De Utrechter Week 34 - page 5

Een logeerkamer is altijd prettig,
maar wordt weinig gebruikt. In zo’n
kleinschalig woongebouw kan een
logeerkamer beschikbaar zijn voor
meerdere woningen. Dat geldt ook
voor een ontmoetingsruimte, fiet-
senberging, wasruimte, hobbyruimte
enzovoort. Al met al is het efficiënt in
gebruik, goedkoper en prettiger voor
het sociale contact.
Veemarktterrein
Het gemeentebestuur van Utrecht
onderkent de behoefte en heeft al in
2015 aangegeven initiatieven van
particulieren, die gezamenlijk een
woongebouw willen realiseren, te wil-
len ondersteunen en faciliteren. Maar
hoe kom je als groep belangstellende
particulieren aan een geschikt stuk
bouwgrond en aan een goedgekeurd
bouwplan? Hoe vult de gemeente
haar rol in van ondersteuner van
particuliere initiatieven? Interessant
is over de ervaring te vernemen van
initiatiefnemers van een geslaagd
particulier project MarktMeesters op
het Veemarktterrein. Sinds dit jaar
zijn de tien appartementen bewoond
door negentien personen tussen de 57
en 76 jaar. Max van der Mark (68) is
een van de initiatiefnemers. “Ik werd
zeven jaar geleden geïnteresseerd
door een presentatie van de Utrechtse
architect Jan Wijnand Groenendaal,
die toekomstige eigenaar/bewoners
zocht om gezamenlijk een apparte-
mentencomplex te gaan bewonen. Hij
had een mooie locatie op het oog op
het toen nog onbebouwde Veemartkt-
terrein, waar plannen waren voor zo’n
600 nieuwe woningen. De toekom-
stige eigenaren van MarktMeesters,
zoals hij zijn plan noemde, zouden dan
opdrachtgever worden van de planont-
wikkeling en de bouw. Dat moest gaan
in de vorm van een CPO, Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap. Wat
het allemaal inhield, wist ik niet, maar
het idee zelf te beslissen over de inde-
ling van je woning sprak me zeer aan.
Ik woonde toen met mijn vrouw in een
groot huis in Lunetten.”
Crisis
Hoewel de financiële crisis op dat
moment voor onzekerheid zorgde op
de woningmarkt, bleek er snel meer
belangstelling voor deelname aan
het project. “Toekomstige eigenaren
moesten gaan deelnemen in een
stichting, waar gezamenlijke
besluiten genomen werden. Toen er,
na verloop van tijd, tien huishoudens
wilden doorgaan, konden we in 2015
de grond van de gemeente kopen voor
de vaste vierkante meterprijs die voor
het Veemarktterrein van toepassing
was. In de tussentijd moesten we onze
eigen huizen verkopen. Belangrijk
was dat de crisis net was afgelopen.”
Een opdrachtgever heeft kennis
van zaken op allerlei gebied nodig:
procedureel, technisch, financieel
enzovoorts. “We werden als leken op
bouwgebied goed bijgestaan door de
projectmanager van het Veemarktter-
rein, maar gemeentelijke instanties
begrepen ons niet en wij begrepen
de gemeente niet. We vonden de
gemeentelijke instanties niet echt
klantvriendelijk. Het ontwerp van het
bouwplan verliep plezierig. Huishou-
dens kozen waar ze wilden wonen
in het woongebouw met hun wensen
voor de indeling.”
Intensief proces
Voor de aanbesteding en de bouw
werd een technisch bouwbegeleider
ingeschakeld. “Tijdens de bouw moest
het plan door technische omstan-
digheden en persoonlijke wensen
worden aangepast. Telkens moesten
we daarvoor met elkaar aan tafel om
besluiten te nemen. Onder meer over
indelingswijzigingen, afwerking, kos-
ten van meerwerk. Een heel intensief
proces. Uiteindelijk is dat in goede
harmonie verlopen. We wonen nu een
paar maanden tot ieders volle tevre-
denheid in een door onszelf bepaald
appartement met voldoende privacy
en een eigen balkon, daktuin of tuin.
Elk appartement heeft tien procent
extra oppervlak, dat is ingericht als
gemeenschappelijke ruimte voor
ontmoeting- en hobbyruimte, parkeer-
garage, fietsenstalling, daktuinen en
dergelijke.”
Incasseringsvermogen
Wat zou je andere initiatiefnemers
voor een CPO aanraden?
Max van der Mark: “Het kan alleen
slagen met een enthousiast bestuur
met voldoende kennis van zaken en
leden die veel tijd kunnen investe-
ren. Het kan eigenlijk alleen als je
gepensioneerd bent. Je bent leek op
het gebied van bouwen, maar moet je
wel als opdrachtgever opstellen, dus
zelf de regie houden. De bouwwereld
is een wereld apart met ingewikkelde
specialisaties, eigen codes en gebrui-
ken. Laat je zorgvuldig uitleggen
wat je niet begrijpt, want je blijft ten
alle tijden zelf verantwoordelijk. Je
moet ook tegen een stootje kunnen en
incasseringsvermogen hebben. Je ligt
‘s nachts weleens wakker over de vele
beslissingen met grote consequenties.
Nu overheerst grote trots en voldoe-
ning met het prachtige eindresultaat.
Het was een erg leerzaam, maar soms
moeizaam proces met vallen en op-
staan. Maar wel een belonend proces!”
MarktMeesters, een geslaagd
particulier wooninitiatief
Er zijn in Utrecht vele ouderen die graag met een groep gelijkgestemden in een kleinschalig woongebouw willen wonen. Het moet
dan een gelijkvloerse, drempelloze woning zijn waar je, ook met lichamelijke beperkingen, lang zelfstandig kan blijven wonen. Ze
willen verhuizen van hun woning met trappen naar een appartement waar ook gebruik gemaakt kan worden van gemeenschappe-
lijke voorzieningen.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 22 augustus 2017
pagina 5
Woonproject MarktMeesters
Ouderen willen meer en meer regie over het eigen leven, ook over hun manier van wonen.Velen zoeken een drempelloos appar-
tement, waar ze zonder zorgen oud kunnen worden met medebewoners die elkaar goed kennen en bijstaan als dat nodig is.
Interview door Jan Jansen
Max van der Mark
Als u de mogelijkheden kent, kunt u hierover
betere keuzes maken. U heeft dan de tijd om rus-
tig na te denken en te overleggen met vrienden
en familie. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld
met uw as als u gecremeerd wordt? Wordt uw as
bijgezet of uitgestrooid? Of wordt het door een
familielid bewaard? Wij weten uit ervaring dat
nabestaanden die de wensen van de overledene
naleven, mooie en waardevolle herinneringen
overhouden aan een uitvaart. Zij weten immers
precies wat de laatste wens van de overledene
was. Dat komt het rouwproces ten goede.
Maar ook financieel kan het regelen van uw
eigen uitvaart voordelig zijn en rust geven. Uw
uitvaart vooruit bespreken en betalen, indien
u daar de financiële mogelijkheid voor heeft,
is een zekere manier om van de financiële
beslommeringen af te zijn. Als u uw begrafenis
of crematie vooraf regelt en betaalt, weet u niet
alleen dat u uw nabestaanden die zorg ontneemt,
maar u bespaart uzelf tevens kosten. U betaalt
nooit meer iets bij, ongeacht de kostenstijgingen,
die zeer realistisch zijn in deze tijd.
Barbara Uitvaartverzorging biedt deze construc-
tie, een Waardevaste Uitvaart, aan.
Om een optimale veiligheid in te bouwen
worden de gelden gestort in een apart opgerichte
Onderlinge Waarborgmaatschappij, welke uit-
sluitend tot doel heeft de toevertrouwde gelden
op verantwoorde wijze te beheren. Op uw ver-
zoek kunnen wij u in een persoonlijk gesprek bij
u thuis of op ons kantoor (in Utrecht of Vleuten),
geheel vrijblijvend, adviseren. Aan de hand van
uw wensen kunnen wij daarbij exact berekenen
wat voor u de kosten zijn.
Wilt u geheel vrijblijvend advies, of heeft u
vragen of opmerkingen?
Barbara Uitvaartverzorging staat voor u klaar.
U kunt ons bellen op 030-29 66 666 voor het
maken van een afspraak.
In ons Afscheidscentrum Vleuten kunt u ook
zonder afspraak terecht op woensdag tot en met
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Barbara Uitvaartverzorging
Egginklaan 51
3527 XP Utrecht
Tel. 030 – 296 66 66
Uw eigen uitvaart vooraf regelen
In onze cultuur is het helaas (nog) niet gebruikelijk om openlijk te praten over de dood. Het
denken aan uw eigen dood beangstigt u misschien. Maar heeft u wel eens nagedacht over uw
eigen uitvaart? Wat zijn uw wensen? En zijn uw naasten daarvan op de hoogte?
‘Zonder zorgen’
Zo moet mijn
afscheid straks
zijn voor iedereen
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook