De Utrechter Week 46 - page 5

Het StadsKinderambachtshuis was
voor wezen die onwettig waren
geboren, verlaten verwaarloosde
kinderen en vondelingen. Het huis
werd gebouwd uit de nalatenschap van
Maria Duijst van Voorhout (1662-
1754), Vrijvrouwe van Renswoude en
eigenares van kasteel De Heerlijkheid
Renswoude. Zij liet haar vermogen
na voor huisvesting van arme, maar
schrandere, bekwame jongens met het
doel die een gedegen vakopleiding
te geven in een ambachtelijk beroep.
Twaalf regenten, behorend tot de elite
van de stad, regelden dat. Er was een
enorme kloof tussen hen en de aan hen
toevertrouwde jongens uit de armste la-
gen van de bevolking. Jongens droegen
uniformen met kleuren van het wapen
van de Vrijvrouwe. Van hen werd nede-
righeid en dankbaarheid verwacht.
Het is, met de ogen van nu, wellicht
merkwaardig dat regenten van een
kinderambachtshuis zo’n kostbaar huis
konden laten bouwen. Maar er moest
een prestigieus gebouw komen ter
meerdere glorie van de Vrijvrouwe.
Regenten konden door het beheer van
de nalatenschap van Maria Duijst ook
hun eigen prestige vergroten. Van de
weesjongens werd verwacht dat ze
zich zouden inspannen voor een goed
burgerschap met vakbekwaamheid.
Om in het huis te worden toegelaten,
moesten ze proeven van bekwaamheid
afleggen. Leerlingen werden élève
genoemd. Omdat tekenvaardigheid van
belang werd geacht voor het uitoefenen
van beroepen als chirurgijn, landmeter,
bouwkundige of beeldhouwer, kregen
alle leerlingen opdracht een portret te
tekenen van hun medeleerlingen. Een
serie van die portretstudies siert nu de
Portrettenkamer. Het StadsKinderam-
bachtshuis functioneerde maar kort, tot
de Franse inval in 1795. De oorspron-
kelijke Fundatie van Renswoude, aan
de Agnietenstraat, wordt nu deels
gebruikt door het Centraal Museum.
Traditie
De huidige Fundatie functioneert nog
altijd in de traditie van het door de
Vrijvrouwe aangegeven doel van haar
nalatenschap en verschaft studenten,
die hun gewenste HBO- of universi-
taire opleiding niet kunnen bekostigen,
een studiebeurs en/of renteloze lening.
Zij die er gebruik van maken worden
nog steeds élève genoemd. “Mo-
menteel zijn er twaalf élèves en vijf
gewone studenten, die een kamer in het
huis huren. Eens per jaar, in september,
worden op een élèvendag, studieresul-
taten besproken.”
Eeuwenoude tradities behoren bij de
Fundatie. “Er is nu een bestuur van
acht regenten, vier vrouwen en vier
mannen, die verschillende disciplines
vertegenwoordigen en eens in de zes
weken vergaderen. Regenten krijgen
geen financiële vergoeding. Eens per
jaar is er de ‘Vriendelijke Maaltijd’ van
de regenten met de burgemeester die
als ‘auditeur van rekening’ zijn goed-
keuring verleent voor de financiën. Dat
gaat gepaard met een chic diner in een
van de stijlkamers. Het behoud van het
materiële en immateriële erfgoed is
voor de stichting heel belangrijk.”
Betrokkenheid
Mies Kroese doet er veel aan om de
directe buren bij de Fundatie te betrek-
ken. “Jaarlijks organiseer ik met mijn
buurtbewoners van de Lange Nieuw-
straat en Agnietenstraat een activiteit,
zoals een gezamenlijke maaltijd of
barbecue in de Fundatie. Ook bij mijn
aantreden als châtelaine, twee jaar ge-
leden, heb ik ze in uitgenodigd. Ik vind
goed contact met mijn buren prettig om
zo nodig iets voor elkaar te kunnen be-
tekenen. Mijn direc-
te
buren zijn allemaal alleenstaanden,
veelal van hogere leeftijd, die in de Ka-
meren Beijaard en Maria Pallas wonen.
Ik ben twee jaar geleden aangesteld en
probeer meer bekendheid te geven aan
de mogelijkheden van het huis en de
doelstelling van de stichting. We heb-
ben een zeer representatieve accom-
modatie voor recepties, huwelijken,
concerten, diners en opleidingsbijeen-
komsten. Alles in de historische sfeer
van dit bijzondere huis.”
Chatelaine
Kroese werkte na de Pedagogische
Academie dertig jaar in het onderwijs.
“Twintig jaar was ik lerares op een
basisschool en daarna tien jaar school-
directeur. Ik heb altijd belangstelling
gehad voor oude panden en tradities.
Naast mijn baan werkte ik jarenlang
als gastvrouw in Paushuize en Huize
Molenaar. Toen de vacature van châte-
laine beschikbaar kwam, solliciteerde
ik direct. Ik ben verantwoordelijk
voor het gebouwbeheer en de verhuur
van zalen. Voor kleine gezelschappen
verzorg ik zelf de catering. Verder is
die uitbesteed aan een vaste cateraar.
In zo’n oud pand met grote tuin is
altijd wat te doen aan reparaties en
onderhoud. Omdat mijn appartement
ook in het huis is, ben ik er eigenlijk
altijd mee bezig. Daarom moet ik
bewust mijn werk en privé scheiden.
Dat valt niet altijd mee. Ik ben echt een
mensenmens en wil graag contact. Een
eigenschap die me in deze functie en
historische omgeving uitstekend van
pas komt.”
Een van chicste huizen was
ooit voor armste weesjongens
Het behoort nu zonder meer tot de chicste huizen van Utrecht, de Fundatie van Renswoude uit 1761 aan de Agnietenstraat. Een
voornaam, groot huis met fraaie ruime stijlkamers, ingericht met bijpassend meubilair en eeuwenoude schilderijen. En dan te be-
denken dat het als Stads- Kinderambachtshuis was gebouwd voor arme weeskinderen, die niet in aanmerking kwamen voor het
Burgerweeshuis, waar alleen wezen werden geaccepteerd van Utrechtse ouders die in bezit waren van burgerrechten.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 14 november 2017
pagina 5
Het pand van het voormalige Stads-Kinderambachtshuis
De Fundatie van Renswoude aan de Agnietenstraat wordt beheerd door een châtelaine, Frans woord voor kasteelvrouw. Zij be-
woont een appartement in een deel van de Fundatie. Een gesprek met de châtelaine Mies Kroese (56).
Interview door Jan Jansen
Mies Kroese
Een afscheidssuite biedt u de mogelijkheid om 24
uur per dag bij uw dierbare overledene aanwezig
te zijn. U krijgt in de dagen vóór de uitvaart de
sleutel van de suite. U heeft uw ‘eigen’ buiten-
deur en kunt gaan en staan waar u wilt.
De afscheidssuite bestaat uit een sfeervol inge-
richte huiskamer met een kitchenette met kof-
fie- en theefaciliteiten en een magnetron, radio,
televisie, twee banken en een zithoek. U kunt de
kamer nog persoonlijker maken door er foto’s of
andere persoonlijke spullen te plaatsen. Er is een
aparte ruimte voor de overledene. Deze ruimte is
voorzien van airco en koelapparatuur. Wij contro-
leren dagelijks, net zoals bij een thuisopbaring, of
alles goed gaat.
Daags voor de begrafenis of crematie wordt de
overledene, in overleg met de nabestaanden,
meestal overgebracht naar één van de aula’s van
Barbara. Daar zijn alle mogelijkheden om -ook
voor grotere groepen belangstellenden- officieel
afscheid te nemen. De suite is tegen het uitvaart-
centrum aan de Egginklaan aangebouwd. De
ingang ligt aan de Van Bijnkershoeklaan. Mocht
u ons nodig hebben, dan zijn wij dus altijd dicht
in de buurt.
De afscheidssuite biedt u de gelegenheid om in
alle privacy rustig afscheid te nemen van een
dierbare. Het is een goede oplossing als u wèl
in huiselijke kring afscheid wilt nemen van de
overledene, maar geen bezoek aan huis wilt of
kunt ontvangen. De afscheidssuite is ook handig
voor nabestaanden die verder weg wonen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Barbara op nummer 030-2966666.
Barbara Uitvaartverzorging
Egginklaan 51
3527 XP Utrecht
Tel. 030 – 296 66 66
EEn sPEcialE sUiTE Voor UWafscHEiD
Er zijn maar weinig rouwcentra in Utrecht, die de nabestaanden de mogelijkheid bieden 24 uur
per dag bij de overledene te zijn. Barbara Uitvaartverzorging biedt die mogelijkheid wel en
heeft daarvoor een afscheidssuite.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook