De Utrechter Week 38 - page 5

Diverse studies hebben uitgewezen dat
huisdieren een positief effect hebben
op zowel de geestelijke als licha-
melijke gezondheid van hun baasje.
Mensen met een huisdier hebben
minder last van hoge bloeddruk en zijn
beter bestand tegen stress. Huisdieren
voorkomen vaak zelfdoding, vermin-
deren behoefte aan zorg en werken
antidepressief. Kortom: ze hebben een
positieve invloed op mensen die zorg
nodig hebben. Bij ouderen met een
huisdier is bewezen dat een huisdier
zeer effectief is tegen eenzaamheid en
sociale isolatie en dus gezondheidsbe-
vorderend werkt. Dieren zorgen voor
veel plezier, ze kalmeren en verminde-
ren spanning en angst.
“Wij zijn er voor ouderen en mensen
die hulp nodig hebben om hun
huisdier goed te verzorgen”, vertelt
Djouke Reitsma. “Ouderen moeten
tegenwoordig lang zelfstandig thuis
blijven wonen, soms tot zeer hoge
leeftijd, waardoor je vaak met beper-
kingen wordt geconfronteerd.”
Vrijwilligers
Als het door beperkingen onmogelijk
voor je wordt regelmatig je hond uit te
laten is er hulp nodig. Hondeneigena-
ren die het kunnen betalen schakelen
dan de hondenuitlaatcentrale in. Veel
ouderen en gehandicapten hebben daar
geen geld voor. Zij kunnen bij onze
vrijwilligersorganisatie terecht. Wij
verzorgen ook katten, vissen en andere
huisdieren.”
De Dierenbuddy bestaat sinds 2006 en
heeft dertig vrijwilligers van jong tot
oud, werkenden, studenten, gepensio-
neerden. “We bieden de mogelijkheid
een of tweemaal per week iemand te
helpen met zijn of haar huisdier. Met
een hond kunnen we een uur gaan
lopen. Daarover hebben we altijd goed
contact met de eigenaar, want ver-
trouwen is erg belangrijk. We zorgen
ervoor voldoende tijd te nemen voor
een praatje en te horen over iemands
achtergrond en leven. Daarbij is het
ook van belang te weten wat de kring
van vertrouwelijke contacten rond ie-
mand is. Als Dierenbuddy kunnen we
immers niet alles regelen. We moeten
soms een beroep doen op een bekende
uit de omgeving van de eigenaar. Ook
hebben we, indien nodig, contact met
de Buurtteams. Onze vrijwilligers heb-
ben een grote affiniteit met huisdieren
en begrijpen dat de emotionele relatie
van de eigenaar met het huisdier van
groot belang is voor het gevoel van
zelfstandigheid en de regie kunnen
houden over het eigen leven.”
De Dierenbuddy zoekt altijd vrijwil-
ligers. Door het veranderen van de
zorg in Nederland kunnen kwetsbare
ouderen niet meer naar een verzor-
gingshuis en zijn daardoor steeds meer
aangewezen op thuishulp en dus ook
op hulp voor hun huisdier.
Emotioneel
“Ik doe met een andere vrijwilliger
de intakegesprekken met kandidaten.
Na een proeftijd van twee maanden
kunnen ze als vrijwilliger worden
ingeschakeld. Je hoort altijd van ze dat
dit vrijwilligerswerk hen veel voldoe-
ning geeft. Het is niet altijd eenvou-
dig. Als vrijwilliger kom je soms met
emotioneel ingrijpende omstandighe-
den in aanraking. Bijvoorbeeld als een
eigenaar ongeneeslijk ziek is en weet
dat hij of zij binnenkort zal overlij-
den. Dan moet er een goede regeling
komen voor het huisdier. We zorgen
dat er weer een goed tehuis gevonden
wordt. Als iemand zijn huisdier niet
zelf meer kan verzorgen en het dier
een ander tehuis heeft zorgen we dat
er, indien mogelijk, contact blijft.
Sommige mensen met beginnende
dementie zijn argwanend hun huisdier
even af te staan. Ze zijn bang dat het
definitief is. Daarom is vertrouwen
wekken in zo’n situatie extra belang-
rijk. Al onze vrijwilligers zijn zich
daarvan bewust.”
Toenemende vraag
Djouke Reitsma werd drie jaar gele-
den vrijwilliger bij Dieren, Utrecht en
Ouderen (DUO), de voorganger van
Dierenbuddy. “Ik heb een opleiding in
het toerisme en altijd gewerkt in die
branche, als reisleider op cruisesche-
pen en bij reisorganisaties. Binnen een
jaar ging ik intakegesprekken doen
met klanten en kandidaatvrijwilligers.
Daarna de coördinatie. Dierenbuddy
is voor mij een intensieve activiteit
met een grote verantwoordelijk-
heid voor het reilen en zeilen en
voortbestaan van de organisatie. Het
geeft veel voldoening. De eigenaren
zijn erg dankbaar dat er goed voor
de dieren wordt gezorgd. We zien
een toenemende vraag en weten van
de grote behoefte van ouderen en
kwetsbare mensen om hun huisdier te
kunnen behouden. Samen met onze
enthousiaste groep vrijwilligers van
de Dierenbuddy wil ik me daar graag
voor blijven inzetten.”
Belangstellenden kunnen contact
opnemen met Dierenbuddy, Djouke
Reitsma, 06-11148807 of dierenbuddy.
Dierenbuddy biedt eigenaren
huisdieren praktische hulp
Een huisdier is voor veel mensen onmisbaar gezelschap. Velen hebben heel hun leven een kat of hond gehad. Word je ouder
en beginnen langzaam maar zeker lichamelijke of geestelijke functies te verminderen, dan wil je zeker je vertrouwde huisdier
niet missen. Het meerdere malen per dag uitlaten van een hond kan voor mensen met functiebeperkingen een onoverkomelijke
inspanning zijn. Vaak moeten er dan ook nog praktische oplossingen gevonden worden voor bijvoorbeeld een bezoek aan de die-
renarts, het vinden van tijdelijke opvang bij ziekenhuisopname en dergelijke.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 19 september 2017
pagina 5
Hoe ga je om met je geliefde huisdier als je zelf lichamelijk of geestelijk niet meer helemaal in staat bent het dier te verzorgen?
Huisdieren zijn compleet afhankelijk van hun baasje. Een gesprek met Djouke Reitsma (64), coördinator Dierenbuddy Utrecht.
Interview door Jan Jansen
Djouke Reitsma
Barbara Uitvaartverzorging
Egginklaan 51
3527 XP Utrecht
Tel. 030 – 296 66 66
KINDEREN BETREKKEN BIJ EEN UITVAART?
Voor volwassenen, maar zeker voor kinderen blijft een begrafenis of crematie een lastige situ-
atie. Er moet veel geluisterd worden, er is sprake van, soms ongemakkelijke, stiltes en emoties.
Wij krijgen dan ook regelmatig de vraag “Hoe kun je kinderen betrekken bij een uitvaart?”
In het algemeen kunnen we kinderen niet behoeden
voor verdriet wanneer iemand overlijdt. We kunnen
kinderen wel leren dat de dood bij het leven hoort
en dat het heel normaal is dat ze iemand missen, dat
ze verdriet hebben. Kinderen kijken hoe volwas-
senen omgaan met de dood en afscheid nemen, en
volgen dat voorbeeld. Als je als volwassene laat
zien dat de dood niet eng of beladen is, en als je kin-
deren bij het afscheid nemen betrekt, dan geef je ze
een waardevolle ervaring voor de toekomst: hoe op
een goede manier om te gaan met verlieservaringen.
We kunnen kinderen leren dat de dood bij het leven
hoort door ze bij de uitvaart te betrekken en ze
dingen te laten doen die ze aankunnen. Daardoor
voelen ze zich erkend en betrokken en dat helpt het
kind om het verdriet en het gemis een plek te geven.
Kinderen kunnen bijvoorbeeld op de volgende
manieren betrokken worden bij een uitvaart:
Laat het kind iets moois maken voor de over-
ledene: door een kind op een creatieve manier
te betrekken bij een overlijden, ontstaat er de
mogelijkheid om met hem of haar over de dood
te praten. Niet op een hele heftige manier, maar
met een iets lagere drempel dan een directe
confrontatie: door samen te knutselen. Een goed
gesprek en een mooi gebaar voor bij de uitvaart
is het resultaat.
Praat met ze: vertel wat ze kunnen verwachten
bij het afscheid: natuurlijk, we willen onze
kinderen sparen voor alles dat heftig en/of schok-
kend is, maar het is wel belangrijk om niet om
zaken heen te draaien. Als het kind wil kijken
bij de overledene, is het belangrijk dat hij of zij
weet wat hem of haar te wachten staat. Neem
bijvoorbeeld eerst zelf even een kijkje bij de kist,
voordat het kind naar de overledene gaat kijken
en bereid het kind erop voor wat hij of zij gaat
zien.
Geef ze een rol tijdens de uitvaart: om het
afscheid ook voor kinderen een stukje toegan-
kelijker te maken, kunnen we er voor kiezen om
ze een rol te geven tijdens de uitvaart. Mooie
voorbeelden hiervan zijn het aansteken van
een kaarsje voor de overledene, helpen met het
toedoen van de kist en ze iets op de kist laten
tekenen en/of schrijven.
Voor meer informatie over hoe kinderen te betrek-
ken bij het afscheid nemen, kunt u contact opnemen
met Barbara Uitvaartverzorging (030 – 2966666).
Ook hebben wij boeken en materialen voor en over
kinderen en rouwverwerking, kunnen we informatie
over speciale kindermiddagen geven, en over men-
sen die kinderen (indien nodig) kunnen begeleiden
bij het rouwen.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...20
Powered by FlippingBook