Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden abonnementen De Oud-Rotterdammer

Artikel 1 Definities

Abonnee

De rechts- dan wel natuurlijke persoon die middels een abonnementsovereenkomst een abonnement heeft op De Oud-Rotterdammer en aan wie door de uitgever het recht wordt verschaft gedurende een bepaalde periode, tegen een vooraf afgesproken prijs, geregeld de Oud-Rotterdammer geleverd te krijgen. Abonnementen kunnen alleen voor de duur van één jaar worden afgesloten.

Abonnement

Het abonnement is een overeenkomst tussen abonnee en uitgever, waarin de uitgever zich jegens de abonnee verplicht tot het leveren van 26 uitgaven van De Oud-Rotterdammer per jaar op een door de abonnee aan te geven adres in Nederland. Levering in het buitenland is mogelijk tegen de additionele afleverkosten.

Algemene Leveringsvoorwaarden

De voorwaarden die zijn opgenomen in de hieronder opgenomen bepalingen en die van toepassing zijn op alle abonnementsovereenkomsten tussen abonnee en de uitgever.

De uitgever

De uitgever is De Oude Stad bv, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 29042743.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementsovereenkomsten tussen de abonnee en De Oud-Rotterdammer, ongeacht of het abonnement mondeling dan wel schriftelijk is afgesloten. Met het afsluiten van het abonnement verklaart de abonnee zich akkoord met deze voorwaarden.

2.2 Van het in deze Algemene Leveringsvoorwaarden bepaalde kan slechts in schriftelijke vorm worden afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden onverkort van kracht.

2.3 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn via internet te raadplegen via www.deoudrotterdammer.nl

Artikel 3 Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van de uitgever zijn vrijblijvend. De uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de abonnementstarieven te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse indexatie. De uitgever is verplicht de tariefswijziging tijdig mee te delen aan de abonnee.

3.2 Abonnementsovereenkomsten tussen de uitgever en abonnees op de Oud-Rotterdammer kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden afgesloten.

3.3 De uitgever is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een abonnement te weigeren.

3.4 De uitgever is vrij de samenstelling van De Oud-Rotterdammer, om hem moverende redenen te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling aan de abonnee, mits er een redelijke verhouding blijft tussen het abonnementsgeld en de geleverde prestatie van de uitgever. De uitgever is vrij een advertentiebijlage toe te voegen mits op die bijlage uitdrukkelijk staat vermeld dat het een advertentiebijlage behorende bij de titel is.

Voortzetting abonnement

3.5 Het abonnement voor één jaar wordt na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode geacht beëindigd te zijn.

Artikel 4 Bezorging

4.1 Als gevolg van het aangaan van een abonnementsovereenkomst zal de uitgever zich vanaf de datum die is afgesproken in de verbintenis inspannen voor een tijdige bezorging van De Oud-Rotterdammer gedurende de periode van het abonnement.

4.2 De Uitgever is gemachtigd de bezorging te staken indien tijdige betaling als vermeld in artikel 5.1 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden uitblijft.

4.3 Indien het adres waar de bezorging van De Oud-Rotterdammer dient plaats te vinden aanleiding geeft tot het maken van extra kosten, is de uitgever gerechtigd deze kosten aan de abonnee in rekening te brengen. De uitgever hanteert de TPG-bezorgnormen in dezen.

4.4 De abonnee kan klachten over de bezorging van De Oud-Rotterdammer melden bij de uitgever. De Uitgever zal zich vervolgens inspannen De Oud-Rotterdammer kosteloos na te bezorgen.

4.5 Klachten met betrekking tot de bezorging van De Oud-Rotterdammer geven de abonnee niet het recht de betaling van het verschuldigde abonnementsgeld geheel of gedeeltelijk op te schorten.

4.6 De uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die de abonnee lijdt of zou kunnen lijden door het niet dan wel niet-tijdig bezorgen van De Oud-Rotterdammer.

4.7 De abonnee heeft geen recht op restitutie van een deel van het door hem betaalde abonnementsgeld indien De Oud-Rotterdammer gedurende een of meerdere keren niet door de uitgever wordt bezorgd als gevolg van een overmachtsituatie die levering onmogelijk maakt.

Artikel 5 Betaling

5.1 De abonnee verplicht zich binnen 21 dagen na aanmelding tot betaling van het abonnementsgeld over te gaan. Bij overschrijding van deze termijn behoudt de uitgever zich het recht voor de bezorging te staken.

Artikel 6 Adreswijzigingen

De abonnee dient wijzigingen in de tenaamstelling en/of adressering van het abonnement tijdig, doch uiterlijk één week voor verschijning van de nieuwe uitgave, aan de uitgever te verstrekken. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van de abonnee dienen zo spoedig mogelijk aan de uitgever gemeld te worden.

Artikel 7 Beëindiging van het abonnement

7.1 Het abonnement kan worden beëindigd door middel van een opzegging (telefonisch, per e-mail of schriftelijk) bij de uitgever met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken voor de aanvang van de nieuwe betaalperiode.

Artikel 8 Privacy

De door de abonnee aan de uitgever verstrekte (persoons)gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat wordt aangewend voor de uitvoering van de abonneeovereenkomst, alsmede voor het inlichten van de abonnee over relevante diensten en producten van De Oud-Rotterdammer en de uitgever. Een en ander zal in overeenstemming gebeuren met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tegen het gebruik van persoonsgegevens, anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van de abonneeovereenkomst, kan de abonnee binnen acht dagen na het aangaan van de abonnementsovereenkomst schriftelijk bezwaar maken.

Artikel 9 Auteursrechten

Er mag niets door of met medewerking van de abonnee uit De Oud-Rotterdammer worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) De Oud-Rotterdammer worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij de uitgever en de betreffende auteur(s) of de betreffende nieuwsdienst.

Artikel 10 Toepasselijk recht en forum

10.1 Op alle abonnementsovereenkomsten als genoemd in deze Algemene Leveringsvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van rechtsgangen als gevolg van geschillen voortvloeiende uit abonnementsovereenkomsten als genoemd in deze Algemene Leveringsvoorwaarden. De uitgever is gerechtigd geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 11 Dwingend recht

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden of van enige andere overeenkomst tussen de abonnee en de uitgever in strijd wordt geacht met bepalingen van dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal de uitgever deze vervangen door een vervangende, rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de vervallen bepaling.

Artikel 12 Derden

De uitgever is bevoegd bij de totstandkoming en uitvoering van de met de abonnee gesloten overeenkomsten gebruik te maken van derden.

Advertenties