De Utrechter Week 40 - page 10

Genoemde vrijwilligers waren vaak
doordeweeks hardwerkende mensen
met grote interesse voor de historie
van Utrecht en doorgaans lid van de
Archeologische Werkgemeenschap
Nederland. Zaten zij met problemen of
vragen, dan nam deze organisatie vaak
het voortouw. Ook verscheen landelijk
het onder hen bekende tijdschrift
onder de naam ‘Heemtijdingen’. In
de vakantieperiode werd bovendien
een werkweek georganiseerd bij een
Nederlandse archeologische opgraving
en maandelijks werden er lezingen
gehouden over archeologie en deze
waren zeer leerzaam. De vrijwil-
ligers keken wekelijks uit naar hun
vrije weekend, want dan konden zij
meedoen!
Dat meedoen had beslist zijn charme,
maar zou zeker uit de hand gelopen
zijn als er geen gemeentelijke archeo-
loog was aangesteld. Maar iets later
was het de vrijwilligers duidelijk dat
binnen in de stad niets te doen was en
dat zij het moesten zoeken buiten de
stad. Daar had Hoekstra geen tijd voor.
Dit is maar ten dele waar, want ik
dacht dat Hoekstra wel zeker vrijwilli-
gers had die hem bijstonden. Eén daar-
van was zeker de oud-tandarts Tjeerd
Pot, die heel lang zijn jaren doorbracht
in het Archeologisch en Bouw-
historisch Centrum in de Zwaansteeg.
Hij schreef onder meer het boekje
‘Mijmeringen over Majolica’ in 1996.
Hij is daar ter plekke achter zijn
werkbureau overleden, zoals hij het
zelf wilde. Vele vrijwilligers hadden of
zouden graag op deze wijze afscheid
willen nemen van het leven.
Ontmoeting
Ik heb u al eens eerder gemeld dat ik
werkzaam was bij de kantoorboek-
handel Mado & Co, toen gevestigd
in een pand ontworpen door architect
Gerrit Rietveld aan de Oudegracht in
Utrecht. Een bedrijf dat reeds vóór
1900 gevestigd was, maar dan aan de
overzijde, naast het stadskasteel Dra-
kenburg. In de winkel van Mado & Co
mocht ik voor het eerst Tarq Hoekstra
ontmoeten. Hij kwam toen op een
dag gewoon potloden kopen die wij
daar in diverse hardheden hadden. We
raakten samen al gauw aan de praat
en het bleek dat we een gezamenlijke
passie hadden, genaamd archeologie.
Ik vertelde hem dat ik samen met de
heer Hendrik Wissink Dorpsstraat 1
Oud-Zuilen (hij was voorlichter Ne-
derlandse Spoorwegen) in onze vrije
tijd met een opgraving bezig waren
die onder leiding stond van de heer
Theo van Dijk uit Utrecht. Het betrof
de oude fundering van de eeuwenoude
steenbakkerij De Zuijlense Oven.
Nieuwsgierig
Tarq vond dit interessant en wilde daar
meer van weten en zien. Een week la-
ter fietsten wij langs de Vecht naar de
plek waar de opgraving gaande was.
We werden ontvangen door Hendrik
Wissink die net als ik een vrije dag
had genomen. Helaas ontbrak die dag
Theo van Dijk. Beiden waren toen net
als ik lid van AWN (Archeologische
Werkgemeenschap Nederland). Theo
van Dijk werkte bij de Utrechtse
Gemeentelijke dienst die aan de
Ravellaan gevestigd was en waarvan
de heer C.A. Baart de la Faille toen
directeur was. Voordat Tarq Hoekstra
in 1972 stadsarcheoloog werd, was
het de heer C. Baart de la Faille die
de plaatselijke archeologie leidde en
liet uitvoeren door Theo van Dijk
(bijvoorbeeld opgraving Klaaskerk)
en daarvoor door de hoofdopzichter
Willem Stooker (architect 1892-1983),
wat werd overgenomen door architect
Temmink Groll (1925-2015). Tarq
Hoekstra kon kort na zijn bezoek
aan de Zuijlense Oven in Utrecht aan
de slag met diverse archeologische
opgravingen in de stad, waar onder so-
wieso het Vredenburg. Dat de meeste
vrijwilligers (waaronder AWN-ers)
niet welkom waren bij Tarq Hoekstra
valt te begrijpen. Zijn opvolger Huib
de Groot zei dan ook eens tijdens een
overigens voortreffelijke lezing aange-
vuld met dia’s: “Ik zie ze liever voor
het hek dan achter het hek.” Hij zal
net als Tarq Hoekstra er goede redenen
voor gehad hebben.
Frans Landzaat
(amateur-archeoloog)
Schalkwijk
De eerste stadsarcheoloog van Utrecht
Dat Tarq Hoekstra de eerste stads- of gemeentelijke archeoloog
van Utrecht is geweest, heeft u uitvoerig kunnen lezen in De
Oud-Utrechter van dinsdag 5 september 2017. Dat hij werd aan-
gesteld, was een wijs besluit, al ging dat wel soms ten koste van
de inzet van de vrijwilligers. Maar het was juist goed dat deze
vrijwilligers goed begeleid werden en dat er werd gezorgd voor
een weten-schappelijk verantwoorde documentatie door Tarq
Hoekstra.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 3 oktober 2017
pagina 10
Archeoloog aan het werk
“professioneel maar tóch zo dichtbij”
030 238 00 38
reactie van een nabestaande
Te koop gevraagd
door verzamelaar:
Indonesische
(Ned.-Indië) foto’s
van 1860 – 1930
Tel: 0182-393492
Meer dan 1 miljoen lezers!
jouw MyScan jouw perzona.
adviseur
jouw
gratis kussen
t.w.v. €150,-
Bij aankoop van een
gepersonaliseerd
matras
Jouw lichaam is uniek. Jouw manier van slapen ook. Dat vraagt om een
matras dat nét zo uniek is. Het gepatenteerde Tube Layer System van
Perzona geeft precies díe ondersteuning die jij nodig hebt.
Laat vandaag nog jouw matras aanmeten met behulp van het MyScan
meetsysteem bij Bedvisie Slaapspeciaalzaak.
Ook jij verdient een uniek matras
Bedvisie Slaapspeciaalzaak
Liesbosch 4 A
3439 LB Nieuwegein
T: 030 266 77 65
E:
Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag
10:00 – 17:30 uur
Zaterdag
10:00 – 17:00 uur
Koopavond op afspraak.
Facebook “f” Logo
CMYK / .eps
/bedvisienieuwegein
Ope ingstijden
Dinsdag t/m vrijdag
10.00 – 17.30 uur
Zaterdag
10.00 – 17.00 uur
Koopavond op afspraak.
Bedvisie Slaapspeciaalzaak
Liesbosch 4 A
3 39 L Nieu egein
T: 0 26 7 65
: i
OKTOBER WOONMAAND
Tarq Hoekstra aan het werk
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook