De Utrechter Week 36 - page 7

MUSEUM
VAN ZUILEN
MUSEUM
WIJK C
MUSEUM
VAN ZUILEN
De school aan het Bisschopsplein
werd gebouwd op ‘historische grond’;
op deze plek stond tot de jaren dertig
van de vorige eeuw de Hofstede Zeld-
zaam, waar het voor de wandelaars
uit Utrecht goed toeven was op het
terras ervoor, omdat ‘vrouw Van Eck’
daar zulke lekkere melk schonk! De
hofstede was verpacht door Jan Kol
III - van het bankiershuis Vlaer & Kol
- en werd rond 1930 afgebroken.
Hoe het begon
Om u over het ontstaan van de Aeneas
Mackayschool te vertellen, heb ik uit
een Jubileumkrant van deze school,
die werd uitgegeven ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan, een deel van
de kroniek overgenomen.
‘Hoe het begon…
In de bestuursvergadering van 22 janu-
ari 1931 brengt de voorzitter, de heer
Weener, het voorstel ter tafel om over
te gaan tot het bouwen van een tweede
school, en wel in Nieuw-Zuilen.
Het voorstel wordt unaniem aange-
nomen.
Er wordt een comité gevormd,
bestaande uit de heren Weener, Van
Tuyl en Van der Wilt, dat zich met de
nieuwbouw gaat bezighouden. Reeds
op 3 februari was bekend dat de heer
Wiemstra de architect zou zijn van de
nieuw te bouwen school.
Op 16 februari deelt de voorzitter van
het comité mee:
‘’Dat men beslag heeft gelegd op
een voordelig gelegen terrein op het
oude ‘Zeldzaam’ ten oosten van de
Daalseweg (dit stuk van de Daalseweg
werd per september 1949 Edisonstraat
genoemd) daar waar de Ludgerusstraat
de Daalseweg snijdt, juist aan het
aldaar gevormde pleintje.’’...
De start
In april 1931 constateert men dat de
school op 1 september niet gereed zal
zijn om de lessen daarin te kunnen
starten. Wat nu gedaan?
Men wil toch wel graag beginnen en
de voorzitter zal nagaan of er tijdelijk
en voordelig een lokaal gehuurd kan
worden. Aanvankelijk lukt het niet
een lokaliteit te huren en het bestuur
besluit de heer Wiemstra te verzoeken
‘’twee lokalen voorlopig zoo ver te
doen afwerken dat ze kunnen gebruikt
worden om les te geven’’. De voorzit-
ter wordt dan ook gemachtigd ‘’de
noodige advertenties te plaatsen ter
verkrijging van een nieuwe onderwij-
zer voorzien met akte Fransch’’.
In de vergadering van 21 mei deelt de
voorzitter mede dat twee schoolloka-
len van de Rooms Katholieke School
in gebruik mogen worden genomen
vanaf 1 september, totdat de nieuwe
school gebouwd is. De Zeer Eer-
waarde Heer Pastoor van de Ludgerus-
parochie wordt daarvoor schriftelijk
bedankt.
Nu 1 september nadert, moet men
ook gaan denken over een naam voor
de nieuwe school. Men is het er over
eens dat er op de school in ieder geval
‘’Christelijke Nationale School’’ moet
komen te staan...
Over de opening van de nieuwe school
wordt besloten: ‘’De opening der
nieuwe school te doen plaats hebben
op 1 september 1931 in de lokalen der
St.-Ludgerusschool, die voor dit doel
bereidwillig zijn afgestaan’’.
Op 17 september 1931 worden de
namen van beide scholen bekend
gemaakt: ‘’School van Christelijk
Nationaal Onderwijs No. 1 en No. 2’’.
Er wordt besloten dinsdagmiddag 16
februari 1932 om twee uur de nieuwe
school officieel te openen. Op de
vooravond zal een bidstond worden
gehouden in de Oranjekerk.’
Ook een ULO
De christelijke kinderen van Zuilen
waren zo voorzien van passend lager
onderwijs in hun eigen regio. De
gemeenteraad van Zuilen boog zich
in een vergadering in 1949 nog over
de aankoop van het terrein ‘gelegen
op het voormalige Herculesterrein (bij
de Celsiuslaan) voor de bouw van een
christelijke ulo. ‘Zonder stemming of
discussie keurde de raad deze aankoop
goed.’
Spelen in Zuilen
En nu toch nog een (piepklein)
stukje over spelen in Zuilen! Over
Pikken. Dit knikkerspel was meestal
bij een muur van een niet bewoond
perceel. Vanaf zo’n muur werden op
de snijpunten van de trottoirtegels
knikkers gelegd. Per deelnemer 1, 2
of 3, dat was een beetje afhankelijk
van het aantal deelnemers. De bedoe-
ling was dan ‘omstebeurt’ met een
kei (vaak gevonden tussen de bielsen
van het rangeerspoor van Werkspoor
of Demka) te proberen vanaf een
of meer meters van de staart één
knikker te raken. Alles wat er tussen
de staart en de geraakte knikker lag,
was voor de gelukkige winnaar. Dat
het mikken op de dichtst bij de muur
gelegen knikker daardoor het grootste
resultaat opleverde, lijkt me duide-
lijk. De kei waar je regelmatig mee
won, werd je gelukskei en het was
de goden verzoeken om zo’n kei uit
te lenen aan een vriendje dat ook wel
eens wilde winnen. Er werden ook
varianten gespeeld: soms werd (per
deelnemer) een hele bus knikkers als
‘pot’ naast de eerste knikker gezet en
de afstand om te gooien (on)evenredig
vergroot. Zo kon het gebeuren dat
je vele meters ver weg stond te mik-
ken op de eerste knikker. Als je het
geluk had die te raken, was je meteen
honderden knikkers rijker en dikwijls
een vriendje armer. Deze variant werd
trouwens om voor de hand liggende
redenen voornamelijk aan het einde
van het knikkerseizoen gespeeld (Of
hij zorgde er toch in ieder geval voor
dat, bij verlies, jouw knikkerseizoen
afgelopen was!). Dat de muur waar
dit populaire spelletje tegen gespeeld
werd nogal wat slijtageplekken (hol-
letjes) opliep, kunt u als u goed kijkt
nog steeds zien. Onder andere de
Christelijke School 2 (‘De Piramide’
dus) in de Balderikstraat heeft nogal
wat van deze herin-
neringen onder aan
de gevel zitten.
Voor ons verhaal kiezen we niet ‘zomaar’ en school, het gaat deze
keer om de Christelijke School 2, later omgedoopt tot Aeneas Mac-
kayschool en tegenwoordig ‘De Piramideschool’ genoemd.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 5 september 2017
pagina 7
Het Museum van Zuilen is bezig met de inrichting van de tentoonstelling ‘Spelen en Scholen
in Zuilen’. De tentoonstelling zal medio november gereed zijn. Maar in de aanloop daar-
naartoe plaatsen we deze keer graag een artikel over een Zuilense school, en... het spelen
buiten die school.
FD 33.006 Fotobijschrift: De 5de klas van de Christelijke School 2 aan het Bisschopsplein in Zuilen.Hij is gemaakt in het voorjaar van 1942.Op de
achtergrond staan de leerkrachten Kooistra en De Vries.Van de meisjes zijn de volgende namen bekend: Mijnders,G.Vermaak,D.de Waal,D.Wester-
veld,B.Oranje en E.Woltjes.De jongens in deze klas zijn: H.Stam (wiens vader een melkfabriek had),W.Schuring,L.Bol (zijn vader was groenteboer)
School aan Bisschopsplein
stond op historische grond
FD 33.004 Fotobijschrift: Dit zijn de leerkrachten van de Christelijke School 2 aan het Bisschopsplein
in 1943.Achter in de klas studeren zij op een boekje onder het wakend oog van het schoolhoofd,
meester S.de Vries.V.l.n.r.: meester S.de Vries, juf Steenwijk,de meesters Jansen,Simons en
Kooistra, juf Lancee en naast de altijd aanwezige onbekende meester Lenstra.Meester Simons is in
dienst gekomen na het overlijden van meester Elink.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook