarieerd mannenkoorreper-
toire, waarin voldoende plaats is voor
lichte en vlotte muziek. We treden nog
niet op, maar we zijn wel van plan
om dit met ingang van volgend jaar te
gaan doen.
De komende tijd zal in het teken staan
van het opbouwen van een reper-
toire. De 3-Kwartmaten oefenen op
woensdagmiddag van 14-16 uur, om
de veertien dagen, in het Sporthuis in
Odijk. We beginnen weer op woens-
dag 23 augustus. Kom gerust eens
langs. Ons streven is de 3-Kwartmaten
uit te bouwen tot zestien zangers,
vier zangers per stemgroep). In elke
stemgroep (T1, T2, B1 en B2) hebben
we nog ruimte voor versterking.
Lijkt zingen in een klein mannenkoor
je leuk en wil je bijdragen aan onze
muzikale ambities en delen in de
gezelligheid, bel: 06-49397841 (Jan
Klein) of mail
of 06-55730354 (Wim Zoet) of mail
.
Ruteck’s
Terwijl ik wachtte op de taxi die mij
vanuit het ziekenhuis van Utrecht naar
Tiel zou brengen, las ik belangstellend
De Oud-Utrechter van 25 juli 2017.
Mijn oog viel op een passage in een
ingezonden stuk van Hansje Lijffijt uit
De Meern. Het gaat over de gezellige
bandjes bij Rutecks op zondag.
Zelf ben ik alles aan het archiveren dat
te maken heeft met muziek door Tielse
bands, koren, e.d. Bekend is dat een
Tiels amusementsorkest, The Jeeps,
regelmatig speelde in een van de
vestigingen van Heck’s lunchrooms,
in 1946 omgedoopt in Ruteck’s. Zeer
waarschijnlijk heeft dit dansorkest ook
in de Utrechtse vestiging opgetreden.
Mijn vraag is: wie kan mij helpen aan
knipsels, liefst voorzien van een da-
tum, waarin gegevens staan over deze
Tielse band. Een tweede vraag: heeft
iemand nog foto’s of ander beeldmate-
riaal waarop dit orkest te zien is? Dat
zou echt geweldig zijn.
Mocht dit zo zijn en wilt u dit beschik-
baar stellen neem dan contact op met
Ger Hemel te Tiel.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 8 augustus 2017
pagina 15
Puzzel mee en win !!!
Horizontaal
1. loopbrug bij modeshows; 7. geschubd dier; 12. oude lap; 13. onze planeet; 14. streling met de tong; 15. bekende
Nederlandse motorrace; 17. open plek in een bos; 19. land in Azië; 21. koninklijk besluit (afk.); 22. Engelse bevesti-
ging; 24. omslaan van een schip; 27. waterkering; 28. deel van een boom; 30. noord-Europaan; 31. naaldboom; 32.
keuring van electrotechnische materialen Arnhem (afk.); 33. opschrift op vrachtwagens; 35. neerslag; 37. vertra-
gingstoestel; 38. Indische geestelijke leermeester; 41. voor (in samenst.); 42. Hollandse nieuwe; 44. nijlreiger; 46.
militair voertuig; 47. binnenste van botten; 48. prijsvermindering; 49. uitroep van verbazing; 50. nobel; 52. zwarte
kleverige stof; 54. deel van hijswerktuig; 56. Nederlandse voetbalclub; 58. door de wet toegestaan; 61. gymnastiek-
toestel; 62. foedraal (hoes); 64. scheepsvloer; 65. vrouwelijk dier; 67. nachtgewaad; 68. streepjescode (afk.); 70.
gelooide huid; 72. vruchtennat; 73. Schots blaasinstrument; 76. schuine kant van een beitel; 77. kosten koper (afk.);
78. plattelands gemeente; 79. heldendicht; 81. de onbekende (Lat. afk.); 82. Engelse jenever; 83. houtsoort; 84. snel;
86. zonnescherm; 87. plaats in Amerika.
Verticaal
1. reistas (handkoffertje); 2. soort verlichting; 3. schapenproduct; 4. Turkse brandewijn; 5. riviervis; 6. telwoord; 7.
rondtoeren; 8. idee (ontwerp); 9. zachte metaalsoort; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. koeienmaag; 16. ogenblik;
18. paling; 20. kippenloop; 21. toiletartikel; 23. vlees aan een stokje geregen; 25. autoped; 26. inval (plan); 27. dunne
herenoverjas; 29. leiden van een orkest; 32. groot muziekinstrument; 34. zeehond; 36. indrukwekkend (grillig); 37.
god van de zee; 39. gezongen toneelspel; 40. boomvrucht; 42. bevroren neerslag; 43. fijne leersoort; 45. muzieknoot;
46. ontplofbare stof (afk.); 51. scheepsherstelplaats; 53. plechtige belofte; 54. scheldnaam voor een Hollander; 55.
uitstapje; 56. gewicht; 57. niet weinig; 59. plaats in Duitsland; 60. opvouwbare knijpbril; 62. bolvormig dak; 63. heel
kwaad; 66. kostuum; 67. duw (zet); 69. houten drinkbeker; 71. lidwoord; 73. de fijnste veren; 74. rivier in Duitsland; 75.
beknopt; 78. projectieplaatje; 80. plaaggeest; 82. gewicht (afk.); 85. rivier in Italië.
De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op het wisselvallige weer in juli en was een regel uit een liedje van
Jan Blaaser. De oplossing luidde:
Als ik op vakantie ga dan gaat het regenen
Uit de talrijke goede oplossingen lootten wij twee winnaars van een exemplaar van het doe-boek ‘Als ik later dood
ben en wat ik dan zou willen’. De prijswinnaars zijn: J. Kolkman uit Nieuwegein en R. Beelen uit Odijk
Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer vijf leuke prijzen klaarliggen. Deze keer schonk het Nationaal Volks-
buurtmuseum in Utrecht ons vijf
keer twee toegangskaarten voor het
museum om weg te geven.
Wilt u kans maken op deze prijs?
Stuur uw oplossing dan naar De
Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP Utrecht of
via internet naar
. U kunt de puzzel ook oplossen op onze
website
Oproepjes
Plakband
Het verhaal over Drukkerij Bosch las ik met veel interesse. Ik heb hier ook
mijn herinneringen aan opgeschreven (zie pag 18/red). Het toeval wil dat ik
een paar weken terug de achterkant van dit schilderij op zolder zag staan.
Niet wetende dat een paar weken later in DOU een artikel over Drukkerij
Bosch zou verschijnen. Ik zeg weleens “toeval bestaat niet”. Wie heeft hier
de hand in? U mag het zeggen.Tot mijn stomme verbazing ontdekte ik nog
een datum van 6 september 1971 op bijgaande foto.
Het betreft hier het wereldberoemde plakband, dat bij iedere werknemer stan-
daard in het huishouden te vinden was. Zeg maar het Duct Tape van die tijd.
Het plakband was voorzien van gom, dus diende je het voor het plakken
eerst nat te maken met een spons. Plakband, maar ook het pakpapier, bestond
uit twee lagen papier met een flinterdunne teerlaag. Kranten werden hier
ingepakt voor verzending naar overzeese gebiedsdelen. Dit ter preventie van
klagende overzeese klanten over vochtige slappe kranten.
Jan Hoogendoorn
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje
akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
Horizontaal 1. loopbrug bij modeshows; 7. geschubd dier; 12. oude lap; 13. onze planeet; 14. streling met
de tong; 15. bekende Nederlandse motorrace; 17. open plek in een bos; 19. land in Azië; 21. koninklijk
besluit (afk.); 22. Engelse bevestiging; 24. omslaan van een schip; 27. waterkering; 28. deel van een boom;
30. noord-Europaan; 31. naaldboom; 32. keuring van electrotechnische materialen Arnhem (afk.); 33.
opschrift op vrachtwagens; 35. neerslag; 37. vertragingstoestel; 38. Indische geestelijke leermeester; 41.
KRUISWOORDPUZZEL
1
2 3 4
5
6
7
9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
28 53 36 10 76 16
3 40 83 63
1 39 47 86 68 55 19 52 26 79
87 50
57 49 74 9 47 59 30
Horizontaal 1. loopbrug bij mod shows; 7. geschubd dier; 12. oude lap; 13. onze planeet; 14. streling met
de tong; 15. bekende Nederlandse motorrace; 17. open plek in een bos; 19. land in Azië; 21. koninklijk
besluit (afk.); 22. Engelse bevestiging; 24. omslaan van een schip; 27. waterkering; 28. deel van een boom;
30. noord-Europaan; 31. naaldboom; 32. ke ring van electrotechnische mat rialen Arnhem (afk.); 33.
opschrift op vrachtwagens; 35. neerslag; 37. vertragingstoestel; 38. Indische geestelijke leermeester; 41.
voor (in samenst.); 42. Hollandse nieuwe; 44. nijlreiger; 46. militair voertuig; 47. binnenste van botten; 48.
prijsv rmind ring; 49. uitroep van verbazing; 50. nobel; 52 zwarte k everige stof; 54. deel van hijswerktuig;
56. Nederlandse voetbalclub; 58. door de wet toegestaan; 61. gymnastiektoestel; 62. foedraal (hoes); 64.
scheepsvloer; 65. vrouwelijk dier; 67. nachtgewaad; 68. streepjescode (afk.); 70. gelooide huid; 72. vruch-
tennat; 73. Schots blaasinstrument; 76. schuine kant van een beitel; 77. kosten koper (afk.); 78. plattelands
gemeente; 79. heldendicht; 81. de onbekende (Lat. afk.); 82. Engelse jenever; 83. houtsoort; 84. snel; 86.
zonnescherm; 87. plaats in Amerika.
Verticaal 1. reistas (handkoffertje); 2. soort verlichting; 3. schapenproduct; 4. Turkse brandewijn; 5. rivier-
vis; 6. telwoord; 7. rondtoeren; 8. idee (ontwerp); 9. zachte metaalsoort; 10. persoonlijk voornaamwoord;
11. koeienmaag; 16. ogenblik; 18. paling; 20. kippenloop; 21. toiletartik l; 3. vlees an een stokje gere-
gen; 25. autoped; 26. inval (plan); 27. dunne herenoverjas; 29. leiden van een orkest; 32. groot muziekins-
trument; 34. zeehond; 36. indrukwekkend (grillig); 37. god van de zee; 39. gezongen toneelspel; 40. boom-
vrucht; 42. bevroren neerslag; 43. fijne leersoort; 45. muzieknoot; 46. ontplofbare stof (afk.); 51.
scheepsherstelpl ats; 53. plec tig belofte; 54. scheldnaam voor een H llander; 55. uitstapje; 56.
gewicht; 57. niet weinig; 59. plaats in Duitsland; 60. opvouwbare knijpbril; 62. bolvormig dak; 63. heel
kwaad; 66. kostuum; 67. duw (zet); 69. houten drinkbeker; 71. lidwoord; 73. de fijnste veren; 74. rivier in
Duitsland; 75. beknopt; 78. projecti plaatje; 80. plaaggeest; 82. gewicht (afk.); 85. r vier in Italië.
KRUISWOORDPUZZEL
-
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16
Powered by FlippingBook